HNC mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu)

L5 Lefel 5
Rhan Amser
12 Medi 2022 — 17 Mai 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd y cwrs 2 flynedd o hyd hwn yn eich arfogi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant peirianneg gwasanaethau adeiladu mewn meysydd fel: dylunio ac adeiladu; ymgynghoriaeth peirianneg; a rheolaeth cynnal a chadw. Gallai graddedigion symud ymlaen i ystod o rolau peirianneg o fewn gwasanaethau adeiladu gan gynnwys: gosod/saernïo peipiau, dyluniwr a pheiriannydd cymwysiadau.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r rhaglen hon wedi'i dylunio i weddnewid eich gwybodaeth a'ch profiad presennol yn gymhwyster cydnabyddedig a bydd yn eich darparu chi â'r sylfaen i adeiladu eich gyrfa ymhellach arno.

Mae'r rhaglen hon yn cwmpasu ystod eang o feysydd pwnc ac mae wedi'i gwneud o nifer o unedau gorfodol ac opsiynol, gan gynnwys 

 1. Gwresogi ac Awyru manwl
 2. Systemau Rheoli Adeiladau:
 3. Dylunio a Gosod Trydanol Manwl
 4. Dulliau Adeiladu Amgen
 5. Asesu a Monitro Amgylcheddol
 6. Mathemateg bellach ar gyfer Adeiladu
 7. Datblygiad Proffesiynol Personol

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £1,920.00

Gofynion mynediad

HNC mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig (Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu)

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

12 Medi 2022

Dyddiad gorffen

17 Mai 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BDCC5P01
L5

Cymhwyster

Pearson BTEC Lefel 5 Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Mwy...

Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn gall dysgwyr symud ymlaen i gwrs NVQ Lefel 6 mewn rheolaeth safle neu barhau â’u hastudiaethau gyda chymhwyster lefel gradd yn y brifysgol.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE