Cerddoriaeth - UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 25 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Cwrs un flwyddyn yw’r cymhwyster Cerddoriaeth Lefel UG hwn y dylid ei astudio ochr yn ochr â dau neu dri o bynciau eraill yn ogystal â Bagloriaeth Cymru neu fel ychwanegiad at raglen A2. Mae’r cwrs hwn hefyd yn agored i fyfyrwyr rhan-amser.

Caiff yr holl bynciau eu hastudio o safbwynt ymarferol a damcaniaethol a bydd myfyrwyr angen myfyrio’n feirniadol a dod i gasgliadau unigol ynghylch eu cerddoriaeth eu hunain ac eraill. 

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Nodau’r Cwrs:

Nid yw gwybodaeth flaenorol o’r pwnc yn ofynnol, fodd bynnag mae myfyrwyr sy’n gallu darllen cerddoriaeth a pherfformio ar lefel cyfwerth â Gradd 5 (ABSRM) mewn sefyllfa fanteisiol.

Nodau’r cwrs yw:

 • I ddatblygu sgiliau perfformio ar gyfer arddangos dealltwriaeth o elfennau cerddorol, arddull, dehongliad a mynegiant.

 • I ddatblygu sgiliau cyfansoddi ar gyfer dangos y gallu i ymdrin â syniadau cerddorol
 • a defnyddio confensiynau.
 • I arfarnu genres, arddulliau a thraddodiadau cerddorol cyferbyniol, a datblygu ymwybyddiaeth gydlynol o gronoleg gerddorol.

Yn ystod y cwrs, bydd sylw’n cael ei roi i’r meysydd canlynol:

Uned 1: Perfformio

Perfformiad yn cynnwys lleiafswm o ddau ddarn naill ai fel unawdydd neu fel rhan o ensemble (neu gyfuniad o’r ddau). Mae’n rhaid i un darn gyfleu nodweddion cerddorol un o’r meysydd astudio: Traddodiad Clasurol y Gorllewin (1760-1830), Roc a Phop (1965-1990), Theatr Gerdd, neu Jazz (1940-1965).

Dylai hyd y perfformiad fod rhwng 6 ac 8 munud.

Uned 2: Cyfansoddi

Creu portffolio o ddau gyfansoddiad:

Darn o leiaf un munud o hyd, sy’n defnyddio technegau sy’n gysylltiedig â Thraddodiad Clasurol y Gorllewin. Dylai’r darn hwn ymateb i friff a osodwyd gan yr arholwyr.

Cyfansoddiad rhydd o leiaf 2 funud o hyd sy’n arddangos technegau y mae’r dysgwr wedi eu dewis ei hun.

Uned 3: Arfarnu

Archwilio dau faes o gerddoriaeth (un gofodol, un dewisol):

A: Gorfodol: Traddodiad Clasurol y Gorllewin

Bydd hyn yn cynnwys astudiaeth drylwyr o Symffoni Rhif. 103 Haydn, “The Drumroll” ynghyd ag astudiaeth o gyd-destun cymdeithasol, hanesyddol a diwylliannol y cyfnod 1760-1830.

Byddwch yn archwilio

Adeiledd, cyweiredd, alaw a datblygiad thematig

Offeryniaeth a threfniant cerddorfaol

Cyfansoddwyr a gweithiau pwysig

Darllen ac ysgrifennu nodiant cerddorol

B. Opsiynol: (Dewis un o’r canlynol)
Roc a Phop, 1965-1990. Bydd hyn yn cynnwys astudio’r pedwar genre roc a phop o’r cyfnod rhwng 1965 a 1990:

Pop (yn cynnwys Funk a Disco)

Roc (yn cynnwys Roc Blaengar a Roc Trwm)

Soul

Gwlad.

Byddwch yn archwilio:

 • Adeiledd, cyweiredd, alaw ac ansawdd

 • Alaw, harmoni, tempo a rhythm
 • Defnyddio technoleg cerddoriaeth ac effaith cynulleidfa a pherfformiad
 • Artistiaid/bandiau pwysig ym mhob genre
 • Sut mae roc a phob wedi newid gydag amser

A. Theatr Cerdd

 • Bydd hyn yn cynnwys astudio pedwar cyfansoddwr theatr gerdd:

 • Cole Porter
 • Richard Rodgers
 • Claude-Michel Schönberg
 • Andrew Lloyd Webber.

Byddwch yn archwilio:

 • Adeiledd, cyweiredd, alaw ac ansawdd

 • Mathau o ganeuon a genres o theatr gerdd
 • Y berthynas rhwng geiriau, cerddoriaeth a chymeriad
 • Effaith cynulleidfa a lleoliad ar berfformiad
 • Sut mae cerddoriaeth ar gyfer theatr wedi newid gydag amser

B. Jazz, 1940-1965

 • Bydd hyn yn cynnwys astudio tri genre jazz a oedd yn boblogaidd rhwng 1940 a 1965:

 • Band Mawr (yn cynnwys Swing)
 • Be-bop
 • Cŵl.

Byddwch yn archwilio:

 • Adeiledd, cyweiredd, alaw a datblygiad thematig

 • Offeryniaeth ac ansawdd
 • Cyfansoddwyr a gweithiau pwysig
 • Effaith cynulleidfa a lleoliad ar berfformiad
 • Sut mae jazz wedi newid gydag amser

Gofynion mynediad

Isafswm o 5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg. Cyfweliad. Efallai y bydd pynciau unigol yn gofyn am raddau uwch. Efallai y caiff dysgwyr aeddfed heb y cymwysterau hyn eu derbyn ar ôl cyfweliad gyda thiwtor y pwnc.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

25 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F58
L3

Cymhwyster

WJEC Level 3 Advanced Subsidiary GCE in

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud?

Roeddwn i'n wirioneddol nerfus cyn derbyn fy nghanlyniadau, ond gyda help fy nhiwtoriaid yn ystod fy amser yma, fe lwyddais i gael y graddau roeddwn eu heisiau.

Ismail Elkhalifa
astudiodd Safon Uwch mewn Mathemateg, Cemeg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Ein Rhaglen Ysgolheigion Safon Uwch

Mae ein Rhaglen Ysgolheigion yn gyfle gwych i ennill y sgiliau, gwybodaeth a chymorth i lwyddo mewn prifysgolion blaenllaw.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE