Ysgrifenyddion Meddygol

L3 Lefel 3
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws y Barri

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd dysgwyr yn dysgu ystod eang o derminoleg feddygol arbenigol, yn ogystal ag ennill dealltwriaeth o sut i reoli eu hamser a'u llwyth gwaith, gweithio fel aelod effeithiol o dîm, gweithredu systemau a gweithdrefnau gweinyddol effeithiol a datblygu'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i gynhyrchu dogfennaeth busnes a meddygol priodol. Mae cefnogi anghenion ymgynghorydd a/neu dîm gofal iechyd prysur wrth ymdrin â chleifion, chwarae rhan sylweddol ym modloni'r rôl gweinyddwr meddygol a datblygiad sgiliau cyfathrebu y dysgwyr a dealltwriaeth o gyfrinachedd claf yn allweddol i sicrhau y byddant yn gallu bodloni'r gofynion hyn yn effeithiol.

Cynhelir y cwrs hwn yn y prynhawn a'r nos.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r pynciau a astudir yn cynnwys:

 • Uned 220 Terminoleg Feddygol
 • Uned 331 Gweinyddiaeth Feddygol
 • Uned 332 Rheoli Cyfathrebu mewn Amgylchedd Meddygol
 • Uned 335 Egwyddorion Meddygol i'r Gweinyddwr

Cewch eich addysgu drwy gymysgedd o ddarlithoedd byrion; defnyddio cyfrifiaduron i gynefino eich hun â dogfennau meddygol a gweithdrefnau gweinyddol mewn amgylchedd meddygol, i'ch helpu chi i ddatblygu sgiliau gweinyddiaeth feddygol cyffredinol da.

Cynhelir y cyfweliadau ar Gampws Caerdydd yn unig.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £145.00

Ffi Cwrs: £400.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Gradd A i C gan gynnwys Saesneg a Mathemateg NEU Gymhwyster Lefel 2 perthnasol

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCR3P02
L3

Cymhwyster

City & Guilds Level 3 Diploma In Medical

Mwy...

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ