Gwasanaethau Cwsmeriaid a Harddwch

L2 Lefel 2
Llawn Amser
1 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Diploma NVQ Lefel 2 VTCT mewn Gwasanaethau Ewinedd (QCF) yn gymhwyster galwedigaethol sylweddol i ddysgwyr sy’n ceisio gyrfa fel technegydd ewinedd cyflogedig a/neu hunangyflogedig. Wedi ei lleoli ar ein campws yn y Bari yn Ffordd Colcot, mae’r cymhwyster hwn yn seiliedig ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) Gwasanaethau Ewinedd, ac yn cael ei gydnabod gan gyrff proffesiynol blaenllaw’r DU fel bod yn addas i bwrpas ar gyfer paratoi dysgwyr at gyfer gyrfa fel technegydd ewinedd iau. Cynlluniwyd y rhaglen i helpu i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau a fydd yn paratoi dysgwyr ar gyfer gwaith cyflogedig fel technegydd ewinedd iau, a gall fyfyrwyr ddisgwyl cael asesu eu sgiliau gwasanaeth ewinedd mewn amgylchedd gwaith go iawn.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cymhwyster hwn yn ymdrin â'r holl elfennau gofynnol i weithio'n effeithiol fel technegydd ewinedd gan gynnwys:

 • Cymhwyso a chynnal a chadw gwelliannau ewinedd i greu gorffeniad naturiol
 • Gwasanaethau celf ewinedd
 • Darparu triniaethau dwylo a thriniaethau traed
 • Cyflawni dyletswyddau derbynfa'r salon
 • Hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau ychwanegol i gleientiaid
 • Effeithiolrwydd yn y gweithle

Hefyd, mae uned opsiynol o ofal croen i gyd-fynd â'r diwydiant harddwch sydd ar y cwrs hwn.

Disgwylier cyfradd presenoldeb 90% ar y rhaglen hon.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffi Salon: £30.00

Gofynion mynediad

3 TGAU Graddau A* - D gan gynnwys Saesneg Iaith (neu gyfatebol). Geirda boddhaol gan Diwtor Cwrs. Fel dewis arall, cyflawni Lefel 1 yn llwyddiannus a geirda boddhaol. Geirda boddhaol gan Ysgol neu Goleg i ddynodi ymddygiad, presenoldeb a chynnydd da.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus ac asesiad ymarferol gan gynnwys arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

20 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HBCC2F30
L2

Cymhwyster

VTCT Level 2 NVQ Diploma in Beauty Thera

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wedi mwynhau gwneud gwallt a harddwch ers pan oeddwn i'n ifanc iawn. Drwy gysylltiadau un o fy nhiwtoriaid, cefais swydd yn gweithio mewn sba. Mae'r sgiliau ymarferol yr wyf wedi'u hennill wrth astudio yn CAVC wedi bod yn anhygoel.

Kelsey Bounds
Wedi astudio cwrs Harddwch a Therapi Sba Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE