Gradd Sylfaen mewn Chwaraeon, Hyfforddi a Pherfformiad

L5 Lefel 5
Llawn Amser
14 Medi 2020 — 21 Mai 2022
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r cwrs Gradd Sylfaen mewn Hyfforddi a Pherfformiad mewn Chwaraeon wedi'i anelu at yr unigolion hynny sydd â dymuniad ac ymrwymiad i gael dealltwriaeth o Hyfforddi Chwaraeon, er mwyn dilyn gyrfa yn y Diwydiant Chwaraeon neu Hamdden.

Â'r cwrs wedi'i leoli yng Nghampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd yn Lecwydd, bydd y rhaglen hon yn caniatáu i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth mewn cyfleusterau o'r radd flaenaf, yn y ganolfan ganolog ar gyfer darpariaeth chwaraeon y coleg. 

Mae gofyn i bob myfyriwr dalu £250 ychwanegol. Bydd hyn yn talu am gymwysterau hyfforddi a chit chwaraeon brand Met Caerdydd/CAVC a fydd yn ofynnol ar gyfer sesiynau ymarferol.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn ogystal, mae'r Gradd Sylfaen mewn hefyd yn cynnig cyfle unigryw i ddisgyblion gwblhau eu hastudiaethau tra'n ymgymryd â phrofiad gwirfoddol penodol yn y diwydiant gydag un o'n partneriaid allweddol. Mae cyflawni cymhwyster academaidd a galwedigaethol, tra'n cael cyfle i ennill profiad penodol yn y diwydiant, yn sicrhau y bydd graddedigion yn gwella eu proffil cyflogadwyedd. 

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, gall myfyrwyr fynd ymlaen i flwyddyn ychwanegol olaf ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd i gwblhau naill ai Gradd BSc (Anrhydedd) mewn Hyfforddiant Chwaraeon neu Ddadnsoddi Perfformiad mewn Chwaraeon.

Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu ystod eang o feysydd pwnc, gan gynnwys:

 • Hyfforddiant Chwaraeon

 • Hyfforddiant Chwaraeon ac Addysg Gorfforol
 • Dadansoddi Perfformiad mewn Chwaraeon

 • Gwyddoniaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Egwyddorion a Thechnegau Cymhwysol mewn Ymarfer Proffesiynol

 • Prosesau Ymchwil
 • Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Bydd y dulliau dysgu ac addysgu yn cynnwys darlithoedd, seminarau, gweithdai, sesiynau ymarferol a thiwtorialau.

Sylwer: Gallwch wneud cais am y cwrs hwn naill ai trwy UCAS neu yn uniongyrchol gyda'r Coleg.

Os ydych chi'n gwneud cais trwy UCAS, defnyddiwch y manylion canlynol: Cod y Cwrs - Z404, Cod Prifysgol - C20, Cod Campws - 4.

Addysgu ac Asesu

 • Aseiniadau ysgrifenedig, profion sgiliau ymarferol, arholiadau a phortffolio

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Cit/Deunyddiau : £100.00

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

21 Mai 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

SPHE5F03
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Sport Coaching & Performance

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Roeddwn i wedi bod gyda’r Coleg o’r blaen ond roedd hyn yn hollol wahanol a llawn cystal os nad gwell. Rwyf wedi dysgu llawer o’r modiwlau ac mae’r darlithwyr wedi bod yn gymorth gwirioneddol - buaswn yn argymell y cwrs hwn i unrhyw un sydd â diddordeb mewn chwaraeon. Rwy’n mynd i barhau hyd fy nhrydedd flwyddyn a chael fy ngradd. Ar un adeg fuaswn i erioed wedi meddwl y buaswn i mewn sefyllfa lle roeddwn yn graddio ond dyma fi.

Duke Durham
Hyfforddi a Pherfformiad Chwaraeon Graddedig
Dysgu Dwyieithog

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd,
Heol Lecwydd,
Caerdydd,
CF11 8AZ