BA (Anrh) mewn Addysg, Dysgu a Datblygiad (Ychwanegwch)

L6 Lefel 6
Rhan Amser
11 Medi 2023 — 17 Mai 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Y BA (Anrh) Addysg wedi’i ail-ddilysu: Bydd y rhaglen Dysgu a Datblygu yn eich galluogi i gyflawni gradd anrhydedd wrth astudio mewn coleg lleol. Nod y cwrs yw ymestyn eich gwybodaeth a'ch ymwybyddiaeth feirniadol o faterion allweddol a chysyniadau sy’n berthnasol i'r sector addysg ehangach.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Byddwch yn ymgymryd ag archwiliad manwl a gwerthusiad o arweinyddiaeth a rheolaeth yn ogystal ag edrych ar gydweithio a gweithio amlasiantaeth. Bydd dulliau addysgu a dysgu yn cael ei harchwilio’n feirniadol a byddwch hefyd yn archwilio arwyddocâd gwerthfawrogi llais y plentyn a’u 'lles'. Bydd myfyrwyr yn cynnal astudiaeth ymchwil o faes sy’n berthnasol i’w lleoliad gwaith, gan wneud argymhellion gwerthfawr i lywio arferion yn y dyfodol. 

Mae modiwlau’n cynnwys:

 • Arweinyddiaeth mewn Addysg, Dysgu a Datblygu

 • Cydweithredu Amlasiantaeth Proffesiynol
 • Dysgu ac Addysgu
 • Llesiant a Llais y Dysgwr
 • Prosiect Annibynnol

Mae'r cwrs yn cyfuno astudiaeth academaidd ac yn defnyddio arferion sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Felly disgwylir i fyfyrwyr i fod mewn lleoliad gwaith perthnasol (cyflogedig neu wirfoddol ac yn amodol ar gyfweliad). Mae asesiadau’n digwydd drwy amrywiaeth o ddulliau gan gynnwys ysgrifennu traethawd, astudiaethau achos, cyflwyniadau ac astudiaeth ymchwil. 

Bydd y cwrs ar ddydd Iau 5.00pm - 9.00pm gyda 2 sesiwn ychwanegol ar ddyddiau Sadwrn, dyddiadau i'w cadarnhau.  

Amseroedd y cwrs:
17:00 - 21:00 Dydd Iau  

Gofynion mynediad:
Mae angen i chi fod wedi cwblhau’r Radd Sylfaen Gofal y Blynyddoedd Cynnar neu’r Radd Sylfaen Cefnogi Dysgu. Hefyd, dylech gael eich cyflogi yn broffesiynol neu’n wirfoddol mewn lleoliad gofal plant neu addysg. Bydd angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd : £45.05

Ffioedd Dysgu: £2,160.00

Gofynion mynediad

Mae angen i chi fod wedi cwblhau'r Radd Sylfaen mewn Addysg, Dysgu a Datblygiad neu Radd Sylfaen mewn Cymorth Dysgu yn llwyddiannus. Yn ogystal, dylech fod wedi eich cyflogi'n broffesiynol neu'n wirfoddol mewn lleoliad gofal plant neu addysg. Bydd angen gwiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

11 Medi 2023

Dyddiad gorffen

17 Mai 2025

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

6 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

TLCC6P01
L6

Cymhwyster

BA Hons in Education

Mwy...

Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Mae ymgeiswyr blaenorol wedi sicrhau amrywiaeth o swyddi uwch yn y sector. Mae dilyniant ar gael i astudio'n ôl-raddedig, yn amodol ar fodloni gofynion mynediad prifysgol.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE