Ysgrifenyddion Meddygol

L2 Lefel 2
Llawn Amser
1 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws y Barri

Ynglyn a'r cwrs

Bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau personol ac ymarferol o ran sut mae cyfathrebu'n effeithiol gyda chleifion, ymwelwyr ac aelodau o'r tîm gwasanaeth iechyd ac yn ennill dealltwriaeth o weithdrefnau ysbytai ac ymarfer meddygol, rheoli dyddiadau, ffeilio, defnyddio offer swyddfa a TG. Bydd dysgwyr hefyd yn datblygu dealltwriaeth o iechyd a diogelwch yn y gweithle a'i effaith ar yr amgylchedd gwaith yn enwedig o ran y peryglon sy'n gysylltiedig â'r maes meddygol.

Byddant hefyd yn ennill dealltwriaeth o ystod o dermau meddygol a sut mae eu defnyddio'n gywir, datblygu dealltwriaeth o egwyddorion moeseg a safonau meddygol a chyfrinachedd sy'n hanfodol i gyflawni rôl gweinyddwr/derbynnydd meddygol.

Cynhelir y cwrs hwn yn y prynhawniau a'r nosweithiau.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ymhlith y pynciau a astudir mae: 

 • Uned 220 Terminoleg Feddygol
 • Uned 221 Sgiliau Gweinyddu mewn Amgylchedd Meddygol
 • Uned 222 Sgiliau Cyfathrebu mewn Amgylchedd Meddygol
 • Uned 223 Gweithio i'r Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol
 • Uned 224 Profiad Gwaith mewn Amgylchedd Meddygol
 • Uned 225 Prosesu Geiriau Meddygol
 • Uned 335 Egwyddorion Meddygol ar gyfer y Gweinyddwr

Byddwch yn cael eich addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd byr; gan ddefnyddio cyfrifiaduron i gyfarwyddo eich hun â dogfennau meddygol a gweithdrefnau gweinyddol mewn amgylchedd meddygol, i'ch helpu i ddatblygu sgiliau gweinyddu cyffredinol da. Bydd e-ddysgu hefyd yn rhan o'r cwrs. Mae elfen hefyd o Brofiad Gwaith mewn Amgylchedd Meddygol. 

Cynhelir cyfweliadau ar Gampws Caerdydd yn unig.

Gofynion mynediad

4 TGAU Gradd A i D gan gynnwys Saesneg a Mathemateg

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

15 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCR2F02
L2

Cymhwyster

City & Guilds Level 2 Diploma In Medical Administration (QCF)

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Yna ymunais â Career Ready, rhaglen arall sy'n canolbwyntio ar fod yn barod ar gyfer y byd gwaith. Trwy Career Ready, enillais interniaeth gyda Santander a oedd yn brofiad gwych a chefais gyfle i fynd i Lundain a rhwydweithio. Mae Trading Places a Career Ready wedi bod yn ddylanwadol trwy gydol fy nysg yn CAVC. Rwyf wedi hynod fwynhau astudio busnes ar y campws newydd dros y flwyddyn ddiwethaf, mae digwyddiadau wastad yn cael eu cynnal ac mae wedi bod yn wych. Byddwn yn dweud wrth ddarpar fyfyrwyr ewch gyda'ch greddf; os ydych yn gwybod bod gennych ddiddordeb, ewch gyda hwnnw.

Danielle Halford
Astudiodd cwrs Busnes Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ