HNC ar gyfer Peirianwyr Cynnal a Chadw

L4 Lefel 4
Rhan Amser
14 Medi 2020 — 17 Mehefin 2022
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r dystysgrif Genedlaethol Uwch Lefel 4 mewn Peirianneg yn cynnig llwybr i fyfyrwyr sydd wedi ei ddylunio i gefnogi dilyniant i feysydd galwedigaethol perthnasol neu at astudiaeth lefel gradd. Mae'r llwybr yn gysylltiedig â safonau Corff Proffesiynol (lle bo'n briodol) a gall gynnig dilyniant at statws proffesiynol neu fynediad at gamau diweddarach gradd briodol. Bydd deiliaid yr HNC wedi datblygu dealltwriaeth gadarn o egwyddorion eu maes astudio dewisol, ac wedi dysgu sut i gymhwyso'r egwyddorion hynny yn fwy eang. Drwy hyn, byddant wedi dysgu sut i werthuso addasrwydd dulliau gwahanol o ddatrys problemau. Byddant yn gallu perfformio'n effeithiol yn eu maes dewisol ac yn meddu ar y rhinweddau priodol ar gyfer cyflogaeth mewn sefyllfaoedd sy'n galw am y gallu i arfer cyfrifoldeb personol a gwneud penderfyniadau.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar y cwrs hwn, byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol: 

Blwyddyn 1  

 • Uned 1 - Dylunio Peirianneg – 15 Credyd 
 • Uned 4 - Rheoli Prosiect Peirianneg Proffesiynol – 15 Credyd
 • Uned 6 - Mecatroneg – 15 Credyd 

Blwyddyn 2 

 • Uned 2 - Mathemateg Peirianneg – 15 Credyd 
 • Uned 3 - Gwyddoniaeth Peirianneg – 15 Credyd
 • Uned 18 - Peirianneg Cynnal a Chadw – 15 Credit
 • Uned 8 - Egwyddorion Mecatroneg – 15 Credyd 

Ar wahân i brosiect ymchwil, y modd astudio ar gyfer y rhan fwyaf o asesiadau uned fydd trwy aseiniadau parhaus. Bydd hyn yn gofyn am reolaeth amser ddisgyblaethol a llym er mwyn sicrhau bod aseiniadau yn cael eu cyflwyno i derfynau amser ac i'r safon gywir. Mae astudio y tu hwnt i oriau coleg yn angenrheidiol.

Oriau rhan-amser, fel arfer o 8:00am i 4:00pm am 1 diwrnod yr wythnos dros hyd 2 flynedd y cwrs. 

Bydd y cyflogwr yn cael gwybod am unrhyw absenoldeb o ddosbarth a drefnir ar yr amserlen yn wythnosol yn ôl cais. 

I le all y cwrs eich arwain?

Oherwydd bod HNCs a HNDs wedi eu dylunio i roi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi ar gyfer maes penodol o waith, gallant eich arwain yn syth at eich gyrfa ddewisol.
Gallwch hefyd ddefnyddio'r cymwysterau i ddatblygu o fewn eich gyrfa bresennol, er enghraifft fel cam yn agosach at ennill statws proffesiynol.
Neu gallwch drosi eich HNC neu HND yn radd bagloriaeth gydag astudiaethau ychwanegol.
Wedi ichi gwblhau eich cwrs, gall HNCs roi mynediad ichi at ail flwyddyn gradd, tra gall HNDs roi mynediad ichi at yr ail neu drydedd flwyddyn.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £1,920.00

Gofynion mynediad

I astudio ar gyfer HNC neu HND, byddwch angen rhai cymwysterau blaenorol. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau HND yn gofyn am Lefel A (neu gyfwerth). Gwiriwch holl fanylion y gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn, yn ddibynnol ar eich profiad yn y diwydiant hyd yn hyn.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

17 Mehefin 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MMCR4P01
L4

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 4 Higher National Certificate in Engineering

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Trwy gydol fy nghyfnod yn CAVC fe ddefnyddiais amrywiaeth o offer, yn cynnwys; heyrn sodro, osgilosgopau a chyflenwadau pŵer. Rwy'n credu y bydd cyfuno’r sgiliau academaidd ac ymarferol yr wyf wedi eu caffael yn y coleg yn cyfuno fy sgiliau dylunio cynnyrch a thrydanol cyn mynd i'r brifysgol.

Daniel da Silva Gomez
astudiodd Peirianneg Drydanol ac Electronig Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP