Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth Ddigidol

L5 Lefel 5
Llawn Amser
5 Medi 2022 — 18 Mai 2024
Campws Canol y Ddinas

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Gradd Sylfaen Ffotograffiaeth yn berffaith i’r myfyrwyr hynny sy’n awyddus i fynd ar drywydd gyrfa yn y diwydiant creadigol. Yn astudio yn ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, mae’r rhaglen hon yn ffocysu ar ddatblygiad creadigol, gwybodaeth benodol i'r diwydiant a’r sgiliau gofynnol i fyfyrwyr ymarfer fel gweithwyr proffesiynol yn y sector. Bydd dysgwyr yn cael eu cyflwyno i amrediad eang o offer digidol a thraddodiadol, ac yn dod yn gyfarwydd gyda thechnegau a meddalwedd golygu ac ôl-gynhyrchu safonol y diwydiant. Trwy gydol hyd y cwrs, fe anogir disgyblion i ddatblygu eu sgiliau technegol i safon broffesiynol. 

Ar ôl cwblhau'r rhaglen Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth yn llwyddiannus gallwch gofrestru ar flwyddyn derfynol rhaglen BA Anrhydedd Ffotograffiaeth Prifysgol De Cymru.

Darperir y cwrs hwn yn Academi Gelfyddydau Caerdydd, sydd wedi'i lleoli o fewn tafliad carreg i gampws Canol y Ddinas.

Sut i wneud cais: Rydych yn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS. Bydd y botwm ‘Ymgeisiwch Nawr’ yn mynd â chi i wefan cyrsiau UCAS.
Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
Cod Cwrs – CR04, Cod Sefydliad – C16, Cod Campws - A, Enw Campws – Campws Canol y Ddinas
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCAS.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r rhaglen hon yn rhoi pwyslais sylweddol ar ymgysylltu creadigol a chritigol, ac fe’i dysgir gan ddarlithwyr gyda phrofiad academaidd a diwydiant. Bydd siaradwyr gwadd, darlithwyr gwadd a gweithwyr i’r diwydiant creadigol hefyd yn chwarae rhan allweddol o ran cyflawni'r rhaglen.

Mae cefnogaeth tiwtorial unigol yn allweddol i gyflawni’r cwrs hwn. Anogir myfyrwyr i ddatblygu eu hymarfer gwybodus eu hunain yn y cyfrwng, ynghyd â gweithdai technegol, seminarau a darlithoedd.

Bydd gwaith prosiect byw a phrofiad gwaith hefyd yn rhan ganolog o'ch astudiaethau, a byddwch yn cael eich annog i ddatblygu ymagwedd ragweithiol trwy gydol yr astudio. Rhoddir pwyslais ar sgiliau trosglwyddadwy, sy'n allweddol i waith proffesiynol yn y diwydiant creadigol.

Bydd pynciau Blwyddyn 1 yn cynnwys:

 • Ffotograffiaeth a'r Real
 • Ffotograffiaeth a Rhith
 • Ymarfer Beirniadol: Hanesion
 • Ffotograffiaeth fel Naratif
 • Sgiliau Astudio
 • Prosiect Ymarferol y Diwydiannau Creadigol

Bydd pynciau Blwyddyn 2 yn cynnwys:

 • Ymarfer Beirniadol: Paradeimau
 • Datblygu Gyrfa
 • Lleoliad Gwaith Byr yn y Diwydiannau Creadigol
 • Ymarfer Ffotograffiaeth Cyfunol

Efallai y bydd cymorth ariannol ar gael ar gyfer y cwrs hwn.

Beth yw Gradd Sylfaen?

Mae Graddau Sylfaen yn integreiddio dysgu academaidd a seiliedig ar waith trwy gydweithredu rhwng cyflogwyr a darparwyr rhaglenni. Eu bwriad yw i ddarparu dysgwyr â sgiliau a gwybodaeth sy'n berthnasol i'r diwydiant ac i annog cyfranogiad gan ddysgwyr nad ydynt o reidrwydd wedi ystyried astudio am gymhwyster lefel uwch yn flaenorol. Mae Graddau Sylfaen yn darparu cymhwyster unigol, ond hefyd yn cynnwys cyfleoedd cynnydd ar gyfer astudio pellach. Am ragor o wybodaeth ynghylch nodweddion diffiniol Graddau Sylfaen, gallwch gyfeirio at Ddatganiad Meincnodi Graddau Sylfaen yr Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd (QAA).

Amserau'r cwrs:

Dydd Mercher 1pm-4pm, 4.30pm-8.30pm

Dydd Iau 10am-1pm, 2pm-7pm

Cynigir y cwrs yn amodol ar ail ddilysiad.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gofynion mynediad

Ystyrir ceisiadau i'r cwrs ar sail unigol. Mae manylion y gofynion mynediad nodweddiadol isod ond os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, yna bydd eich profiad gwaith a bywyd yn cael ei ystyried. Rydym yn derbyn cyfuniadau o'r cymwysterau isod ac mae'n bosib y derbynnir cymwysterau eraill nad ydynt wedi eu nodi. Cynnig Safon Uwch Nodweddiadol - DD Cynnig BTEC Nodweddiadol - proffil Teilyngdod/Llwyddo neu Lwyddo/Llwyddo/Llwyddo mewn BTEC lefel 3 perthnasol Caiff Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru ei hystyried yn lle un cymhwyster Safon Uwch ar y graddau a nodwyd, ac eithrio unrhyw ofynion sy'n benodol i bwnc Cynnig Mynediad i AU Nodweddiadol - Llwyddo mewn Diploma gyda 45 credyd ar lefel 3 mewn pwnc perthnasol, llwyddo mewn tri phwnc TGAU gyda gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfwerth). Gall cyfweliad llwyddiannus hefyd fod yn ofyniad i sicrhau lle ar y cwrs

Amseroedd cwrs

Dydd Mercher - 9.00am - 6.30pm a dydd Iau - 9.00am - 5.00pm

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau ac aseiniadau parhaus

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

5 Medi 2022

Dyddiad gorffen

18 Mai 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

15 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

DMCC5F01
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Photography

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

16.0%

O fewn y diwydiannau Creadigol, rhagwelir bron i 3,000 o swyddi’n cael eu creu rhwng nawr a 2024 a thwf o 16.0% ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (EMSI, 2018).

Wedi cwblhau'r cwrs hwn, gall ymgeiswyr llwyddiannus fynd ymlaen i flwyddyn olaf gradd (BA Anrh) ym Mhrifysgol De Cymru. Bydd nifer o fyfyrwyr hefyd yn mynd ar drywydd amrywiol gyfleoedd cyflogaeth yn y diwydiant creadigol.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas
Campws Canol y Ddinas

45a Stryd Masnach,
Caerdydd 
CF10 5DT