Gradd Sylfaen mewn Arbenigaeth Chwarae Gofal Iechyd

L5 Lefel 5
Rhan Amser
12 Medi 2022 — 12 Gorffennaf 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae hwn yn gymhwyster dwy flynedd, rhan-amser wedi ei ddilysu gan Brifysgol Gorllewin Llundain. Wedi ei ddatblygu mewn cydweithrediad â Hospital Play Staff Education Trust (HPSET), mae’r rhaglen hon wedi ei dylunio i’ch galluogi chi, fel ymarferydd Lefel 3, i ymgymryd â’r astudiaethau academaidd ychwanegol ac ymarfer sgiliau sy’n ofynnol i weithio tuag at ennill statws graddedig fel arbenigwr chwarae iechyd (HPS). O’r cychwyn, byddwch yn datblygu’n weithredol eich sgiliau astudio ac yn ehangu’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i ddatblygu eich sgiliau wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc sâl a’u teuluoedd. Mae’r cwrs dwys hwn yn gofyn am waith annibynnol sylweddol i ychwanegu at yr wybodaeth a’r sgiliau a ddatblygir yn y dosbarth, y tu hwnt i’r coleg.

Y ogystal â mynychu'r coleg am un diwrnod yr wythnos, mae gofyn i ymgeiswyr sicrhau lleoliad o dan arweiniad Healthcare Play Specialist Education Trust cofrestredig, ac Arbenigwr Chwarae Gofal Iechyd. Mae angen cwblhau 200 awr o ymarfer yn y lleoliad bob blwyddyn fydd yn cael eu hasesu ar ôl cwblhau portffolio o dystiolaeth yn arddangos llwyddiant nifer o alluoedd. 

Beth fyddwch yn ei astudio?

Deilliannau dysgu Blwyddyn 1:

 • Adnabod yr egwyddorion sefydlefig ar gyfer gweithio gyda phlant sâl, pobl ifanc a'u teuluoedd a'r ffordd y mae'r egwyddorion hynny wedi'I datblygu
 • Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ddamcaniaeth a gwaith ymchwil ar ddatblygiad plant sy'n berthynol i hamdden a chwarae arbenigol
 • Archwilio cyfleoedd i ddatblygu ymarfer seiliedig ar bersbectifau cyfredol, cyfreithiol a moesegol.
 • Gwerthuso'ch ymarfer proffesiynol eich hun trwy ddatblygu nodau personol, proffesiynol a strategol

Deilliannau Dysgu Blwyddyn 2

 • Dadansoddi a dangos gwybodaeth a dealltwriaeth gritigol o'r egwyddorion ar gyfer gweithio gyda phlant sâl, pobl ifanc a'u teuluoedd sydd wedi'u hen sefydlu a'r ffordd y mae'r egwyddorion hynny wedi datblygu
 • Gwerthuso a chymhwyso cysyniadau ac egwyddorion sylfaenol ar gyfer gweithio gyda phlant sâl, pobl ifanc a'u teuluoedd a chymhwyso'r egwyddorion hynny mewn cyd-destun gwaith i lywio gwaith cynllunio
 • Dangos pwysigrwydd myfyrio wrth weithredu polisi'n ymarferol *Gwerthuso'n gritigol y gwahanol ffyrdd o fynd ati i ddatrys problemau a chymhwyso'r rhain mewn cyd--destun gwaith
 • Asesu, adolygu a gwerthuso persbectifau damcaniaethol sy'n berthnasol i Blant a Phobl Ifanc: Rolau Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn gweithio gyda phlant sâl a phobl ifanc

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau addysgu i gefnogi deilliannau modiwlau. Ymhlith y dulliau asesu a ddefnyddir mae: traethodau academaidd, adolygu llenyddiaeth, adroddiadau ysgrifenedig, ffolder tystiolaeth ac ymarferion trwy Moodle (Amgylchedd Dysgu Rhithwyr y Coleg) - byddir hefyd yn asesu sgiliau ymarferol yn y gweithle yn Lefelau 4 a 5.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £4,600.00

Gofynion mynediad

Lefel 3 Cymhwyster gofal plant, 2 flynedd o brofiad ôl-gymhwyso o weithio gyda phlant a phobl ifanc. darparu tystiolaeth o gael eich cyflogi neu gael lleoliad mewn lleoliad gofal iechyd gydag arbenigwr chwarae iechyd cofrestredig HPSET sy'n gallu gweithredu fel eu mentor, am 2 flynedd y cwrs TGAU mathemateg a Saesneg @ gradd C neu'n uwch.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau ysgrifenedig ac ar-lein ac yn y gwaith

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

12 Medi 2022

Dyddiad gorffen

12 Gorffennaf 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

TLCC5P02
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Healthcare Play Spe

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rydw i’n byw ym Mryste ac yn teithio i Gampws Canol y Ddinas ar drên ac mae’r profiad wedi bod yn grêt. Rydw i wedi cael amrywiaeth o diwtoriaid ac wedi gallu meithrin perthnasoedd da gyda nhw. Gyda dosbarthiadau o faint llai, roedd yn grêt dod i adnabod pawb ac roedd hynny o help mawr i fy nghael i i ble rydw i heddiw. Ar sail fy mhrofiad i, fe fyddwn i’n dweud ei fod yn gyfle gwych, ond mae’n rhaid i chi ddangos ymroddiad i roi’r oriau i mewn yn ychwanegol at yr oriau gyda’r tiwtor. Os ydych chi’n angerddol amdano fe, ewch amdani.

Thomas Lonsdale
Myfyriwr Graddedig - Gradd Sylfaen Arbenigedd Chwarae Gofal Iechyd
Fideos

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, gallai ymgeiswyr llwyddiannus ddilyn amryfal gyfleoedd cyflogaeth yn y diwydiant. Gallai cofrestru gyda HPSET fel arbenigwr chwarae (iechyd) hefyd arwain at BA (Anrhydedd) cyfnod penodol ychwanegol yn gweithio mewn gwasanaethau integredig i blant a phobl ifanc. Ar ben hynny, gallai statws graddedig, unwaith y cwblheir Lefel 6, arwain at lawer o gyfleoedd ôl-radd.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE