Gradd Sylfaen mewn Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol

L5 Lefel 5
Llawn Amser
12 Medi 2022 — 18 Mai 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r FdA mewn Astudiaethau Ieuenctid a Gofal wedi'i ddylunio'n arbennig i fodloni anghenion lleol a rhanbarthol y sector ieuenctid a gofal.
Wedi'i leoli ar ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, mae hon yn rhaglen gyfunol, sy'n cyfuno'r cysyniadau damcaniaethol sy'n gysylltiedig â phobl ifanc, gofalu amdanynt a'u helpu nhw ofalu amdanynt eu hunain, wrth weithio yn y sector gofal ehangach. Mae hyn yn cynnwys gosodiadau gofal preswyl, hostelau i'r digartref, lletyau cymorth i bobl ifanc a rhaglenni troseddau ieuenctid.

Bydd myfyrwyr yn datblygu dull gweithredu hyblyg a myfyriol i arfer proffesiynol, ar sail egwyddorion ac ethos o weithio gyda phobl ifanc mewn gosodiad gofal cymdeithasol. Byddent yn datblygu ymwybyddiaeth gynyddol o rolau a gweithrediadau gwahanol sefydliadau statudol, gwirfoddol a'r trydydd sector a'r gwahanol gyfyngiadau yng nghyd-destun y polisi presennol.

Yn ogystal â'r Radd Sylfaen, bydd gan fyfyrwyr gyfle i gwblhau'r Tystysgrifau Lefel 2 a Lefel 3 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid a ddarperir gan Addysg Oedolion Cymru. Bydd hyn yn eu galluogi i gofrestru fel gweithwyr cymorth ieuenctid cymwys gyda'r Cyd-bwyllgor Negodi (cofrestriad JNC) i weithwyr ieuenctid a chymuned cymwys, sy'n ofyniad cyfreithiol i weithio gyda phobl ifanc mewn sefyllfaoedd gwaith ieuenctid. Mae'n rhaid talu ffi gofrestru o £50 ar gyfer pob Lefel ac mewn rhai achosion bydd angen ffi o £350 yn dibynnu ar amgylchiadau'r unigolyn.

Sut i wneud cais: Rydych yn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS. Bydd y botwm ‘Ymgeisiwch Nawr’ yn mynd â chi i wefan cyrsiau UCAS.
Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
Cod Cwrs –HC02, Cod Sefydliad – C16, Cod Campws - A, Enw Campws – Campws Canol y Ddinas
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCAS.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol:

 • Cyflwyniad i Weithio gyda Phobl Ifanc ym maes Gofal Cymdeithasol
 • Sgiliau academaidd ac ymchwil prosiect ar gyfer gweithio gyda phobl ifanc
 • Blaenlecyndod a lles
 • Gwaith Grŵp Creadigol gyda Phobl Ifanc
 • Pobl Ifanc a Chymdeithas
 • Cefnogi pontio yn ymarfer 1 (dysgu ar leoliad ac ôl-fyfyrio critigol ar ymarfer)
 • Deall anghenion Pobl Ifanc
 • Diogelu Pobl Ifanc ac Ymarfer Gwrth-ormesol ym maes Gofal Cymdeithasol
 • Ymchwil Cymhwysol gyda Phobl Ifanc
 • Gweithio gyda sefydliadau i wella canlyniadau ar gyfer pobl ifanc
 • Cefnogi pontio yn ymarfer 2 (dysgu ar leoliad ac ôl-fyfyrio critigol ar ymarfer)

Noder: Gallwch wneud cais am y cwrs hwn naill ai drwy UCAS neu'n uniongyrchol gyda'r Coleg.

Yn ychwanegol i'r Radd Sylfaen, bydd gan fyfyrwyr gyfle i gwblhau'r Tystysgrifau Lefel 2 a Lefel 3 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid. Bydd hyn yn eu galluogi i gofrestru fel gweithwyr cymorth ieuenctid cymwys gyda'r Cydgyngor Trafod Telerau (cofrestriad JNC) i weithwyr ieuenctid a chymunedol cymwys, sy'n ofyniad cyfreithiol i weithio gyda phobl ifanc mewn sefyllfaoedd gwaith ieuenctid.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd : £45.05

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gofynion mynediad

Ystyrir ceisiadau i'r cwrs ar sail unigol. Mae manylion y gofynion mynediad nodweddiadol isod ond os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, yna bydd eich portffolio o brofiad gwaith a bywyd yn cael ei ystyried mewn cyfweliad. Rydym yn derbyn cyfuniadau o'r cymwysterau isod ac mae'n bosib y derbynnir cymwysterau eraill nad ydynt wedi eu nodi. Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu hŷn, ac o ran mynediad sylfaenol mae angen lleiafswm o 48  pwynt tariff UCAS, sy'n cael eu hadlewyrchu yn y cynigion isod: Cynnig Safon Uwch Nodweddiadol - DD Cynnig BTEC Nodweddiadol - proffil Llwyddo/Llwyddo/Llwyddo mewn BTEC lefel 3 perthnasol Caiff Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru ei hystyried yn lle un cymhwyster Safon Uwch ar y graddau a nodwyd, ac eithrio unrhyw ofynion sy'n benodol i bwnc Cynnig Mynediad i AU Nodweddiadol - Llwyddo mewn Diploma gyda 45 credyd ar lefel 3 mewn pwnc perthnasol Yn ogystal â Llwyddo ar lefel TGAU mewn tri phwnc gyda gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfwerth). Gall cyfweliad llwyddiannus gydag Arweinydd Cwrs, neu aelod arall o'r tîm, hefyd fod yn ofyniad er mwyn cael dilyn y cwrs.

Addysgu ac Asesu

*Aseiniadau ysgrifenedig, asesiadau parhaus ac arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

12 Medi 2022

Dyddiad gorffen

18 Mai 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ACCC5F01
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Youth and Social Ca

Wedi'i achredu gan:

Mwy

Fideos
Dysgu Dwyieithog
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Ymchwiliais i golegau cyn dewis i le y byddwn yn mynd, ond roedd Coleg Caerdydd a'r Fro yn darparu'r wybodaeth cwrs yr oeddwn ei eisiau. Rydym wedi gwneud llawer o adroddiadau ac astudiaethau achos ond edrychasom hefyd ar sut mae'r ymennydd dynol yn gweithio, fel y gallwn ddeall sawl ffurf o anableddau, yn feddyliol a chorfforol. O'm hamser yn CAVC gallaf ddweud bod y staff yn hynod gyfeillgar, rwyf hefyd wedi gwneud llawer o ffrindiau ac wedi mwynhau fy amser yno yn gyffredinol.

Lori Mamo
Myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Bydd graddedigion gradd sylfaen yn gadael gyda gwybodaeth bynciol sylweddol sy'n cwmpasu'r sector pobl ifanc a gofal. Yn ogystal, byddent yn graddio gydag ystod o sgiliau proffesiynol a chymwysol sy'n cynyddu eu cyflogadwyedd ar draws y maes, gyda nifer o yrfaoedd posibl sy'n amrywiol ac sy'n darparu i amrywiaeth o fyfyrwyr sy'n dewis mynd ymlaen i astudiaeth israddedig/ôl-raddedig. Yn dilyn cwblhau'r radd sylfaen hon yn llwyddiannus, gallwch barhau â'ch astudiaethau mewn Addysg Bellach ym Mhrifysgol De Cymru yn un o'r canlynol:

 • BSc (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol a Chyfiawnder Ieuenctid
 • BA (Anrh) Gwasanaethau Cyhoeddus
 • BA (Anrh) Astudiaethau Ieuenctid

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE