CIPD - Tystysgrif Ganolradd mewn Rheoli Adnoddau Dynol (Personél y Lluoedd Arfog)

L5 Lefel 5
Rhan Amser
3 Medi 2020 — 23 Mehefin 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r Dystysgrif Ganolradd CIPD Lefel 5 - Rheoli Adnoddau Dynol yn darparu'r platfform perffaith i ddatblygu eich gyrfa Adnoddau Dynol ymhellach, a'r wybodaeth sydd ei hangen i weithio tuag at aelodaeth broffesiynol o'r CIPD.  

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cwrs wedi'i ddylunio'n arbennig i gefnogi personél y Lluoedd Arfog yn eu hymdrechion i:

 • Ennill persbectif busnes a deall y ffactorau sefydliadol ehangach sy'n dylanwadu ar Adnoddau Dynol.
 • Datblygu gwybodaeth o'r gyfraith cyflogaeth
 • Dysgu sut gellir defnyddio data Adnoddau Dynol i wella perfformiad busnes
 • Profi'r gorau mewn dysgu cymdeithasol ac ar y cyd
 • Profi dysgu* llwyddiannus gan goleg sydd wedi ennill gwobrau
 • Ennill aelodaeth gysylltiol o'r CIPD, i'ch caniatáu i ddefnyddio dynodiad y Gymdeithas CIPD ar ôl eich enw i arddangos eich cymwysterau.

Mae'r cymhwyster hwn yn addas i chi os ydych yn gweithio mewn swydd Adnoddau Dynol a/neu swydd Rheoli Adnoddau Dynol ar hyn o bryd ac yn dymuno ehangu eich gwybodaeth a'ch sgiliau er mwyn datblygu eich gyrfa.  Cyflwynir y cwrs dros ddwy flynedd, gan gynnig hyblygrwydd yn y modiwlau gofynnol, a gall rhai ohonynt gael eu cynnig fel rhan o ddysgu o bell.  Fodd bynnag, mae'n bosibl cwblhau'r cwrs mewn cyn lleied ag 8 mis.

Efallai eich bod yn dymuno gweithio tuag at aelodaeth o lefel broffesiynol i ennill hygrededd a chydnabyddiaeth.  Yn nodweddiadol, bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gyfrifoldeb am weithredu polisïau a strategaethau Adnoddau Dynol ac yn meddu ar angen i ddeall mwy am fusnes o ran datblygu mewnwelediad sefydliadol i'r cyd-destun milwrol, busnes a'r amgylchedd ehangach.

Mae'r pynciau a astudir ar y cwrs hwn yn cynnwys:

 • Datblygu Ymarfer Proffesiynol*
 • Materion busnes a chyd-destun Adnoddau Dynol
 • Defnyddio Gwybodaeth mewn Adnoddau Dynol*
 • Caffael Adnoddau a Chynllunio Dawn
 • Ymgysylltu â Chyflogeion
 • Cyfraith Cyflogaeth.

*yn cael ei gynnig fel modiwl dysgu o bell.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £1,950.00

Gofynion mynediad

Dylech fod yn gweithio mewn rôl AD weithredol, neu fod â phrofiad mewn rôl rheoli pobl, yn barod ar gyfer rôl AD strategol neu’n chwilio am rôl AD strategol. Byddai Tystysgrif CIPD Lefel 3 neu radd mewn disgyblaeth arall neu brofiad gwaith o fantais.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr o dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu llwytho i fyny neu eu hargraffu
 • Bydd cyrsiau ond ar gael os oes nifer digonol o fyfyrwyr yn cofrestru
 • Sylwer, os ydych yn dewis tri neu fwy o ddewisiadau cwrs, efallai bydd rhaid i chi gael apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2020

Dyddiad gorffen

23 Mehefin 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

9.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC5P22
L5

Cymhwyster

Intermediate Certificate in Human Resour

Mwy...

Newyddion
Tystebau Myfyrwyr

Tystebau Myfyrwyr

A minnau bellach hanner ffordd trwy'r cwrs, mae fy nheimladau tuag ato yn gadarnhaol; yn bennaf oherwydd fy mod wedi cael fy nghyflwyno i gyfoeth o wybodaeth yr wyf wedi sylwi sydd wedi bod o fudd i mi ar lefel bersonol yn ogystal â phroffesiynol. Mae'r cwrs yn hyrwyddo'n weithredol cymysgedd iach o ddysgu traddodiadol ar sail ymchwil academaidd a thrafodaeth gynhyrchiol ar y pynciau a ymdrinnir â nhw yn y CIPD. Yn fy marn i mae'r cydbwysedd yn ddelfrydol gan fy mod innau a gweddill y grŵp yn llawn diddordeb a brwdfrydedd. Mae tystiolaeth o hyn yn y gwelliannau amlwg a ellir eu gweld yn sut ydym yn trafod materion pynciau allweddol neu'n cwblhau tasgau fel rhan o'r tîm.
Laurie Pitt
CIPD Lefel 5

Er mai dim ond hanner ffordd trwy'r cwrs ydym, teimlaf fy mod wedi ennill dealltwriaeth werthfawr yn barod, ac rwyf wedi gallu datblygu hyn yn fy swydd bresennol fel Cynorthwyydd Adnoddau Dynol. Ers dechrau ar y cwrs rwyf wedi cael fy ngwahodd i fynd i gyfarfodydd busnes gyda phartneriaid busnes Adnoddau Dynol rhanbarthol, cymryd rhan mewn cyfarfodydd apeliadau gyda'r cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, a helpu i reoli diwrnodau recriwtio yn un o'n canghennau. Rwyf hefyd wedi cysgodi cyfarfodydd adolygu salwch lle'r oeddwn yn gallu gwneud cyfraniad gwerthfawr wedi i mi drafod y pwnc yn un o'n sesiynau blaenorol. Rydym ni'n dysgu llawer mwy na sut i lwyddo yn y cwrs.  
Louise Fooks
CIPD Lefel 5
Cynorthwyydd AD
Shaw Healthcare

Mae ansawdd yr holl ddeunyddiau sy'n cael eu defnyddio a'u darparu yn wych ac mae'r mynediad at moodle (cronfa ddata wybodaeth ar-lein y coleg) yn gymorth arbennig o dda. Mae'r cwrs wedi'i dargedu at bobl sy'n gweithio mewn busnes neu adnoddau dynol (AD) felly mae gofyn cael dealltwriaeth sylfaenol, fodd bynnag mae'r cwrs yn eich annog i ddysgu ac archwilio meysydd newydd, sy'n wych. Mae'r cwrs wedi fy ngalluogi i ddysgu gwahanol syniadau a damcaniaethau gan eraill a'u rhoi ar waith yn y gweithle.
Kate Griffiths
CIPD Lefel 5
Partner Busnes Adnoddau Dynol
Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE