Gradd Sylfaen mewn Dylunydd Artist Cyfoes

L5 Lefel 5
Llawn Amser
25 Medi 2023 — 17 Mai 2025
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Fel rhaglen Gradd Sylfaenol mae yna bwyslais ar ddatblygu sgiliau, cyflogadwyedd a deall sgiliau entrepreneuraidd.  Mae ‘Artist / Dylunydd’ yn derm cyffredinol a ddefnyddir fel arfer i gynnwys gwneud neu ddylunio gwrthrychau neu arteffactau. Gwneud yw calon y cwrs, ac rydych yn datblygu sgiliau newydd drwy brofiad ymarferol gyda deunyddiau o geramig, ffurfio metel, sgiliau gemwaith, tecstilau a gwydr. Byddwch yn dysgu pontio’r gofod rhwng sgiliau hynafol a’r dechnoleg ddiweddaraf gan greu ffyrdd newydd o wneud ar gyfer ein byd sy’n newid yn barhaus. Byddwch yn datblygu eich arddull unigryw eich hun ac yn ystyried ble mae eich gwaith wedi’i leoli o fewn ymarfer creadigol. Byddwch yn dysgu gan diwtoriaid medrus gyda phrofiad o ddiwydiant - ac yn cael eich ysbrydoli gan wneuthurwyr gweithredol.

Sut i wneud cais: Rydych yn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS. Bydd y botwm ‘Ymgeisiwch Nawr’ yn mynd â chi i wefan cyrsiau UCAS.
Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
Cod Cwrs – CR07 Cod Sefydliad – C16, Cod Campws - B, Enw Campws – Campws y Barri
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCAS.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn astudio'r modiwlau craidd canlynol ar lefel 4 a 5;  

Blwyddyn 1 (lefel 4): 

 • Modiwl Pwnc : Cyflwyniad i’r deunyddiau, prosesau ac offer sydd eu hangen arnoch ar gyfer ymarfer creadigol.
 • Modiwl Maes:  Hwyluso cydweithio i gasglu profiad busnes, ac ymchwilio i entrepreneuriaeth.
 • Modiwl Cyster:  Cyfres o ddarlithoedd a seminarau ynghylch sut mae celf a dylunio yn ymateb i ystod o faterion cymdeithasol, diwylliannol, hanesyddol ac athronyddol cyfoes gan gynorthwyo eich datblygiad personol fel person creadigol.

Blwyddyn 2 (lefel 5):

 • Modiwl Pwnc: Symud tu hwnt i’ch parth cysur ac yn arbrofi gyda phrosesau deunyddiau a thechnolegau newydd. Byddwch yn symud i ddatblygu eich prosiect eich hun ac yn arddangos eich prosiect terfynol mewn oriel broffesiynol.
 • Modiwl Maes: cynnal ymchwiliad i entrepreneuriaeth mewn perthynas â Chelf a Dylunio a chydweithio gydag orielau proffesiynol i arddangos eich gwaith
 • Modiwl Cyster: Arddangos eich sgiliau ymchwil a dadansoddi yn eich cyflwyniad cytser terfynol. Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â chymysgedd gytbwys o’r ymarferol a’r damcaniaethol a ddarperir drwy ystod o ddulliau dysgu ar draws y rhaglen.

Defnyddir arddangosiadau a darlithoedd i ddisgrifio prosesau a thechnegau, yn cael eu hategu gan seminarau, tiwtora unigol, trafodaethau grŵp a thiwtorialau.  

Noder: Gallwch wneud cais am y cwrs hwn naill ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol gyda'r Coleg.  Os ydych yn gwneud cais drwy UCAS, defnyddiwch y manylion canlynol: Cod Cwrs W250, Cod Prifysgol C20, Cod Campws = 8 - CAVC - Campws y Barri

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gofynion mynediad

Ystyrir ceisiadau i'r cwrs ar sail unigol. Mae manylion y gofynion mynediad nodweddiadol isod ond os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, yna bydd eich portffolio o brofiad gwaith a bywyd yn cael ei ystyried mewn cyfweliad. Rydym yn derbyn cyfuniadau o'r cymwysterau isod ac mae'n bosib y derbynnir cymwysterau eraill nad ydynt wedi eu nodi.  Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu hŷn, ac o ran mynediad sylfaenol mae angen lleiafswm o 48 pwynt tariff UCAS, sy'n cael eu hadlewyrchu yn y cynigion isod:     


Cynnig Lefel Uwch Nodweddiadol - DD   


Cynnig BTEC Nodweddiadol - proffil BTEC Lefel 3 perthnasol gyda Llwyddo/Llwyddo/Llwyddo  


Caiff Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru ei derbyn yn lle un cymhwyster Safon Uwch ar y graddau a nodwyd, ac eithrio unrhyw ofynion sy'n benodol i bwnc   


Cynnig Mynediad at Addysg Uwch Nodweddiadol - Llwyddo mewn Diploma gyda 45 credyd ar lefel 3 mewn pwnc perthnasol  

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

25 Medi 2023

Dyddiad gorffen

17 Mai 2025

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

15 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CDCR5F06
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Contemporary Artist

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Uchafbwynt y cwrs i mi oedd dysgu sut i wnïo a gallu archwilio’r holl themâu roeddwn yn dymuno eu defnyddio a chynhyrchu prosiect cowboi cwˆl. Ar ôl gadael y coleg, fy mwriad yw mynd i Brifysgol Brighton i astudio dylunio ffasiwn ac astudiaethau busnes, gyda’r gobaith o fynd ymlaen i fod yn berchennog siop. Rhoddodd y cwrs gyfle i mi ddod o hyd i fy arbenigedd, a gyda chefnogaeth y tiwtoriaid, roeddwn yn gallu dysgu a mireinio fy sgiliau. 

Caitlin Rees
Cyn-fyfyriwr Celf a Dylunio lefel 3 a Chelf a Dylunio - Sylfaenol lefel 4.

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

16.0%

O fewn y diwydiannau Creadigol, rhagwelir bron i 3,000 o swyddi’n cael eu creu rhwng nawr a 2024 a thwf o 16.0% ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (EMSI, 2018).

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ