Rheoli Lletygarwch

L4 Lefel 4
Rhan Amser
3 Hydref 2022 — 16 Mehefin 2023
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Pwrpas uwch gymwysterau BTEC mewn Rheoli Lletygarwch yw datblygu myfyrwyr fel unigolion proffesiynol, hunan-adlewyrchol sy’n gallu cwrdd â gofynion cyflogwyr mewn Rheolaeth Lletygarwch ac addasu i fyd sy’n newid o hyd. Nod y cymwysterau yw ehangu mynediad i addysg uwch a gwella rhagolygon gyrfa’r rhai sy’n ymgymryd â hwy.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r dystysgrif genedlaethol uwch lefel 4 mewn Rheoli Lletygarwch yn cynnig cyflwyniad eang i fyfyrwyr i’r maes pwnc trwy graidd gorfodol o ddysgu, tra’n galluogi caffael sgiliau a phrofiad trwy ddethol unedau dewisol ar draws ystod o sectorau galwedigaethol ar lefel 4. Mae hyn i bob pwrpas yn adeiladu sgiliau craidd tra’n paratoi’r myfyriwr ar gyfer arbenigedd pwnc ar Lefel 5. Bydd myfyrwyr yn ennill ystod eang o wybodaeth sector sy’n gysylltiedig â sgiliau ymarferol a gafwyd mewn ymchwil, hunan-astudio, astudio dan gyfarwyddyd a senarios gweithle.

Ar Lefel 4 mae myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth eang o agweddau allweddol ar letygarwch trwy bum uned graidd, sy’n cynnwys un uned a aseswyd gan aseiniad a osodwyd gan Pearson.

Yr unedau yw:

 • Y Diwydiant Lletygarwch Cyfoes
 • Rheoli Profiad y Cwsmer
 • Hunaniaeth ac Ymarfer Proffesiynol
 • Y Pecyn Cymorth Lletygarwch
 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth ar gyfer Diwydiannau Gwasanaeth (uned wedi'i gosod gan Pearson).

Addysgir y cwrs hwn yn ein bwyty mewnol sydd wedi ennill gwobrau 2 AA Rosette – Y Dosbarth.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £2,400.00

Gofynion mynediad

Yn achos myfyrwyr sydd wedi bod mewn addysg yn ddiweddar, mae'r proffil mynediad yn debygol o gynnwys 48 pwynt tariff UCAS a gafwyd o un o'r canlynol:  ●  Cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg (gyda phroffil Teilyngdod yn ddelfrydol) ● Proffil Lefel Uwch TAG sy'n dangos perfformiad cryf mewn pwnc perthnasol neu berfformiad digonol mewn mwy nag un pwnc TAG. Mae'r proffil hwn yn debygol o gael ei gefnogi gan raddau TGAU A* i C a/neu 9 i 4 (neu gyfwerth)  ●  Cymwysterau Lefel 3 cysylltiedig eraill  ●  Tystysgrif Mynediad i Addysg Uwch a ddyfarnwyd gan sefydliad addysg bellach cymeradwy  ●  Profiad gwaith cysylltiedig  ●  Cymwysterau rhyngwladol sy'n gyfwerth â'r uchod.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Hydref 2022

Dyddiad gorffen

16 Mehefin 2023

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

12 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CTHE4P01
L4

Cymhwyster

HNC Hospitality Management

Mwy...

Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Mae dilyniant o'r cwrs hwn yn parhau i Lefel 5 HND mewn Rheoli Lletygarwch neu fynd â’ch gyrfa ymhellach mewn diwydiant/cyflogaeth.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE