Gradd Sylfaen mewn Cymorth Dysgu

L5 Lefel 5
Rhan Amser
14 Medi 2023 — 21 Mai 2026
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Gradd Sylfaen Addysg, Dysgu a Datblygiad, a achredir gan Brifysgol De Cymru. Yn addas ar gyfer Cynorthwywyr Cymorth Dysgu profiadol sydd ar hyn o bryd yn gweithio yn y sector cynradd. Fel arfer brofiad ymlaen llaw mewn lleoliad blynyddoedd cynnar neu gynradd.

Bydd y cwrs hwn yn:

 • Eich galluogi i wella'ch gwaith mewn cymorth dysgu yn eich ysgol
 • Rhoi sylfaen ar gyfer ymarfer proffesiynol sy'n fedrus, ymwybodol a chytbwys
 • Rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a hyder i wneud eich rôl
 • Rhoi cymhwyster sy'n seiliedig ar safonau cenedlaethol perthnasol
 • Rhoi strwythur cefnogol, datblygiadol ar gyfer dysgu seiliedig ar weithio

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ymhlith modiwlau'r cwrs mae:

 • Llythrennedd. Rhifedd a Llythrenedd Digidol
 • Sgiliau Academaidd ac Ymarfer Myfyriol
 • Dysgu a Gwybyddiaeth
 • Iechyd, Lles a Gwytnwch *Cyflwyniad i Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Prosiect Ymchwil
 • Cwricwla *Ymarfer Cynhwysol *Ymarfer Myfyriol 2
 • Iechyd Meddwl Plant a Glaslanciau

Am wybodaeth am ffïoedd a chefnogaeth ariannol ar gyfer cyrsiau Addysg Uwch Rhan-amser cliciwch yma

Beth yw gradd sylfaen?

Mae Graddau Sylfaen yn integreiddio dysgu academaidd a dysgu yn y gwaith trwy gydweithredu rhwng cyflogwyr a darparwyr rhaglenni. Eu bwriad yw rhoi sgiliau a gwybodaeth i ddysgwyr sy'n berthnasol i'r diwydiant ac annog dysgwyr y mae'n bosib nad ydynt yn flaenorol wedi ystyried astudio ar gyfer cymhwyster lefel uwch i gymryd rhan. Mae Graddau Sylfaen yn rhoi cymhwyster annibynnol ond hefyd yn cynnig cyfleoedd dilyniant i astudio ymhellach. I gael rhagor o wybodaeth am nodweddion diffiniol Graddau Sylfaen, gallech gyfeirio at yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd [Datganiad Meincnod Graddau Sylfaenol] (http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/Foundation-Degree- cymhwyster-meincnod-Mai-2010.aspx)

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £2,880.00

Gofynion mynediad

Ystyrir ceisiadau i'r cwrs ar sail unigol. Mae manylion y gofynion mynediad nodweddiadol isod ond os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, yna bydd eich profiad gwaith a bywyd yn cael ei ystyried. Rydym yn derbyn cyfuniadau o'r cymwysterau isod ac mae'n bosib y derbynnir cymwysterau eraill nad ydynt wedi eu nodi ar sail unigol:

 • Cynnig Lefel Uwch nodweddiadol - DD
 • Cynnig BTEC nodweddiadol - proffil BTEC Lefel 3 perthnasol gyda Theilyngdod/Llwyddo neu Lwyddo/Llwyddo/Llwyddo
 • Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol - Gradd C a DE ar lefel Safon Uwch.
 • Cynnig Mynediad at Addysg Uwch nodweddiadol - Llwyddo mewn Diploma gyda 60 credyd yn gyffredinol yn cynnwys 45 credyd ar lefel 3 wedi Llwyddo yn y cwbl.
 • Yn ogystal, llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C neu uwch i gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfwerth).

Gall cyfweliad llwyddiannus hefyd fod yn ofyniad i sicrhau lle ar y cwrs.

Mae cymwysterau addas yn cynnwys CLANSA/OCR Lefel 3/CACHE Lefel 3 /NNEB, DWS, Mynediad, HNC neu HND. Bydd dysgwyr aeddfed yn cael eu hystyried yn dibynnu ar gyflogaeth a phrofiad perthnasol arall, yn ogystal ag arddangos parodrwydd i astudio ar Lefel Gradd Sylfaenol. Dylai dysgwyr fod yn gweithio eisoes, gyda thâl neu ddim, am leiafswm o 12 awr yr wythnos mewn amgylchedd addysgiadol. Dylai dysgwyr feddu ar o leiaf blwyddyn o brofiad o weithio mewn swydd Cefnogi Dysgu.

Addysgu ac Asesu

*Portffolio ac aseiniadau parhaus

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2023

Dyddiad gorffen

21 Mai 2026

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

6.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

TLCR6P04
L5

Cymhwyster

FD in Education, Learning & Development

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?
Fideos

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, gallai ymgeiswyr llwyddiannus gael cynnig opsiwn BA (Anrhydedd) mewn Addysg: Dysgu a Datblygiad (cyfnod penodol ychwanegol), y gellir hefyd ei gyflawni yn CAVC. Byddai'n ofynnol astudio am ddwy flynedd arall yn rhan-amser i wneud hyn. A fyddech cystal â gweld ein taflen ffeithiau BA (Anrhydedd) mewn Addysg: Dysgu a Datblygiad (cyfnod penodol ychwanegol) am ragor o wybodaeth am y rhaglen hon.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ