DPP MOT

L3 Lefel 3
Rhan Amser
2 Medi 2019 — 12 Mehefin 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Erbyn hyn, mae’n rhaid i bob profwr MOT gyflawni hyfforddiant MOT a llwyddo mewn asesiad rhwng 1 Ebrill a 31 Mawrth bob blwyddyn i gynnal eu statws profwr. Mae'n rhaid i brofwyr gwblhau o leiaf 3 awr y flwyddyn, a chyfanswm o 16 awr dros y cyfnod treigl o bum mlynedd.  

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cynnig yr hyfforddiant Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) perthnasol ar gyfer 2016 – 2017, ynghyd â'r asesiad gofynnol. Bydd hefyd yn darparu tystysgrif presenoldeb i brofwyr, yn ogystal â chofnod DPP sy'n diwallu gofynion y DVSA.

Cysylltwch â thiwtor y cwrs, os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach - 02920 406505.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae maes llafur hyfforddiant blynyddol MOT 2019 i 2020 ar gyfer cerbydau dosbarth 3, 4, 5 a 7 (ceir a cherbydau eraill) yn cynnwys y pynciau hyn:

  • golwg y gyrrwr o'r ffordd
  • cyfeiriad golau’r brif lamp flaen
  • Cynllunio a chofnodi DPP

Prawf ar-lein yw'r asesiad, bydd yn cynnwys 30 o gwestiynau amlddewis ac yn para hyd at 45 munud.

Os ydych wedi ymdrin ag unrhyw un o'r uchod mewn maes llafur dosbarth arall, nid oes angen i chi ailadrodd yr hyfforddiant o fewn yr un flwyddyn.

Noder

Os na fyddwch yn gwneud asesiad yn ystod y flwyddyn hyfforddi, gallai effeithio ar eich statws profi ac arwain at gymryd camau disgyblu yn eich erbyn.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
  • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
  • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
  • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.

Gofynion mynediad

Bydd angen Trwydded Achrededig Profwr MOT llawn, mae hwn yn gwrs datblygu proffesiynol blynyddol parhaol.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

12 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

4 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CSMOTCPDP1
L3

Cymhwyster

CAVC Certificate

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE