Ychwanegiadau Ewinedd

L2 Lefel 2
Rhan Amser
22 Mehefin 2020 — 24 Mehefin 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Diben y cymhwyster hwn yw datblygu eich sgiliau mewn Gwasanaethau Ewinedd i lefel uchel o allu galwedigaethol, i'ch galluogi chi i ddarparu eich gwasanaethau salon eich hun. Bydd y cymhwyster hwn yn eich darparu chi â'r wybodaeth, dealltwriaeth a'r sgiliau i weithio'n gymwys fel ymarferydd yn y diwydiant ewinedd.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd gofyn i chi astudio'r canlynol:

 • Iechyd, diogelwch a hylendid
 • Ail-ymgyfarwyddo â gwybodaeth anatomi a ffisioleg
 • Paratoi'r ewinedd naturiol
 • Gosod blaen ewinedd ffug clir a gwyn
 • Cemeg acrylig a gel
 • Creu ewinedd yn defnyddio acrylig
 • Technegau mireinio a pherffeithio
 • Ôl-ofal
 • Cynnal a chadw estyniadau ewinedd acrylig
 • Trosolwg o lenwi unrhyw fylchau yn arwynebau'r ewinedd, gwneud gwelliannau a thrwsio

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £185.00

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad ymarferol

Gofynion mynediad

Tystysgrif mewn Trin Ewinedd. Cyfweliad llwyddiannus.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

22 Mehefin 2020

Dyddiad gorffen

24 Mehefin 2020

Rhan Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HBCC2P20
L2

Cymhwyster

CAVC Certificate

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wedi mwynhau gwneud gwallt a harddwch ers pan oeddwn i'n ifanc iawn. Drwy gysylltiadau un o fy nhiwtoriaid, cefais swydd yn gweithio mewn sba. Mae'r sgiliau ymarferol yr wyf wedi'u hennill wrth astudio yn CAVC wedi bod yn anhygoel.

Kelsey Bounds
Wedi astudio cwrs Harddwch a Therapi Sba Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE