HND mewn Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng

L5 Lefel 5
Llawn Amser
14 Medi 2020 — 21 Mai 2022
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Bydd y cwrs HND Gwasanaethau Cyhoeddus ac Argyfwng yn rhoi sail ymarferol ac academaidd cryf i chi ynglŷn â sut mae'r gwasanaethau Cyhoeddus, Argyfwng a'r Arfog yn cael eu gweithredu, eu trefnu a'u rheoli. Cewch gyfle i gwblhau profiadau gwaith, neu weithio ar brosiectau gyda Sefydliadau Cyhoeddus. Yn ogystal â chyfoethogi eich astudiaethau, bydd hyn hefyd yn rhoi profiad bywyd go iawn gwerthfawr i chi yn y gweithle a'ch helpu chi i baratoi ar gyfer eich gyrfa.

Darperir y cwrs ar ddau safle, sef campws Y Barri a Champws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Er mwyn sicrhau bod gennych ddealltwriaeth dda o sut mae Gwasanaethau Cyhoeddus a Brys yn gweithio, byddwch yn astudio modiwlau craidd mewn 'cynllunio a gweithrediadau' yn y flwyddyn gyntaf ac yna 'Argyfyngau, Trychinebau a Thrafnidiaeth' yn yr ail flwyddyn. Ymhlith y modiwlau eraill y byddwch yn eu hastudio mae:

Modiwlau Craidd Blwyddyn Un:

 • Cynllunio a Gweithredu
 • Trefn ac Ymddygiad yn y Sector Cyhoeddus
 • Gwneud Ymchwil mewn Gwyddorau Cymdeithasol
 • Materion Cyhoeddus

Modiwlau Craidd Blwyddyn Dau:  

 • Profiad Gwaith
 • Argyfyngau, Trychinebau a Thrafnidiaeth
 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Prosiect Gwasanaethau Cyhoeddus 
 • Cyfraith Gwasanaethau Cyhoeddus

Yn ystod y cwrs byddwch yn cael y cyfle i ennill amrywiaeth o gymwysterau ychwanegol yn cynnwys Cymorth Cyntaf a chymwysterau Diffibrilio. Mae'r holl ddarlithwyr yn, neu wedi bod yn aelodau o'r Gwasanaethau Cyhoeddus. Yn ystod y cwrs byddwch yn cael cyfle i ennill cymwysterau Gwobr Dug Caeredin ochr yn ochr â chymhwyster Cymorth Cyntaf a Diffibrilio. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael eu hannog i wirfoddoli gyda Chadetiaid y Fyddin. Gall y rhai hynny sy'n dewis gwneud hynny ennill y cymhwyster Paratoi i Addysgu yn y Sector Dysgu Gydol Oes yn ogystal â chymhwyster (Lefel 3) y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Noder: Gallwch wneud cais am y cwrs hwn naill ai drwy UCAS neu'n uniongyrchol gyda'r Coleg. Os ydych chi'n gwneud cais drwy UCAS defnyddiwch y manylion canlynol:

Cod y Cwrs - 543L, Cod Prifysgol - W01, Cod Campws - F, Coleg Caerdydd a'r Fro (Caerdydd).

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Cit/Deunyddiau : £250.00

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gofynion mynediad

Bydd ymgeiswyr am y cwrs yn cael eu hystyried ar sail unigol. Mae gofynion mynediad arferol fel y nodir isod, ond os nad ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, bydd eich profiad bywyd a gwaith yn cael eu hystyried. Mae cyfuniadau o’r cymwysterau isod yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi eu rhestru fod yn dderbyniol hefyd. –DD Cynnig BTEC Arferol – proffil lefel 3 BTEC perthnasol o Deilyngdod/Llwyddo neu Lwyddo/Llwyddo/Llwyddo Cynnig Bagloriaeth Cymru Arferol – Gradd C a DE ar Safon Uwch Cynnig Mynediad at AU Arferol – Diploma Llwyddo gyda chyfanswm o 60 credyd i gynnwys 45 credyd lefel 3, pob un ar lefel Llwyddo.
Yn ychwanegol, tri phwnc TGAU gradd C neu uwch i gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfwerth). Gall cyfweliad llwyddiannus hefyd fod yn ofynnol er mwyn cael mynediad ar y cwrs hwn.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

21 Mai 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PSHE5F01
L5

Cymhwyster

HND in Public and Emergency Services

Mwy

Dysgu Dwyieithog
Newyddion
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ