Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig - Prentisiaeth

yn unig 3 o lefydd ar gael
L5 Lefel 5
Rhan Amser
9 Medi 2019 — 17 Gorffennaf 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiledig yn bwnc delfrydol ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno bod yn Bensaer, Syrfëwr Adeiladu, Rheolwr Adeiladu, Peiriannydd Sifil, Syrfëwr Meintiau neu ddilyn unrhyw lwybr gyrfa broffesiynol arall yn y sector.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae’r rhaglen hon wedi cael ei dylunio i feithrin ar y wybodaeth sydd gennych yn barod gan roi sylfaen i chi adeiladu gyrfa eich dyfodol. 

Mae’r rhaglen yn cynnwys ystod eang o feysydd pwnc a chyfuniad o unedau gorfodol a dewisol, gan gynnwys;
Adeiladu a Thechnoleg
Cyfrifoldebau Cyfreithiol a Statudol
Cyfrifoldebau Cyfreithiol a Statudol mewn Adeiladu
Mesur ac Amcangyfrif
Tirfesur, Mesur, a Gosod 

Bydd yn eich darparu gyda chymhwyster cydnabyddedig a fydd yn rhoi llwyfan ar gyfer cwblhau eich gradd, a chafodd ei dylunio er mwyn bodloni gofynion nifer o gyrff proffesiynol, megis – 

Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS)
Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB)
Sefydliad Peirianwyr Sifil (ICE)
Sefydliad Peirianwyr Strwythurol (IStructE)

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Cwrs Rhan Amser : £0.00

Gofynion mynediad

Rhaid i bob ymgeisydd fod wedi cyflawni Tystysgrif Genedlaethol Uwch Lefel 4 mewn Adeiladu o flaen llaw

Addysgu ac Asesu

  • Asesiad ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig ac arholiadau

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

9 Medi 2019

Dyddiad gorffen

17 Gorffennaf 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CPCC5P13
L5

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 5 HND Diploma in Cons

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwyf wedi mwynhau bod o gwmpas Campws Canol y Ddinas, mae'n amgylchedd braf ac mae pawb yn cyd-dynnu'n dda. Uchafbwynt fy amser yn y coleg oedd gwneud ffrindiau newydd a'r amgylchedd gwahanol i'r ysgol. Gallwch ennill sgiliau newydd a gwneud pethau nad oeddech yn meddwl y gallech eu gwneud o'r blaen.

David Warner
Paentio ac Addurno Lefel 2

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE