Lletygarwch

L2 Lefel 2
Llawn Amser
1 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd ein cwrs Lletygarwch 1 flwyddyn yn addas i ddysgwyr sydd eisoes wedi cyflawni VRQ Lefel 1 mewn Coginio Proffesiynol a Gweini Bwyd, neu rywun sydd â phrofiad a sgiliau proffesiynol fel cogydd, lle'r ydych wedi gweithio o dan oruchwyliaeth neu ar flaen y tŷ yn y diwydiant gweini bwyd a diod. Mae'r rhaglen wedi ei chynllunio ar gyfer yr ymgeiswyr hynny sydd yn awyddus i ennill cymwysterau ffurfiol a chynyddu eu sgiliau, fel y gallant ymgymryd â rôl uwch un diwrnod.

Bydd disgwyl i fyfyrwyr ddangos y gallant weithio ar eu pennau eu hunain ac fel rhan o dîm, a gweithio yn ein bwy+A84ty ciniawa cain ar sail rota. Mae'n bosibl y bydd cyfle hefyd i bob dysgwr ymweld â sioeau masnach megis Hotelympia a gwahanol sefydliadau perthnasol. Asesir y cwrs Diploma trwy ateb cwestiynau byrion ac asesiadau ymarferol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Er mwyn ennill y cymhwyster Coginio Proffesiynol a Gwasanaeth Bwyd VRQ L2, bydd rhaid i'r dysgwr gyflawni unedau'n llwyddiannus yn cynnwys modiwlau megis:

 • Datblygu sgiliau ar gyfer cyflogaeth yn y diwydiant arlwyo a lletygarwch
 • Iechyd a diogelwch mewn arlwyaeth a lletygarwch
 • Bwydydd iachach a deietau arbennig
 • Gweithrediadau arlwyo, costau a chynllunio bwydlenni
 • Paratoi a choginio stociau, cawliau a sawsiau
 • Paratoi a choginio cig ac offal
 • Paratoi a choginio dofednod
 • Paratoi a choginio pysgod a physgodyn cragen
 • Creu pwdinau poeth ac oer
 • Deddfwriaeth gwasanaethau bwyd a diod
 • Gwybodaeth o fwydlenni, eu dylunio ac adnoddau
 • Egwyddorion gwybodaeth cynnyrch diod
 • Gweini diodydd poeth
 • Sgiliau gweini bwyd a diod
 • Ymdrin â thaliadau a chynnal y pwynt talu

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

4 TGAU Graddau A* i D gan gynnwys Saesneg Iaith (neu gyfatebol). Geirda boddhaol gan Diwtor Cwrs. Fel dewis arall, cyflawni Lefel 1 yn llwyddiannus a geirda boddhaol. Geirda boddhaol gan Ysgol neu Goleg i ddynodi ymddygiad, presenoldeb a chynnydd da.

Addysgu ac Asesu

 • Arholiad ysgrifenedig, asesiadau ymarferol, arholiadau ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

19 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CTCC2F04
L2

Cymhwyster

City & Guilds Diploma Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Ar ôl gadael CAVC, efallai y gwnaf i barhau â'm Sgiliau Pobi a gwneud Lefel 4 yn y brifysgol, neu efallai y gwnaf i ystyried gwneud gradd addysgu, felly mae'n bosib y gallwn fod yn addysgu yn y dyfodol. Fe fyddwn i'n dweud wrth fyfyrwyr posib fod hwn yn gwrs da a bod y gefnogaeth gan y tiwtoriaid yn wych.

Ellie Woodfield
Wedi astudio cwrs Pobyddiaeth Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE