Cyflwyniad i Griw Caban

L2 Lefel 2
Llawn Amser
1 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Ynghylch y cwrs hwn

Nod cyffredinol y cwrs Lefel 2 Cyflwyniad i Griw Caban hwn yw datblygu'r sgiliau personol a rhyngbersonol sydd eu hangen i lwyddo fel aelod o griw caban awyr neu staff maes awyr fel staff cofrestru, a pharatoi'r myfyriwr at ddatblygu gyrfa.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r cwrs yn ymdrin ag agwedd ddamcaniaethol ar y diwydiant, ynghyd â phwyslais ar astudiaeth ymarferol i gynnwys chwarae rôl, efelychiadau ac arsylwadau. Anogir myfyrwyr i ddatblygu sgiliau ymchwil ac astudio i baratoi at hyfforddiant cyflogaeth criw caban.

Gellir addysgu dosbarthiadau ar ein Hawyren Boeing 737 - 200 sydd ynghlwm â'r coleg, amgylchedd gwaith go iawn!

Mae'r unedau astudio yn cynnwys y canlynol:

• 2 uned benodol Criw Caban Awyr

Gweithdrefnau Argyfwng Cwmnïau Hedfan a Rôl y Criw Caban ar yr Awyren.

Mae hwn yn gwrs llawn amser o fis Medi hyd at fis Mehefin.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

4 TGAU Graddau A* i D gan gynnwys Saesneg Iaith a / neu Fathemateg (neu gyfatebol) neu Ddiploma Lefel 1 perthnasol - Teithio a Thwristiaeth

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

LTCR2F05
L2

Cymhwyster

City & Guilds Level 2 Diploma in Air Cab

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Cefais ddiwrnod profiad gwaith gyda Virgin Atlantic lle gwnes i hyfforddiant i ddangos i ni sut brofiad fyddai gweithio ar fwrdd awyren a chwympais mewn cariad â’r gwaith bryd hynny. Yna wrth hyfforddi ar fy nghwrs, cawsom flas o sut beth fyddai gweithio i Swissport. Yna gwelais swydd gyda TUI a gwnaeth fy narlithydd fy helpu i wneud cais. Rwyf nawr yn gyflogedig. Gwnaeth astudio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro fy helpu i gael fy swydd.

Abbie Mould
Cyn-fyfyriwr Teithio a Thwristiaeth Lefel 3 ac wedi ennill Tystysgrif Criw Caban

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP