HNC mewn Peirianneg

L4 Lefel 4
Rhan Amser
18 Medi 2023 — 13 Mehefin 2025
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs yn cynnig nifer o opsiynau i rai sy'n awyddus i ddatblygu eu gyrfa ym maes Peirianneg. Os ydych yn brentis neu wedi astudio cwrs Peirianneg lefel 3 amser llawn mewn Peirianneg Gyffredinol, Gwaith Trydanol/Electroneg, Gweithgynhyrchu, Gwaith Mecanyddol neu Fecatroneg, mae'r cwrs hwn yn gam delfrydol ymlaen tuag at radd neu ddewisiadau gyrfa yn y dyfodol.
Byddai'r cwrs hwn hefyd yn helpu dysgwyr sy'n awyddus i ychwanegu at eu pwyntiau UCAS drwy ennill unedau Peirianneg ychwanegol.

Gallwn gynnig yr opsiwn amser llawn a'r opsiynau rhan-amser, gan roi'r hyblygrwydd i chi allu mynychu o gwmpas ymrwymiadau gwaith neu amgylchiadau personol.

Ceir bwlch sgiliau cynyddol a phrinder talent yn y gweithlu Peirianneg. Mae cynaliadwyedd amgylcheddol, effeithlonrwydd a gweithgynhyrchu uwch wedi dod yn hanfodol i gwsmeriaid. Yn ffodus, mae datblygiadau ym maes technoleg yn rhoi inni'r cyfle i gael effaith gadarnhaol ar ein pobl, ein cymdeithas a'n planed.  Mae Peirianwyr yn dylunio, gwneud a gwella'r amrywiaeth eang o dechnoleg sydd o'n cwmpas - o geir ac awyrennau i esgidiau chwaraeon, dyfeisiau symudol ac amrywiaeth eang o brosesau gweithgynhyrchu uwch.  Mae peirianwyr wedi cael dylanwad ar ran sylweddol o'r byd modern. Nhw sydd wedi rhoi inni ffonau symudol, gorsafoedd pŵer niwclear, peiriannau anadlu mecanyddol, argraffu 3D a lled-ddargludyddion - gallai'r rhestr fynd ymlaen am byth.  Mae swyddi peirianneg ar gael ar bob lefel.

Os ydych chi'n ariannu eich astudiaethau trwy Gyfrif Dysgu Personol (CDP), cliciwch yma i wneud cais trwy'r llwybr CDP.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

 1. Llwybr I:HNC/D Peirianneg (Peirianneg Drydanol ac Electronig)
 2. Llwybr II:HNC/D Peirianneg (Peirianneg Gweithgynhyrchu)
 3. Llwybr III:HNC/D Peirianneg (Peirianneg Fecanyddol)
 4. Llwybr IV: HNC/D Peirianneg (Peirianneg Gyffredinol)

Lefel 4  HNC Peirianneg (Unedau Craidd)

Rhif y Modiwl

Teitl y Modiwl

Lefel

Gwerth Credydol


Craidd1

Dylunio Peirianneg

4

15

2

Gwyddoniaeth Peirianneg

4

15

3

Mathemateg Peirianneg

4

15

4

Rheoli Prosiect Peirianneg Proffesiynol (gosodir gan Pearson)

4

15

Bydd unedau dewisol yn wahanol ar sail llwybrau unigol sy'n cael eu rhedeg, yn dibynnu ar recriwtio. Efallai y bydd hyn yn gofyn am fynychu safle arall.

Mae'r cwrs yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu, gan gynnwys profion, arholiadau, aseiniadau, astudiaethau achos a phrosiectau (cysylltiedig â gwaith).  

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £1,920.00

Gofynion mynediad

Yn achos myfyrwyr sydd wedi bod mewn addysg yn ddiweddar, mae'r proffil mynediad yn debygol o gynnwys 48 pwynt tariff UCAS a gafwyd o un o'r canlynol:  ●  Cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg (gyda phroffil Teilyngdod yn ddelfrydol) ● Proffil Lefel Uwch TAG sy'n dangos perfformiad cryf mewn pwnc perthnasol neu berfformiad digonol mewn mwy nag un pwnc TAG. Mae'r proffil hwn yn debygol o gael ei gefnogi gan raddau TGAU A* i C a/neu 9 i 4 (neu gyfwerth)  ●  Cymwysterau Lefel 3 cysylltiedig eraill  ●  Tystysgrif Mynediad i Addysg Uwch a ddyfarnwyd gan sefydliad addysg bellach cymeradwy  ●  Profiad gwaith cysylltiedig  ●  Cymwysterau rhyngwladol sy'n gyfwerth â'r uchod.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

18 Medi 2023

Dyddiad gorffen

13 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MMCR4P10
L4

Cymhwyster

Pearson BTEC Lefel 4 Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Peirianneg

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Astudio Pellach

 • Gall dysgwyr HNC symud ymlaen i'r ddarpariaeth HND
 • Gradd addas mewn prifysgol leol.
 • Gradd Meistr

Cyfleoedd cyflogaeth posib

 • Technegwyr Peirianneg a Pheirianwyr
 • Gweithredwyr Technegol
 • Rheolwyr peirianneg

Yn ôl Adzuna (gwefan swyddi a gyrfaoedd - Mai 2020):

Y cyflog cyfartalog ar gyfer yr holl swyddi Peirianneg yw £37,910. Mae hyn yn uwch na chyflog cyfartalog yr holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu, sef £34,291.

Adroddiadau Sgiliau a Galw mewn Diwydiant yr IET:

 • Yn ôl 60% o gyflogwyr, recriwtio staff peirianneg a thechnegol sydd â'r sgiliau priodol yw'r rhwystr mwyaf a ddisgwylir wrth geisio cyflawni amcanion busnes dros y tair blynedd nesaf.
 • Dywed 48% y ceir anawsterau o ran y sgiliau sydd ar gael yn y farchnad lafur allanol wrth geisio recriwtio
 • Mae 81% yn cytuno bod gan fusnesau gyfrifoldeb i gefnogi'r datblygiad o addysg a hyfforddiant i fyd gwaith, er mwyn cael pobl sydd â'r sgiliau cywir.
 • Mae galw mawr am beirianwyr! Mae 19% o holl weithlu'r Deyrnas Unedig wedi'i gyflogi yn y sector peirianneg - ond ceir pryderon o hyd nad yw'r genedl yn cynhyrchu digon o beirianwyr cymwys.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP