DipHE mewn Perfformio a Recordio Cerddoriaeth

L5 Lefel 5
Llawn Amser
14 Medi 2020 — 27 Mai 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Ydych chi eisiau ehangu ar eich doniau fel artist sy'n perfformio a recordio? Ydych chi'n artist perfformio neu'n ysgrifennu a chanu caneuon ac eisiau bod yn gerddor proffesiynol?

Mae'r cwrs hwn wedi cael ei ddatblygu mewn ymateb i'r galw presennol gan y diwydiant cerddoriaeth. Ei nod yw datblygu eich sgiliau fel perfformiwr a chyfansoddwr, yn ogystal â'ch gwybodaeth dechnegol, a rhoi i chi ddealltwriaeth hanfodol o'r diwydiant er mwyn adeiladu eich gyrfa gerddorol.

Bydd gennych fynediad at amrywiaeth arbennig o gyfleusterau technegol a stiwdios. Mae hyn yn cynnwys ystafelloedd gydag offer proffesiynol a meddalwedd diweddaraf y diwydiant, stiwdio recordio ac ystafell gymysgu â sain amgylchynol, felly mae'n un o'r canolfannau sain gorau yng Nghaerdydd.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd un hanner o'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar berfformio a chrefft llwyfan, tra bydd y llall yn mynd i'r afael â'r canlynol:

 • ysgrifennu a threfnu caneuon
 • recordio, cymysgu a chynhyrchu mewn stiwdio
 • rheoli, cysylltiadau cyhoeddus a hyrwyddo

Ein nod yw eich helpu chi i ddatblygu fel cerddor, perfformiwr ac arweinydd band, wrth roi i chi ddealltwriaeth gadarn o farchnata, cysylltiadau cyhoeddus a hyrwyddo. Yn ogystal â derbyn hyfforddiant unigol ar yr offeryn o'ch dewis drwy gydol y cwrs, byddwch yn elwa o weithdai a sesiynau ymarferol yn canolbwyntio ar grefft llwyfan, recordio, cymysgu, cynhyrchu a chyfeiriad cerddorol. 
Yn cael ei arwain gan diwtoriaid profiadol sy'n gweithio yn y busnes cerddoriaeth ar hyn o bryd, byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol:

Blwyddyn 1 (lefel 4):

 • Cyfansoddi ar Fwrdd Gwaith              
 • Rôl Rheolaeth ym maes Cerddoriaeth
 • Astudiaethau Perfformio Pop 1
 • Theori Cerddoriaeth 1
 • Perfformio 1              
 • Theori Sain
 • Ymarfer Sain
 • Think Music Tech

Blwyddyn 2 (lefel 5)

 • Cyfansoddi a Threfnu            
 • Recordio mewn Stiwdio 2    
 • Cynllunio a Logisteg Teithio
 • Astudiaethau Perfformio Pop 2         
 • Ffatri Cerddoriaeth Bop
 • Perfformio 2
 • Ysgrifennu caneuon

Mae ein lleoliad, sydd yn agos i'r sin gerddoriaeth fywiog yng Nghaerdydd, yn cynnig cyfleoedd ar gyfer lleoliadau gwaith, profiad gwaith a rhwydweithio. Byddwn hefyd yn eich annog i gydweithio â cherddorion ac artistiaid eraill yn CAVC er mwyn i chi allu rhoi eich sgiliau ar waith mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd byw, gan weithio gyda pherfformwyr mewn amrywiaeth o genres.

Noder: Gallwch wneud cais am y cwrs hwn naill ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol gyda'r Coleg.
Os ydych yn gwneud cais drwy UCAS, defnyddiwch y manylion canlynol:
Cod Cwrs - W330, Cod Prifysgol - W05, Cod Campws - 1

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gofynion mynediad

 • 72 pwynt tariff UCAS o un ai:
  Cyrsiau Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru: DDD; 

  Diploma Estynedig BTEC Lefel 3: Teilyngdod, Teilyngdod, Llwyddo;

  Diploma BTEC Lefel 3: Rhagoriaeth

 • Yn ogystal â pherfformiad Gradd 6 ar eich offeryn cyntaf, neu lais, ynghyd â gradd 5 mewn theori cerddoriaeth neu lwyddo yn Uned 27 BTEC (theori cerdd a harmoni)

  Os nad ydych yn meddu ar y graddau hyn, ond rydych yn teimlo eich bod wedi cyrraedd y safon ofynnol, gallwch wneud cais ar gyfer y cwrs hwn. Penderfynir ar eich addasrwydd drwy glyweliad y bydd angen i chi ei fynychu.  Bydd y clyweliad yn anffurfiol ac yn cynnwys cyfweliad cyfeillgar. 

 • Yn ogystal â thri TGAU, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg (neu gyfwerth)

Bydd gofyn i ymgeiswyr nad oes ganddynt gymhwyster cerdd lefel 3 gyflwyno portffolio. 

Ymgeiswyr hŷn (21+ oed):

Os nad ydych yn meddu ar y cymwysterau a restrir, ond mae gennych brofiad gwaith perthnasol, mae croeso i chi ymgeisio. Ystyrir eich cais ar sail unigol.

Mynediad Lefel 5 (blwyddyn 2):

Er mwyn cofrestru ar ail flwyddyn y cwrs yn uniongyrchol, bydd angen ichi ddangos gwybodaeth a phrofiad priodol. Er enghraifft, rydych yn ymgeisydd delfrydol os oes gennych 120 o gredydau israddedig ar Lefel 4 neu CertHE mewn pwnc perthnasol.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

27 Mai 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

15 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PCCC5F03
L5

Cymhwyster

Diploma in Higher Education (DipHE) in M

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwyf wastad wedi bod eisiau astudio Technoleg Cerdd ac mae’n wych bod y cwrs hwn ar gael yn y coleg. Ni astudiais gerddoriaeth yn yr ysgol ond mae cael y cyfle hwn wedi bod yn wych. Ni chredwn y gallwn ddarllen cerddoriaeth na’i gynhyrchu mor sydyn, ac mae gennyf fy offer fy hun adref hyd yn oed. Mae cymaint o gyfleusterau i fanteisio arnynt, dwy ystafell gynhyrchu, ystafelloedd perfformio, stiwdios ac ystafell ddatganiad lle rydym yn gwneud ein perfformiadau terfynol. Rwyf wedi mynd ymlaen i’r Radd Sylfaen Technoleg Cerdd ac mae hynny wedi bod yn gam ymlaen mawr i mi. Rwyf wir eisiau bod yn gynhyrchydd ond mae’r cwrs hwn wedi agor opsiynau eraill mewn cerddoriaeth i mi – gydag un o’r rheiny yn rheoli digwyddiadau sef beth rwy’n gwyro fwyfwy tuag ato.

Zack Carey
Cyn-fyfyriwr Cerddoriaeth Technoleg nawr yn astudio Gradd Sylfaen Technoleg Cerdd Pobologaidd yn CAVC

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE