Ail-achrediad Archwiliad IRTEC

L3 Lefel 3
Rhan Amser
31 Awst 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cwrs yn ail-achrediad ar gyfer y rhai hynny sy'n gweithio mewn amgylchedd cynnal a chadw Cerbydau Nwyddau Trwm, Cerbydau Masnachol Mawr neu Fysiau/Coetsis. Bydd y cwrs hwn yn arwain at ail-achrediad gyda IRTEC/IMI a gellir ei addasu i weddu i amgylcheddau Cerbydau Nwyddau Trwm a Bysiau.

Rhaid i dechnegwyr allu gweithio ar eu liwt eu hunain, ac yn ddelfrydol dylent fod mewn cyflogaeth lawn amser gydag o leiaf 3 blynedd o brofiad i sicrhau eu bod yn gyfarwydd â'r sgiliau, gwybodaeth a thechnegau sy'n gysylltiedig ag archwilio cerbydau. Rhaid i dechnegwyr sy'n dymuno cyflawni'r achrediad hwn gwblhau asesiad llawn yn llwyddiannus.

Cysylltwch â thiwtor y cwrs, os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach - 02920 406505.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar y lefel hon mae'n ofynnol i'r ymgeisydd gyflawni'r modiwlau canlynol a chânt hyfforddiant opsiynol cyn yr asesiad ar eu cyfer:

  • Asesiad Llawn ac Asesiad Ymarferol

  • Arholiad - Technegol a Deddfwriaethol

Gellir gwneud yr asesiad ymarferol yn y gweithle. Cynhelir yr arholiadau yn CAVC

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £375.00

Gofynion mynediad

Bydd angen i ymgeiswyr fod ag achrediad Irtec dilys.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

31 Awst 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

2 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MVCC4P18
L3

Cymhwyster

IMIA-IRTEC-INSP-BC - IRTEC Inspection Level 3

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwy'n gwybod o astudio yn y Coleg a rhoi'r sgiliau rwyf wedi'u dysgu ar waith yn fy swydd, fy mod i'n gwella bob dydd. Rwyf hyd yn oed yn mynd i gystadlu yng nghystadleuaeth paentio cyrff cerbydau modur World Skills.

Cory Maher
Prentis Ailorffennu Cerbydau Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE