Hanes - UG

cwrs yn llawn
L3 Lefel 3
Llawn Amser
2 Medi 2019 — 12 Mehefin 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Hanes Safon UG yn gwrs astudio am un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, mae’r cymhwyster hwn yn cynnig cyfle i ddysgwyr ddatblygu ac ymarfer sgiliau hanesydd, gan drafod meysydd astudio eang iawn.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Fel rhan o'r cwrs, ymdrinnir â'r meysydd canlynol:

Uned 1:

Llywodraeth, Gwrthryfel a Chymdeithas yng Nghymru a Lloegr c.1485-1603

Bydd myfyrwyr yn ystyried datblygiadau yng Nghymru a Lloegr dros gyfnod eang, gan ystyried pynciau arwyddocaol a'u cysylltiadau, megis:

 • Arwyddocâd y prif newidiadau mewn gwleidyddiaeth a llywodraeth 1485 - 1603
 • Arwyddocâd y prif ddatblygiadau mewn crefydd 1529 - 1588
 • Arwyddocâd y prif brotestiadau a gwrthryfeloedd yn erbyn y brenhinoedd a breninesau Tuduraidd 1509 - 1569
 • Hyd a lled y newid economaidd a chymdeithasol yn ystod yr unfed ganrif ar bymtheg
 • Y berthynas newidiol rhwng Cymru a Lloegr ar ôl 1530 

Uned 2: Yr Almaen: Democratiaeth ac Unbennaeth c.1918-1945 

Rhan 1: Weimar a'i heriau c.1918-1933

Drwy ddadansoddi a gwerthuso amrywiaeth o wahanol fathau o ffynonellau cynradd a/neu gyfoes, bydd myfyrwyr yn archwilio:

 • Yr heriau oedd yn wynebu gweriniaeth Weimar 1918 - 1923
 • Hyd a lled y newid mewn polisi tramor ac economaidd 1924 - 1933
 • Y newid yn hynt y blaid Natsïaidd 1924 - 1933
 • Argyfwng gweriniaeth Weimar 1929-1933

Dehongliadau hanesyddol o faterion allweddol o'r cyfnod hwn.

Gofynion mynediad

Isafswm o 5 TGAU Graddau A* i C i gynnwys Saesneg a Mathemateg. Efallai y bydd pynciau unigol yn gofyn am raddau uwch. Efallai y caiff dysgwyr aeddfed heb y cymwysterau hyn eu derbyn ar ôl cyfweliad gyda thiwtor y pwnc.

Addysgu ac Asesu

 • Dau arholiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
 • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
 • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
 • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
 • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

12 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F09
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Hanes

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Fe benderfynais ddod i CAVC i astudio Safon Uwch a dyma’r peth gorau i mi ei wneud erioed. Wedi cwblhau Safon Uwch, dwi'n gobeithio mynd ymlaen i astudio Sŵoleg yn y brifysgol.

Kate Matthews
yn astudio Safon Uwch mewn Celf, Bagloriaeth Cymru, Bioleg a Chemeg

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE