Tystysgrif Ganolraddol mewn Rheoli Adnoddau Dynol

L5 Lefel 5
Rhan Amser
3 Medi 2020 — 23 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae Tystysgrif Ganolradd mewn Rheoli Adnoddau Dynol CIPD Lefel 5 yn gymhwyster perffaith i ddatblygu eich gyrfa Adnoddau Dynol ymhellach. Wedi'i lleoli ar ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r rhaglen hon ddisgwyl ennill y wybodaeth angenrheidiol i weithio tuag at aelodaeth broffesiynol o'r CIPD. Bydd dysgwyr yn astudio yn ystafelloedd dosbarth a chyfleusterau pwrpasol y Coleg. Mae'r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer rhai sydd ar hyn o bryd yn gweithio yn y maes rheoli Adnoddau Dynol ac sy'n dymuno ymestyn eu gwybodaeth a'u sgiliau er mwyn datblygu eu gyrfa. Efallai y bydd y dysgwyr hefyd eisiau gweithio tuag at lefel broffesiynol o aelodaeth i gael hygrededd a chydnabyddiaeth. Fel arfer bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gyfrifoldeb am weithredu polisïau a strategaethau Adnoddau Dynol ac angen ennill mwy o graffter busnes er mwyn datblygu dealltwriaeth sefydliadol o'r cyd-destun busnes a'r amgylchedd ehangach.**

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r pynciau sy'n cael eu hastudio ar y cwrs hwn yn cynnwys:

 • Materion busnes a'r cyd-destun Adnoddau Dynol
 • Datblygu Ymarfer Proffesiynol
 • Defnyddio Gwybodaeth mewn Adnoddau Dynol
 • Adnoddau a Chynllunio Talent
 • Ymgysylltu â Gweithwyr
 • Cyfraith Cyflogaeth

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £1,950.00

Gofynion mynediad

Dylech fod yn gweithio mewn rôl AD weithredol, neu fod â phrofiad mewn rôl rheoli pobl neu'n barod ar gyfer rôl AD strategol. Tystysgrif Lefel 3 CIPD neu radd mewn disgyblaeth arall neu brofiad o weithio.

Addysgu ac Asesu

 • Addysgu ac asesu parhaus

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr o dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu llwytho i fyny neu eu hargraffu
 • Bydd cyrsiau ond ar gael os oes nifer digonol o fyfyrwyr yn cofrestru
 • Sylwer, os ydych yn dewis tri neu fwy o ddewisiadau cwrs, efallai bydd rhaid i chi gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2020

Dyddiad gorffen

23 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC5P21
L5

Cymhwyster

Intermediate Certificate in Human Resources Management

Tystebau Myfyrwyr

A minnau bellach hanner ffordd trwy'r cwrs, mae fy nheimladau tuag ato yn gadarnhaol; yn bennaf oherwydd fy mod wedi cael fy nghyflwyno i gyfoeth o wybodaeth yr wyf wedi sylwi sydd wedi bod o fudd i mi ar lefel bersonol yn ogystal â phroffesiynol. Mae'r cwrs yn hyrwyddo'n weithredol cymysgedd iach o ddysgu traddodiadol ar sail ymchwil academaidd a thrafodaeth gynhyrchiol ar y pynciau a ymdrinnir â nhw yn y CIPD. Yn fy marn i mae'r cydbwysedd yn ddelfrydol gan fy mod innau a gweddill y grŵp yn llawn diddordeb a brwdfrydedd. Mae tystiolaeth o hyn yn y gwelliannau amlwg a ellir eu gweld yn sut ydym yn trafod materion pynciau allweddol neu'n cwblhau tasgau fel rhan o'r tîm.
Laurie Pitt
CIPD Lefel 5

Er mai dim ond hanner ffordd trwy'r cwrs ydym, teimlaf fy mod wedi ennill dealltwriaeth werthfawr yn barod, ac rwyf wedi gallu datblygu hyn yn fy swydd bresennol fel Cynorthwyydd Adnoddau Dynol. Ers dechrau ar y cwrs rwyf wedi cael fy ngwahodd i fynd i gyfarfodydd busnes gyda phartneriaid busnes Adnoddau Dynol rhanbarthol, cymryd rhan mewn cyfarfodydd apeliadau gyda'r cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, a helpu i reoli diwrnodau recriwtio yn un o'n canghennau. Rwyf hefyd wedi cysgodi cyfarfodydd adolygu salwch lle'r oeddwn yn gallu gwneud cyfraniad gwerthfawr wedi i mi drafod y pwnc yn un o'n sesiynau blaenorol. Rydym ni'n dysgu llawer mwy na sut i lwyddo yn y cwrs.  
Louise Fooks
CIPD Lefel 5
Cynorthwyydd AD
Shaw Healthcare

Mae ansawdd yr holl ddeunyddiau sy'n cael eu defnyddio a'u darparu yn wych ac mae'r mynediad at moodle (cronfa ddata wybodaeth ar-lein y coleg) yn gymorth arbennig o dda. Mae'r cwrs wedi'i dargedu at bobl sy'n gweithio mewn busnes neu adnoddau dynol (AD) felly mae gofyn cael dealltwriaeth sylfaenol, fodd bynnag mae'r cwrs yn eich annog i ddysgu ac archwilio meysydd newydd, sy'n wych. Mae'r cwrs wedi fy ngalluogi i ddysgu gwahanol syniadau a damcaniaethau gan eraill a'u rhoi ar waith yn y gweithle.
Kate Griffiths
CIPD Lefel 5
Partner Busnes Adnoddau Dynol
Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE