Cerddoriaeth - UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
4 Medi 2023 — 14 Mehefin 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Cwrs un flwyddyn yw’r cymhwyster Cerddoriaeth Lefel UG hwn y dylid ei astudio ochr yn ochr â dau neu dri o bynciau eraill yn ogystal â Bagloriaeth Cymru neu fel ychwanegiad at raglen A2. Mae’r cwrs hwn hefyd yn agored i fyfyrwyr rhan-amser.

Caiff yr holl bynciau eu hastudio o safbwynt ymarferol a damcaniaethol a bydd myfyrwyr angen myfyrio’n feirniadol a dod i gasgliadau unigol ynghylch eu cerddoriaeth eu hunain ac eraill. 

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Nodau’r Cwrs:

Nid yw gwybodaeth flaenorol o’r pwnc yn ofynnol, fodd bynnag mae myfyrwyr sy’n gallu darllen cerddoriaeth a pherfformio ar lefel cyfwerth â Gradd 5 (ABSRM) mewn sefyllfa fanteisiol.

Nodau’r cwrs yw:

 • I ddatblygu sgiliau perfformio ar gyfer arddangos dealltwriaeth o elfennau cerddorol, arddull, dehongliad a mynegiant.

 • I ddatblygu sgiliau cyfansoddi ar gyfer dangos y gallu i ymdrin â syniadau cerddorol
 • a defnyddio confensiynau.
 • I arfarnu genres, arddulliau a thraddodiadau cerddorol cyferbyniol, a datblygu ymwybyddiaeth gydlynol o gronoleg gerddorol.

Yn ystod y cwrs, bydd sylw’n cael ei roi i’r meysydd canlynol:

Uned 1: Perfformio

Perfformiad yn cynnwys lleiafswm o ddau ddarn naill ai fel unawdydd neu fel rhan o ensemble (neu gyfuniad o’r ddau). Mae’n rhaid i un darn gyfleu nodweddion cerddorol un o’r meysydd astudio: Traddodiad Clasurol y Gorllewin (1760-1830), Roc a Phop (1965-1990), Theatr Gerdd, neu Jazz (1940-1965).

Dylai hyd y perfformiad fod rhwng 6 ac 8 munud.

Uned 2: Cyfansoddi

Creu portffolio o ddau gyfansoddiad:

Darn o leiaf un munud o hyd, sy’n defnyddio technegau sy’n gysylltiedig â Thraddodiad Clasurol y Gorllewin. Dylai’r darn hwn ymateb i friff a osodwyd gan yr arholwyr.

Cyfansoddiad rhydd o leiaf 2 funud o hyd sy’n arddangos technegau y mae’r dysgwr wedi eu dewis ei hun.

Uned 3: Arfarnu

Archwilio dau faes o gerddoriaeth (un gofodol, un dewisol):

A: Gorfodol: Traddodiad Clasurol y Gorllewin

Bydd hyn yn cynnwys astudiaeth drylwyr o Symffoni Rhif. 103 Haydn, “The Drumroll” ynghyd ag astudiaeth o gyd-destun cymdeithasol, hanesyddol a diwylliannol y cyfnod 1760-1830.

Byddwch yn archwilio

Adeiledd, cyweiredd, alaw a datblygiad thematig

Offeryniaeth a threfniant cerddorfaol

Cyfansoddwyr a gweithiau pwysig

Darllen ac ysgrifennu nodiant cerddorol

B. Opsiynol: (Dewis un o’r canlynol)
Roc a Phop, 1965-1990. Bydd hyn yn cynnwys astudio’r pedwar genre roc a phop o’r cyfnod rhwng 1965 a 1990:

Pop (yn cynnwys Funk a Disco)

Roc (yn cynnwys Roc Blaengar a Roc Trwm)

Soul

Gwlad.

Byddwch yn archwilio:

 • Adeiledd, cyweiredd, alaw ac ansawdd

 • Alaw, harmoni, tempo a rhythm
 • Defnyddio technoleg cerddoriaeth ac effaith cynulleidfa a pherfformiad
 • Artistiaid/bandiau pwysig ym mhob genre
 • Sut mae roc a phob wedi newid gydag amser

A. Theatr Cerdd

 • Bydd hyn yn cynnwys astudio pedwar cyfansoddwr theatr gerdd:

 • Cole Porter
 • Richard Rodgers
 • Claude-Michel Schönberg
 • Andrew Lloyd Webber.

Byddwch yn archwilio:

 • Adeiledd, cyweiredd, alaw ac ansawdd

 • Mathau o ganeuon a genres o theatr gerdd
 • Y berthynas rhwng geiriau, cerddoriaeth a chymeriad
 • Effaith cynulleidfa a lleoliad ar berfformiad
 • Sut mae cerddoriaeth ar gyfer theatr wedi newid gydag amser

B. Jazz, 1940-1965

 • Bydd hyn yn cynnwys astudio tri genre jazz a oedd yn boblogaidd rhwng 1940 a 1965:

 • Band Mawr (yn cynnwys Swing)
 • Be-bop
 • Cŵl.

Byddwch yn archwilio:

 • Adeiledd, cyweiredd, alaw a datblygiad thematig

 • Offeryniaeth ac ansawdd
 • Cyfansoddwyr a gweithiau pwysig
 • Effaith cynulleidfa a lleoliad ar berfformiad
 • Sut mae jazz wedi newid gydag amser

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £0.00

Gofynion mynediad

Gofyniad Mynediad Pwnc Unigol: Saesneg Iaith, o leiaf: B

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F58
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Cerddoriaeth

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud?

"Rwyf wrth fy modd yn astudio fy nghwrs yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Mae'n gymaint o sbort!  Mae'r annibyniaeth a'r rhyddid rydych chi'n eu cael yn wych A chewch eich tri fel oedolyn. Rwyf wrth fy modd. Yn y coleg, mae'n debyg fy mod wedi mwynhau'r perthnasaoedd clos sydd gennyf gyda fy athrawen.  Rwyf wirioneddol yn teimlo y gallaf droi at fy athrawon gydag unrhyw broblemau yr wyf yn eu cael ac y byddant yn fy helpi i weithio dryddynt."

Gwellian Mellor
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Ffilm, Dawns a Drama

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE