HND mewn Cyflyru Chwaraeon, Adferiad a Thylino

L5 Lefel 5
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 27 Mai 2022
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd yr Gradd Sylfaen mewn Cyflyru, Adferiad a Thylino'r Corff mewn Chwaraeon yn darparu cyfle i fyfyrwyr baratoi at weithio yn y diwydiant hamdden a chwaraeon proffesiynol cynyddol.  Bydd hefyd yn datblygu sgiliau sy'n bodloni agweddau ar yr agenda iechyd a lles ehangach.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Nod y cwrs yw datblygu gwybodaeth ddeallusol a dealltwriaeth o'r disgyblaethau academaidd a chysyniadau allweddol sy'n tanategu Cyflyru, Adferiad a Thylino'r Corff mewn Chwaraeon yn y DU a thramor.  Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â modiwlau sy'n gwerthuso sail weinyddol paratoadau ac adferiad perfformwyr mewn chwaraeon.  Bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau technegol yng nghyflyru ac adfer perfformwyr chwaraeon ac amrywiaeth o feinwe meddal/dulliau tylino.  Nod y rhaglen yw galluogi myfyrwyr i gymhwyso egwyddorion ymarferion proffesiynol mewn amgylcheddau cystadleuol a heb fod yn gystadleuol yn ogystal â'u paratoi at gyflogaeth a/neu astudiaeth yn y dyfodol.

Bydd y cwrs wedi'i leoli yn Stadiwm Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd yn Lecwydd, sydd â chyfleusterau o'r radd flaenaf ac yn gwasanaethu fel canolfan ganolog ar gyfer darpariaeth chwaraeon y coleg.

Mae'r modiwlau yn ymdrin â'r meysydd pwnc canlynol:

 • Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff
 • Cryfder a Chyflyru
 • Tylino mewn Chwaraeon ac Ymarferion Meinwe Meddal
 • Anafiadau Chwaraeon ac Adferiad
 • Ymarfer Ymchwil 
 • Anatomeg ac Asesiad Clinigol 
 • Datblygiad Proffesiynol 
 • Addysgeg Chwaraeon Cymhwysol 
 • Mentergarwch mewn Chwaraeon ac Iechyd 
 • Dulliau amlddisgyblaethol at Chwaraeon ac Iechyd

Bydd y dulliau dysgu ac addysgu yn cynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, sesiynau ymarferol a thiwtorialau. Defnyddir ystod o ddulliau asesu gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau gwyddonol, cyflwyniadau, asesiadau ymarferol, asesiadau ar sail gwaith a phortffolios.

Noder: Gallwch wneud cais am y cwrs hwn naill ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol gyda'r Coleg. 

Os ydych yn gwneud cais drwy UCAS, defnyddiwch y manylion canlynol: Cod Cwrs Z303, Cod Prifysgol C20, Cod Campws = 4 - CAVC Leckwith.

Addysgu ac Asesu

Defnyddir ystod o ddulliau asesu gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau gwyddonol, cyflwyniadau, asesiadau ymarferol, asesiadau ar sail gwaith, portffolios ac arholiadau.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Cit/Deunyddiau : £100.00

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.

Gofynion mynediad

96 o bwyntiau tariff UCAS yn deillio o 3 Safon Uwch, gydag un cymhwyster mewn Gwyddoniaeth (mae pynciau Gwyddoniaeth derbyniol yn cynnwys Bioleg, Cemeg, Ffiseg, Addysg Gorfforol/Astudiaethau Chwaraeon, Seicoleg, Mathemateg neu Fioleg Gymdeithasol) neu gymhwyster cyfwerth fel Diploma Estynedig BTEC. Ar gyfer ymgeiswyr sydd ond yn astudio ar gyfer 2 Safon Uwch / BTEC 12 Uned neu gyfwerth, bydd cymwysterau eraill, ynghyd â phrofiadau a llwyddiannau yn y byd chwaraeon, yn cael eu hystyried. Ymhellach, fel arfer dylai ymgeiswyr fod â phum TGAU yn cynnwys Iaith Saesneg (neu Gymraeg Iaith Gyntaf), Mathemateg a Gwyddoniaeth gradd C neu uwch (gradd 4 neu uwch ar gyfer ymgeiswyr a chanddynt gymwysterau TGAU sydd newydd eu diwygio yn Lloegr). Mynediad Ansafonol • Cyfweliad llwyddiannus yn dangos ymrwymiad i astudio a photensial academaidd. • Tystiolaeth o gyflogaeth neu astudiaeth ddiweddar. • Tystiolaeth o ymrwymiad i un o brif feysydd yr is-ddisgyblaeth o fewn y rhaglen. • Os yw ymgeisydd yn astudio TGAU Saesneg a/neu Fathemateg, neu wedi eu hastudio’n ddiweddar (yn y ddwy flynedd ddiwethaf), dylai fod wedi pasio’r rhain gyda Gradd C neu uwch.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

27 Mai 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

SPHE5F02
L5

Cymhwyster

FdSc Sport, Conditioning, Rehabilitation

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Roeddwn i wedi bod gyda’r Coleg o’r blaen ond roedd hyn yn hollol wahanol a llawn cystal os nad gwell. Rwyf wedi dysgu llawer o’r modiwlau ac mae’r darlithwyr wedi bod yn gymorth gwirioneddol - buaswn yn argymell y cwrs hwn i unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwaraeon. Rwy’n mynd i barhau hyd fy nhrydedd flwyddyn a chael fy ngradd. Ar un adeg fuaswn i erioed wedi meddwl y buaswn i mewn sefyllfa lle roeddwn yn graddio ond dyma fi.

Duke Durham
Hyfforddi a Pherfformiad Chwaraeon Graddedig
Dysgu Dwyieithog
Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd,
Heol Lecwydd,
Caerdydd,
CF11 8AZ