Marchnata - Tystysgrif Broffesiynol

L4 Lefel 4
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 2 Gorffennaf 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein tystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol yn gwrs perffaith ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n awyddus i ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o farchnata yn yr amgylchedd proffesiynol. Wedi'i leoli ar ein campws yng Nghanol y Ddinas yng Nghaerdydd, gall y myfyrwyr ddisgwyl dysgu'r sgiliau busnes angenrheidiol sy'n ofynnol i gael gwaith mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau. Hefyd bydd disgyblion yn cael cyfleoedd i wella eu sgiliau entrepreneuraidd, sy'n gallu cynnwys gweithio ar friffiau real o ddiwydiant, cystadlu mewn heriau tîm neu gynnig syniadau i gyflogwyr. Rhaglen am flwyddyn yw hon (oddeutu 12 wythnos y modiwl) ac mae'n cael ei chynnal rhwng mis Medi a mis Mehefin. Mae'r dosbarthiadau'n cael eu cynnal bob nos Lun rhwng 5:45pm a 8:45pm.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys y modiwlau canlynol:

 • Marchnata
 • Cyfathrebu Integredig
 • Marchnata Digidol

Gellir dilyn pob modiwl fel cymhwyster unigol, a fydd yn ennill dyfarniad modiwl. Mae'r Dystysgrif mewn Marchnata Proffesiynol yn cael ei dyfarnu ar ôl cwblhau'r tri modiwl yn llwyddiannus. Darperir darlithoedd a chefnogaeth tiwtorial i bob pwnc. Mae pob modiwl yn cynnwys chwe chanlyniad dysgu allweddol a chynhelir asesiadau drwy gyfrwng cymysgedd o arholiadau, aseiniadau a phortffolios.

Efallai y bydd yn bosib i fyfyrwyr wneud cais am fenthyciad datblygiad proffesiynol i gynorthwyo gyda chostau'r cwrs. Ewch i https://www.gov.uk/career-development-loans/overview am wybodaeth.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £1,020.00

Ffi Arholiad : £30.00

Gofynion mynediad

Tystysgrif Gyflwyniadol Lefel 3 CIM mewn Marchnata. Unrhyw gymhwyster Lefel 3 perthnasol. Unrhyw radd yn y DU neu gymhwyster rhyngwladol cyfatebol. Bagloriaeth Ryngwladol (cyfateb i NQF Lefel 3 ac uwch). Ymarfer proffesiynol (awgrymir blwyddyn yn y farchnad).

Addysgu ac Asesu

 • Gwaith cwrs ac arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

2 Gorffennaf 2021

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC4E30
L4

Cymhwyster

Marketing - Professional Certificate

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE