Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes

L5 Lefel 5
Rhan Amser
25 Medi 2023 — 17 Mai 2026
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Fel rhaglen Gradd Sylfaen mewn pwyslais ar gyflogadwyedd a dealltwriaeth o sgiliau entrepreneuraidd.  Mae ‘Artist / Dylunydd’ yn derm cyffredinol a ddefnyddir fel arfer i gynnwys gwneud neu ddylunio gwrthrychau neu arteffactau. Mae gwneud wrth wraidd y cwrs, ac rydych chi’n datblygu sgiliau newydd drwy brofiad ymarferol gyda deunyddiau o fetelau, gwydr a cerameg i goed a thecstilau. Rydych chi’n dysgu pontio’r bwlch rhwng sgiliau oesol a’r dechnoleg ddiweddaraf gan greu ffyrdd newydd o wneud ar gyfer ein byd sy’n newid drwy’r amser. Byddwch hefyd yn datblygu arddull unigryw ac yn ystyried lle mae eich gwaith yn eistedd o fewn arfer creadigol. Rydych yn dysgu o brofiad diwydiant - ac yn cael eich ysbrydoli gan wneuthurwyr sy’n ymarfer.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn astudio’r modiwlau craidd canlynol ar lefel 4 a 5; 

Blwyddyn 1 (lefel 4):

 • Modiwl Pwnc: Cyflwyniad i'r deunyddiau, prosesau ac offer y byddwch chi eu hangen ar gyfer ymarfer creadigol
 • Modiwl Maes:  Hwyluso cydweithio i gasglu profiad busnes, leoliad gwaith ac ymchwil i entrepreneuriaeth.
 • Modiwl Clwstwr:  Cyfres o ddarlithoedd a seminarau am sut mae celf a dylunio yn cyfrannu at rwydwaith o leoliadau cyfoes cymdeithasol, diwylliannol, hanesyddol ac athronyddol. 

Blwyddyn 2 (lefel 5):

 • Modiwl Pwnc: Symud y tu allan i'ch parth cyfforddus ac arbrofi gyda phroses faterol a thechnolegau newydd.
 • Modiwl Maes:   Ymgymryd â lleoliad gwaith, cynnal ymchwil i entrepreneuriaeth mewn perthynas â Chelf a Dylunio.
 • Modiwl Clwstwr: Arddangos eich sgiliau ymchwil a dadansoddi sgiliau yn eich cyflwyniad clwstwr terfynol. Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â chymysgedd cytbwys o theori ac ymarfer sy’n cael eu cyflwyno drwy amrywiaeth o ddulliau addysgu ar draws y rhaglen.  

Defnyddir arddangosfeydd a darlithoedd i ddisgrifio prosesau a thechnegau, sy’n cael eu hategu gan seminarau, hyfforddiant unigol, trafodaeth grŵp a sesiynau tiwtorial. Nodwch: Gallwch wneud cais am y cwrs hwn naill ai drwy UCAS neu’n uniongyrchol gyda'r Coleg. Os ydych yn gwneud cais trwy UCAS, defnyddiwch y manylion canlynol: Cod y Cwrs W250, Cod y Brifysgol C20, Cod y Campws = 8, CAVC - Campws y Barri

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £2,640.00

Gofynion mynediad

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn unigol. Nodir isod y gofynion mynediad nodweddiadol, ond os nad ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, yna bydd eich portffolio o waith priodol a’ch profiad yn cael eu hystyried mewn cyfweliad. Mae cyfuniad o’r cymwysterau isod yn dderbyniol, ac efallai y bydd cymwysterau eraill na chânt eu rhestru hefyd yn dderbyniol. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn ac ar gyfer mynediad safonol mae’n ofynnol cael isafswm o 48 o bwyntiau tariff UCAS, a adlewyrchir yn y cynigion isod: Cynnig Safon Uwch nodweddiadol - DD Cynnig BTEC nodweddiadol – proffil lefel 3 BTEC perthnasol o Basio/Pasio/Pasio Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol – Gradd C, a DE Safon Uwch Cynnig Mynediad at Addysg Uwch nodweddiadol – Pasio Diploma gyda 60 credyd i gyd yn cynnwys 45 credyd lefel 3 (pasio pob un).

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

25 Medi 2023

Dyddiad gorffen

17 Mai 2026

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

10 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CDCR5P06
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Contemporary Artist

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Uchafbwynt y cwrs i mi oedd dysgu sut i wnïo a gallu archwilio’r holl themâu roeddwn yn dymuno eu defnyddio a chynhyrchu prosiect cowboi cwˆl. Ar ôl gadael y coleg, fy mwriad yw mynd i Brifysgol Brighton i astudio dylunio ffasiwn ac astudiaethau busnes, gyda’r gobaith o fynd ymlaen i fod yn berchennog siop. Rhoddodd y cwrs gyfle i mi ddod o hyd i fy arbenigedd, a gyda chefnogaeth y tiwtoriaid, roeddwn yn gallu dysgu a mireinio fy sgiliau. 

Caitlin Rees
Cyn-fyfyriwr Celf a Dylunio lefel 3 a Chelf a Dylunio - Sylfaenol lefel 4.

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

16.0%

O fewn y diwydiannau Creadigol, rhagwelir bron i 3,000 o swyddi’n cael eu creu rhwng nawr a 2024 a thwf o 16.0% ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (EMSI, 2018).

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cyfle i symud ymlaen i drydedd flwyddyn y cwrs BA (Anrh) Dylunydd Artist: Gwneuthurwr yn yr Ysgol Gelf a Dylunio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ