Gradd Sylfaen mewn Celfyddydau Perfformio

L5 Lefel 5
Llawn Amser
12 Medi 2022 — 18 Mai 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r Radd Sylfaen yma mewn Celfyddydau Perfformio’n gyfle cyffrous i’r unigolion hynny sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn actio neu weithio yn y diwydiant celfyddydau perfformio. Wedi’i lleoli ar ein campws ni yng nghanol y ddinas yng Nghaerdydd, bydd y rhaglen hon yn datblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth a fydd yn paratoi’r dysgwyr ar gyfer cyflogaeth yn y sector neu astudiaethau academaidd pellach. Hefyd bydd yr elfen dysgu seiliedig ar waith o’r cwrs yn cynnig cyfle i unigolion ddefnyddio’r sgiliau a’r wybodaeth maent yn eu dysgu ym myd gwaith. Bydd y myfyrwyr yn elwa o gael eu dysgu gan ddarlithwyr sydd, yn ogystal â bod yn arbenigwyr yn eu maes, yn actorion a chyfarwyddwyr eu hunain ac mae ganddynt gysylltiadau cryf â theatrau a chwmnïau lleol fel TVO, Spectacle a National Theatre Wales.

Sut i wneud cais: Rydych yn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS. Bydd y botwm ‘Ymgeisiwch Nawr’ yn mynd â chi i wefan cyrsiau UCAS.
Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
Cod Cwrs – CR02, Cod Sefydliad – C16, Cod Campws - A, Enw Campws – Campws Canol y Ddinas
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCAS.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r modiwlau’n cynnwys y canlynol:

 • Actio a Chyfarwyddo
 • Safbwyntiau ar Berfformio 
 • Pecyn Offer Technegol y Cyfryngau a Pherfformio
 • Prosiect Ymarferol y Celfyddydau Perfformio
 • Gŵyl Theatr
 • Drama Gymhwysol
 • Prosiect Ymarferol Diwydiannau Creadigol 
 • Lleoliad Gwaith Diwydiannau Creadigol 

Bydd Ffi ychwanegol o £15 ar gyfer ymweliad Pantomeim ar gyfer y modiwl Safbwyntiau ar Berfformio.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Taith : £15.00

Gofynion mynediad

Ystyrir ceisiadau i'r cwrs ar sail unigol. Mae manylion y gofynion mynediad nodweddiadol isod ond os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, yna bydd eich profiad gwaith a bywyd yn cael ei ystyried. Rydym yn derbyn cyfuniadau o'r cymwysterau isod ac mae'n bosib y derbynnir cymwysterau eraill nad ydynt wedi eu nodi. Cynnig Safon Uwch Nodweddiadol - DD Cynnig BTEC Nodweddiadol - proffil Teilyngdod/Llwyddo neu Lwyddo/Llwyddo/Llwyddo mewn BTEC lefel 3 perthnasol Caiff Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru ei hystyried yn lle un cymhwyster Safon Uwch ar y graddau a nodwyd, ac eithrio unrhyw ofynion sy'n benodol i bwnc Cynnig Mynediad i AU Nodweddiadol - Llwyddo mewn Diploma gyda 45 credyd ar lefel 3 mewn pwnc perthnasol, llwyddo mewn tri phwnc TGAU gyda gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfwerth). Gall cyfweliad llwyddiannus hefyd fod yn ofyniad i sicrhau lle ar y cwrs

Addysgu ac Asesu

 • Aseiniadau ysgrifenedig, asesiadau ymarferol, asesiadau seiliedig ar waith a phortffolio

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

12 Medi 2022

Dyddiad gorffen

18 Mai 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

15 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PCCC5F02
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Performing Arts

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?
Dysgu Dwyieithog
Fideos

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Theatr Genedlaethol Cymru

Mae gan y Coleg gysylltiadau cryf â diwydiant gan gynnwys y BBC, Theatr Genedlaethol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, ITV Cymru a Theatr y Sherman, gan ddarparu cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith ac i gymryd rhan mewn prosiectau proffil uchel.

Ar ôl cwblhau’r cwrs yma, gallwch ychwanegu at y cymhwyster i gael BA (Anrh) Celfyddydau Perfformio ym Mhrifysgol De Cymru. Hefy bydd llawer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i yrfaoedd cysylltiedig ym maes Celfyddydau Perfformio.

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE