Lletygarwch

L2 Lefel 2
Llawn Amser
2 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Tystysgrif NVQ Lefel 1 mewn Paratoi a Choginio Bwyd, a'n Tystysgrif mewn Gwasanaeth Bwyd a Diod, ar gyfer y dysgwr mwy ymarferol, a bydd yn rhoi cipolwg da iawn iddyn nhw i'r diwydiant arlwyo. Wedi'u lleoli ar ein campws yn y Barri, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i weithio ym mwyty Ystafell Morgannwg y coleg, gan gynnwys yn y gegin a blaen y tŷ. Bydd cyfleusterau pwrpasol y coleg, yn darparu sgiliau sylfaenol coginio proffesiynol yn y diwydiant arlwyo, gan gynnwys llythrennedd a rhifedd, a fydd yn rhoi’r sgiliau sylfaenol y mae cogydd eu hangen i ddilyn ryseitiau a chymryd archebion. Byddwch hefyd yn gweithio ar sgiliau personol a chymdeithasol trwy gydol y flwyddyn.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ymhlith y pynciau mae:

 • Gweithio'n effeithiol fel rhan o dîm lletygarwch
 • Sicrhau diogelwch bwyd wrth storio, paratoi a choginio bwyd
 • Sicrhau amgylchedd gweithio saff, glân a diogel
 • Paratoi a choginio llysiau
 • Paratoi a choginio pasta
 • Paratoi a chlirio ardaloedd ar gyfer gweini
 • Darparu gwasanaeth wrth y bwrdd a chan ddefnyddio hambwrdd

Bydd disgwyl hefyd i fyfyrwyr ddangos eu bod yn gallu gweithio ar eu liwt eu hunain ac fel rhan o dîm. Bydd gofyn i chi weithio ym mwyty hyfforddi'r coleg i gwblhau'r rhaglen hon o astudio. Efallai y bydd cyfle i'r holl ddysgwyr ymweld â Hotelympia a sefydliadau Lletygarwch ac Arlwyo gwahanol.

Bydd asesiad ymarferol yn rhan o'r meini prawf recriwtio er mwyn asesu eich addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn. Dylai ymgeiswyr allu dangos hylendid personol da.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

3 TGAU Graddau A* - E gan gynnwys Saesneg Iaith a/neu Fathemateg.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus gan gynnwys asesiadau ymarferol a phapur MCQ ar-lein

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

17.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CTCR1F01
L2

Cymhwyster

NVQ Diploma in Hospitality Services QCF

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Ar ôl gadael CAVC, efallai y gwnaf i barhau â'm Sgiliau Pobi a gwneud Lefel 4 yn y brifysgol, neu efallai y gwnaf i ystyried gwneud gradd addysgu, felly mae'n bosib y gallwn fod yn addysgu yn y dyfodol. Fe fyddwn i'n dweud wrth fyfyrwyr posib fod hwn yn gwrs da a bod y gefnogaeth gan y tiwtoriaid yn wych.

Ellie Woodfield
Wedi astudio cwrs Pobyddiaeth Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ