Cyflwyniad i Wasanaethau Adeiladu (Plymio a Thrydanol)

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynghylch y cwrs hwn

Os ydych yn awyddus i roi hwb i'ch gyrfa ac ennill dealltwriaeth a phrofiad ymarferol o ystod o grefftau yn y Diwydiant Gwasanaethau Adeiladu, yna mae ein Diploma Lefel 1 Aml Sgiliau yn lle rhagorol i ddechrau arni. Mae'r cymhwyster hwn yn berffaith i'r unigolion hynny sy'n awyddus i gael cyflwyniad i'r ystod o wasanaethau adeiladu adeiladwaith sydd ar gael, a bydd yn gymorth i chi benderfynu pa grefft sy'n gweddu fwyaf ar eich cyfer chi. Yn cael ei addysgu yn ein canolfannau a chyfleusterau adeiladwaith pwrpasol, bydd y cwrs yn ymdrin ag ystod o sgiliau llaw a thasgau ymarferol yn y meysydd crefft canlynol: Plymio, Mewnosod Trydanol a Teilsio Waliau a Lloriau. Nid oes angen gwybodaeth na phrofiad blaenorol.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau yn ein hystafelloedd dosbarth a gweithdai pwrpasol, gan ddefnyddio offer a deunyddiau addas. Mae'r cwrs hwn wedi'i wneud o nifer o unedau gan gynnwys:

 • Cyflwyniad i iechyd a diogelwch mewn adeiladwaith
 • Cyflwyniad i'r diwydiant adeiladwaith
 • Plygu ac uniadu peipiau copr
 • Gweithio gyda ffitiadau heb driniaeth
 • Adeiladu fframiau cyfunol (Copr, Plastig, Dur Carbon Isel)
 • Mewnosod nwyddau dŵr glaw
 • Gweithio gyda pheipiau a ffitiadau dur carbon isel
 • Tynnu ac ail-osod gwresogydd llawn dŵr
 • Cysylltu fflecs i offer cyffredin
 • Adeiladu systemau gwifriad PVC
 • Mewnosod cylchredau goleuo un ffordd
 • Mewnosod cylchredau goleuo ddwy ffordd
 • Cydosod socedi â swits 13 amp wedi'u weirio mewn cylchred gylch derfynol
 • Torri, plygu, uno a thrywyddu cwndid
 • Teilsio wal blaen

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £30.00

Gofynion mynediad

Byddai ymgeiswyr yn cael budd o gyflawni 3 TGAU Graddau A*-D. Fel arall, ystyrir ymgeiswyr ar sail cyfweliad a sgan sgiliau boddhaol, a'r rheiny sydd â'r awydd a'r ymrwymiad i gyflawni'r cwrs y dymunant ei astudio.

Addysgu ac Asesu

 • Aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwyf eisiau bod yn Beiriannydd Nwy, ar ôl y flwyddyn hon gallaf fynd ymlaen i ennill fy ardystiad nwy a byddaf wedi cyflawni fy nod. Dechreuodd fy nghwrs fel NVQ Lefel 2 ac o'r fan honno bu i mi fynd ymlaen i Lefel 4 lle'r wyf ar hyn o bryd. Gan fy mod yn gwneud prentisiaeth, mae'n braf cael diwrnod oddi'r gwaith i ddod i'r coleg a dysgu'r ddamcaniaeth a allaf ei rhoi ar waith yn fy swydd.

Jonathan Hale
Prentis Plymio Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

DB2,
Campws Canol y Ddinas,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ