Gradd Sylfaen mewn Rheolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol

L5 Lefel 5
Llawn Amser
12 Medi 2022 — 18 Mai 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae gan y cwrs rheoli iechyd a gofal cymdeithasol ddull gweithredu amlasiantaethol sy’n cwmpasu gwasanaethau cymdeithasol, y GIG, asiantaethau’r trydydd sector a sectorau annibynnol.

Sut i wneud cais: Rydych yn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS. Bydd y botwm ‘Ymgeisiwch Nawr’ yn mynd â chi i wefan cyrsiau UCAS.
Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
Cod Cwrs – HC03, Cod Sefydliad – C16, Cod Campws - A, Enw Campws – Campws Canol y Ddinas
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCA

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn ennill ymchwil hanfodol, yn cynnwys rheoli cymorth, cydlynwyr gwasanaeth a rolau rheoli iechyd a gofal eraill.  Mae gennym fodiwlau lleoliad a all gyfrannu at leoliadau gwaith gofal presennol.

Yn ystod Blwyddyn 2 byddwch yn canfod lleoliad neu waith rhan amser mewn lleoliad iechyd neu ofal cymdeithasol gan roi cyfle i chi weithio gydag amrywiaeth o bobl mewn amgylchedd amlasiantaethol.

Blwyddyn un: Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 • Sgiliau ar gyfer Addysg Uwch – 20 credyd
 • Ymchwilio i Iechyd a Lles – 20 credyd
 • Y Gyfraith, Moeseg a Pholisi – 20 credyd
 • Sgiliau Cyflogadwyedd 1 – 20 credyd
 • Cyflwyniad i Arwain a Rheoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol – 20 credyd

Blwyddyn dau: Gradd Sylfaen mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 • Cymunedau a Chymdeithas – 20 credyd
 • Rhoi Ymchwil ar Waith yn Ymarferol – 20 credyd
 • Cyfathrebu ac Ymyrryd – 20 credyd
 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth Integredig – 20 credyd
 • Sgiliau Cyflogadwyedd 2 a Moeseg - 40 credyd

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus ac asesiadau gwaith cwrs

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd : £45.05

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gofynion mynediad

Ystyrir ceisiadau i'r cwrs ar sail unigol. Mae manylion y gofynion mynediad nodweddiadol isod ond os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, yna bydd eich portffolio o brofiad gwaith a bywyd yn cael ei ystyried mewn cyfweliad. Rydym yn derbyn cyfuniadau o'r cymwysterau isod ac mae'n bosib y derbynnir cymwysterau eraill nad ydynt wedi eu nodi. Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu hŷn, ac o ran mynediad sylfaenol mae angen lleiafswm o 48  pwynt tariff UCAS, sy'n cael eu hadlewyrchu yn y cynigion isod: Cynnig Safon Uwch Nodweddiadol - DD Cynnig BTEC Nodweddiadol - proffil Llwyddo/Llwyddo/Llwyddo mewn BTEC lefel 3 perthnasol Caiff Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru ei hystyried yn lle un cymhwyster Safon Uwch ar y graddau a nodwyd, ac eithrio unrhyw ofynion sy'n benodol i bwnc Cynnig Mynediad i AU Nodweddiadol - Llwyddo mewn Diploma gyda 45 credyd ar lefel 3 mewn pwnc perthnasol Yn ogystal â Llwyddo ar lefel TGAU mewn tri phwnc gyda gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfwerth). Gall cyfweliad llwyddiannus gydag Arweinydd Cwrs, neu aelod arall o'r tîm, hefyd fod yn ofyniad er mwyn cael dilyn y cwrs.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

12 Medi 2022

Dyddiad gorffen

18 Mai 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ACCC5F02
L5

Cymhwyster

FD in Health & Social Care Management

Wedi'i achredu gan:

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?
Fideos
Dysgu Dwyieithog

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE