Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (CDP)

L1 Lefel 1
Rhan Amser
21 Ebrill 2021 — 28 Ebrill 2021
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno dysgwyr i'r cysyniad o iechyd meddwl, salwch iechyd meddwl a llesiant. Bydd dysgwyr yn deall fod gan bob unigolyn iechyd meddwl, a sut allant gefnogi eraill. Hefyd, bydd dysgwyr yn meithrin dealltwriaeth am sut i hunan-reoli eu hiechyd meddwl a llesiant eu hunain.
Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno gan hyfforddwr ar-lein, mae'n gwbl ryngweithiol ac yn rhoi cyfle i unigolion ofyn cwestiynau a bod ynghlwm â'u dysgu.

Rydym yn cynnig y cwrs un ai ar ffurf Dyfarniad Lefel 1 achrededig neu Dystysgrif Mynychu Coleg Caerdydd a'r Fro.

Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. 
Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Deall beth mae iechyd meddwl a salwch iechyd meddwl yn ei olygu
Deall sut i ofalu am iechyd meddwl a llesiant personol
Deall sut i gynnig cymorth i aelodau teuluol neu ffrindiau o ran eu hiechyd meddwl a llesiant
Adnabod adnoddau cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant

Er mwyn cyflawni Dyfarniad HABC Lefel 1, mae'n rhaid i ddysgwyr sefyll asesiad ar-lein yn cynnwys 15 cwestiwn aml-ddewis, a chyflawni 60% er mwyn pasio.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

21 Ebrill 2021

Dyddiad gorffen

28 Ebrill 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

3.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

SPCC1P34
L1

Cymhwyster

Award in Introduction to Mental Health

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud
Lleoliadau gwaith

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd,
Heol Lecwydd,
Caerdydd,
CF11 8AZ