Gradd Sylfaen mewn Ffilm

L5 Lefel 5
Llawn Amser
12 Medi 2022 — 18 Mai 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Gradd Sylfaen Ffilm yn gyfle cyffrous i’r myfyrwyr hynny sy’n awyddus i fynd ar drywydd gyrfa yn y diwydiant creadigol. Wedi ei leoli yn ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, mae’r rhaglen hon yn cynnig sylfaen alwedigaethol eang a gynlluniwyd i fodloni gofynion egnïol y sector creadigol, yn arbennig felly ym maes cynhyrchu Ffilm a Theledu, Drama a Dogfennol. Yn astudio yn stiwdios arbenigol ac ystafelloedd amlgyfrwng y coleg, bydd y cwrs yn paratoi myfyrwyr ar gyfer amrediad o arbenigeddau sy'n addas i'r maes amrywiol a chystadleuol hwn.

Darperir y cwrs ar ddau safle, sef campws Canol y Ddinas ac Academi Gelfyddydau Caerdydd.

Sut i wneud cais: Rydych yn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS. Bydd y botwm ‘Ymgeisiwch Nawr’ yn mynd â chi i wefan cyrsiau UCAS.
Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
Cod Cwrs – CR01, Cod Sefydliad – C16, Cod Campws - A, Enw Campws – Campws Canol y Ddinas
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCAS.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn cwblhau chwe modiwl:

Sgiliau Astudio, Theori Ffilm a Dadansoddi – y nod yw eich cael i feddwl yn feirniadol am ffilmiau a’ch paratoi ar gyfer ysgrifennu aseiniadau.      

Sgiliau Crefft – mae’n dysgu sylfeini’r grefft o greu ffilmiau, o sinematograffeg i sain, golygu ac ysgrifennu sgriptiau.

Ysgrifennu ar gyfer Ffuglen neu Raglen Ddogfen – mae hyn yn datblygu eich sgiliau mewn ysgrifennu ar gyfer y sgrin ymhellach.

Adrodd a Dadansoddi Straeon – modiwlau ymarferol yw’r rhain lle rydych chi’n gwneud ffilmiau dogfen a ffuglen.          

Yn yr ail flwyddyn rydych chi’n cwblhau chwe modiwl arall: Sgiliau Crefft Uwch 1 a 2, Dadansoddi Ffilmiau 2, Cymeriad a Naratif a Gwirionedd a Dweud; mae’r rhain i gyd yn gwella’r sgiliau a ddatblygwyd fel rhan o raglen y flwyddyn gyntaf.       

Os byddwch yn llwyddo yn y modiwlau i gyd, bydd gwahoddiad i chi wneud cais am flwyddyn ychwanegol ym Mhrifysgol De Cymru, lle gallwch ennill gradd BA lawn mewn Ffilm.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Addysgu ac Asesu

  • Aseiniadau ysgrifenedig ac aseiniadau ymarferol yn cynnwys arholiadau ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

12 Medi 2022

Dyddiad gorffen

18 Mai 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

DMCC5F02
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Creative Industries

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Cawsom ein dysgu am ysgrifennu sgriptiau, gwneud ffilmiau a rhaglenni dogfen, sgiliau camera a’r ochr dechnegol. Cyn i mi ymuno â CAVC roeddwn i’n meddwl mai fi oedd Spielberg. Mae’r Coleg a’r cwrs yn ei roi mewn persbectif ac yn eich paratoi chi ar gyfer byd gwaith. Mae’r tiwtoriaid yn dysgu i chi fod yn weithiwr proffesiynol yn y diwydiant.

James Huntley
Gradd Sylfaen Diwydiannau Creadigol Ffilm a Fideo – nawr yn astudio BA (Anrh) Ffilm yn USW
Dysgu Dwyieithog
Fideos

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

16.0%

O fewn y diwydiannau Creadigol, rhagwelir bron i 3,000 o swyddi’n cael eu creu rhwng nawr a 2024 a thwf o 16.0% ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (EMSI, 2018).

Wedi cwblhau'r cwrs, gall ymgeiswyr llwyddiannus ddewis parhau gyda’u hastudiaethau ar drydedd flwyddyn ym Mhrifysgol De Cymru, i sicrhau gradd anrhydedd llawn. Bydd nifer o fyfyrwyr hefyd yn mynd ar drywydd amrywiol gyfleoedd cyflogaeth yn y diwydiant creadigol.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE