HNC mewn Artistwaith Colur Technegol, Teledu, Ffilm a Theatr

L4 Lefel 4
Llawn Amser
11 Medi 2023 — 23 Mai 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae artist colur yn sicrhau bod gan fodelau, perfformwyr a chyflwynwyr golur a steiliau gwallt addas ar gyfer ymddangos o flaen camerâu neu gynulleidfa.  Mae hyn yn cynnwys;

 • ffilm
 • cerddoriaeth fyw
 • tynnu lluniau ffotograffig
 • teledu
 • theatr.

Mae'n rhaid i artist colur feddu ar ddawn greadigol, gallu ymarferol a gwybodaeth ddiweddar ar dueddiadau ffasiwn a harddwch.   Mae'r gwaith yn cynnwys creu delweddau a chymeriadau drwy ddefnyddio colur, steiliau gwallt a phrostheteg gan gadw at friff.

Mae'r rhaglen hon yn rhoi cyflwyniad eang i fyfyrwyr i'r maes pwnc drwy graidd gorfodol o ddysgu, a hefyd yn caniatáu i ddysgwyr gaffael sgiliau a phrofiad drwy ddewis unedau dewisol perthnasol.

Sut i wneud cais: Rydych yn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS. Bydd y botwm ‘Ymgeisiwch Nawr’ yn mynd â chi i wefan cyrsiau UCAS.
Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
Cod Cwrs – RS02, Cod Sefydliad – C16, Cod Campws - A, Enw Campws – Campws Canol y Ddinas
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCAS.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae modiwlau HNC yn cynnwys:

 • Y Diwydiant Celfyddydau Perfformio
 • Datblygiad Proffesiynol
 • Sgiliau Colur Heneiddio
 • Rhoi Celf ar y Corff
 • Effeithiau Arbennig
 • Rhoi Colur a Thrin Gwallt
 • Gwallt a Cholur Ffasiwn Golygyddol a Ffasiwn
 • Gwallt a Cholur Cyfnod

Mae ffioedd ychwanegol yn cynnwys:
DBS: £45.05
Gwisg: £45 ynghyd ag esgidiau du gwastad caeëdig 
Pecyn prosthetig: £116 (gorfodol)
Pecyn colur ffasiwn: £192.60

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd : £45.05

Ffioedd Dysgu: £6,000.00

Cit/Deunyddiau : £308.60

Ffi Gwisg: £45.00

Gofynion mynediad

 • Cymhwyster Lefel 3 mewn colur, gwallt a/neu bwnc perthnasol.
 • Efallai y bydd cymwysterau Lefel 3 eraill yn cael eu hystyried. Yn ogystal,
 • TGAU mewn Mathemateg a Saesneg gyda lleiafswm o radd C (neu 4)
 • Mae Ceisiadau Rhyngwladol angen IELTS 5.5; Mae'n rhaid i safon Darllen ac Ysgrifennu gyrraedd 5.5 Ystyrir ceisiadau gan fyfyrwyr hŷn, heb y gofynion mynediad sylfaenol ond rhoddir ystyriaeth i brofiad gwaith perthnasol.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

11 Medi 2023

Dyddiad gorffen

23 Mai 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

16 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HBHE4F50
L4

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 4 Higher National Certificate in Performing Arts

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Gall ymgeiswyr sy'n cwblhau'r cymhwyster hwn fynd ymlaen i astudio HND lefel 5 mewn Artistwaith Colur Technegol, Teledu, Ffilm a Theatr (yn ddibynnol ar nifer digonol o fyfyrwyr yn cael eu recriwtio).

Fel arall, bydd dysgwyr llwyddiannus yn dilyn gyrfa weinyddol, rheoli neu fasnachol.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE