Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod

L5 Lefel 5
Llawn Amser
12 Medi 2022 — 24 Mai 2024
Campws y Barri

Ynglŷn â'r cwrs

Os ydych eisiau gweithio gyda phlant, neu os ydych eisoes yn gweithio o fewn y sector ac eisiau datblygu eich gyrfa, yna gallai'r cwrs hwn fod yn berffaith i chi! Mae'r rhaglen hon yn addysgu'r ystod lawn o sgiliau ar gyfer gweithio gyda phlant a phobl ifanc o'u geni hyd at 19 mlwydd oed, ac yn llwybr perffaith i ofal plant proffesiynol, addysgu neu waith arall gyda phlant a phobl ifanc; mae'n gyfle datblygu proffesiynol delfrydol ar gyfer gweithwyr proffesiynol eraill fel nyrsys ac ymwelwyr iechyd, cynorthwywyr addysgu, gweithwyr meithrinfeydd ac ymarferwyr gofal plant eraill, yn ogystal â’r rhai sy’n dymuno dychwelyd i astudio gyda phrofiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd dysgu/gofal plant. Mae gan y cwrs hwn, sy'n rhoi profiad o waith ymarferol ac astudio yn y ddarlithfa, gysylltiadau cryf â nifer o gyflogwyr lleol. Mae hyn yn eich galluogi i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r materion a wynebir gan bobl sy'n gweithio yn y sector plant a phobl ifanc, a hefyd yn darparu cyfleoedd rhagorol ar gyfer cyflogaeth neu astudiaeth bellach. Fel rhan o’r cwrs bydd disgwyl i chi dreulio ychydig o amser mewn amgylchedd addysgiadol er mwyn ennill profiad ymarferol.

Sut i wneud cais: Rydych yn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS. Bydd y botwm ‘Ymgeisiwch Nawr’ yn mynd â chi i wefan cyrsiau UCAS.

Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
Cod Cwrs – HC01, Cod Sefydliad – C16, Cod Campws - B, Enw Campws – Campws y Barri
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCAS.


Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol:

 • Arwain Gwaith o fewn Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc
 • Sgiliau astudio ar gyfer Addysg Uwch
 • Cyflwyniad i Ymchwil
 • Cymhwyso Damcaniaeth i ddatblygiad cyfannol plant a phobl ifanc.
 • Arweinyddiaeth a Chynhwysiant o fewn ymarfer gofal plant.
 • Materion Cwricwlwm
 • Iechyd a Llesiant Plant a Phobl Ifanc
 • Ymarfer Uwch mewn Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc
 • Chwarae a Hamdden
 • Diogelu Plant a Phobl Ifanc

Bydd yr asesu yn cynnwys aseiniadau ysgrifenedig, adroddiadau, seminarau, dadleuon a chyflwyniadau, portffolios, a phrosiectau yn y gweithle.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd : £45.05

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gofynion mynediad

Ystyrir ceisiadau i'r cwrs ar sail unigol. Mae manylion y gofynion mynediad nodweddiadol isod ond os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, yna bydd eich profiad gwaith a bywyd yn cael ei ystyried. Rydym yn derbyn cyfuniadau o'r cymwysterau isod ac mae'n bosib y derbynnir cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u nodi ar sail unigol:

 • Cynnig Lefel Uwch nodweddiadol - DD mewn pynciau perthnasol
 • Cynnig BTEC nodweddiadol - proffil lefel 3 gyda Theilyngdod/Llwyddo neu Llwyddo/Llwyddo/Llwyddo mewn pwnc perthnasol
 • Cynnig Bagloriaeth Cymru Nodweddiadol – O leiaf gradd D ac un Safon Uwch, gradd D mewn pwnc perthnasol.
 • Cynnig Mynediad at Addysg Uwch nodweddiadol - Llwyddo mewn Diploma gyda lleiafswm o 45 credyd ar lefel 3 wedi Llwyddo yn y cwbl.

Yn ogystal, llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C/4 neu uwch i gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfwerth). Mae cymwysterau lefel 3 eraill sy'n cael eu derbyn yn cynnwys NNEB, Diploma Lefel 3 CACHE mewn Gofal Plant ac Addysg, Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant a Diploma Lefel 3 mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion. Gall cyfweliad llwyddiannus hefyd fod yn ofyniad i sicrhau lle ar y cwrs.

Addysgu ac Asesu

 • Aseiniadau ysgrifenedig ac asesiadau parhaus gan gynnwys portffolio

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

12 Medi 2022

Dyddiad gorffen

24 Mai 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

TLCR5F03
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Childhood Studies

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Fe wnes i ddechrau astudio Lefel 3 mewn Addysg Plant ac wedyn symud ymlaen i’r Radd Sylfaen. Drwy hynny, rydw i wedi cyfarfod cymaint o bobl newydd a chael swydd newydd! Mae’r tiwtoriaid wedi bod yn anhygoel yn fy helpu i i gwblhau’r cwrs. Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth astudio, mae digon o gefnogaeth i chi yma. Mae wedi bod yn anodd ond yn hollol, hollol anhygoel ar yr un pryd. Rydw i wedi cael profiadau na fyddwn i byth wedi’u cael heb astudio yma. Os oes gennych chi ddiddordeb, ewch amdani! Mae posib sicrhau cydbwysedd rhwng astudio a’ch gwaith a bydd y coleg yn eich cefnogi chi bob cam o’r.

Dominique De Claire
Myfyrwraig Raddedig — Gradd Sylfaen Astudiaethau Plentyndod
Dysgu Dwyieithog

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau'r cwrs, gall ymgeiswyr llwyddiannus fynd ymlaen i astudio ym Mhrifysgol De Cymru, i ychwanegu at eu cymhwyster er mwyn ennill BSc (Anrhydedd) Astudiaethau Plant.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ