Tystysgrif Addysg Uwch mewn Camddefnyddio Sylweddau

L4 Lefel 4
Llawn Amser
11 Medi 2023 — 24 Mai 2024
Campws y Barri

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs yn anelu at ddatblygu'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth angenrheidiol i weithio o fewn parthau  Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac o'r cysylltiad rhwng Iechyd Meddwl a defnydd o Sylwedd. Bydd myfyrwyr hefyd yn:

 • Datblygu dealltwriaeth a gwybodaeth addas i'r gofynion newidiol a chyd-destun gweithgaredd iechyd a gofal cymdeithasol.
 • Datblygu dealltwriaeth o sut mae Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cysylltu o fewn maes Camddefnyddio Sylweddau.
 • Gallu gwneud cyfraniad mwy gwybodus ac effeithiol i ddarparu iechyd a gofal cymdeithasol drwy'r datblygiad a'r ddealltwriaeth o sgiliau addas a gwybodaeth. Datblygu dealltwriaeth o effaith polisi iechyd a chymdeithaseg ar ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol.
 • Gallu gwneud cyfraniad effeithiol i ddatblygiad a gwelliant i wasanaethau er lles y defnyddwyr.
 • Datblygu gallu myfyrwyr i berthnasu gwybodaeth a sgiliau a enillwyd ar gyfer datrys problemau a gwneud penderfyniadau addas.
 • Ennill llwyfan i barhau  datblygiad proffesiynol a dysgu gydol oes.

Mae'r cwrs yn cefnogi myfyrwyr mewn grymuso pobl i ymdrin â phroblemau a achoswyd gan gamddefnyddio sylweddau. Mae'r ffocws ar eich datblygiad  academaidd mewn:

 • Deall pam fod pobl yn cymryd cyffuriau, sut mae pobl yn cymryd cyffuriau, sut y cânt eu camddefnyddio ac effeithiau gwahanol gyffuriau.
 • Ymwybyddiaeth gynyddol o'r problemau o gylch camddefnydd alcohol. 
 • Dealltwriaeth o oblygiadau defnyddio alcohol, dibyniaeth ar alcohol, ailwaelu a chilio yn ôl.
 • Cynyddu hyder mewn delio â materion a digwyddiadau cysylltiedig ag alcohol.

Cynhelir y cwrs hwn mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru.

Sut i Ymgeisio: Rydych yn ymgeisio am y cwrs hwn drwy UCAS. Aiff y botwm 'Ymgeisio Nawr' â chi i'r dudalen cwrs UCAS.
Bydd arnoch angen y manylion canlynol:
Côd Cwrs - HC04, Côd Sefydliad - C16, Côd Campus - B, Enw Campws - Campws Y Barri
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCAS.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol:

 • Ymarfer Myfyriol
 • Gweithio Rhyngasiantaethol mewn Camddefnyddio Sylweddau
 • Deddfwriaeth a Pholisiau mewn Camddefnyddio Sylweddau
 • Materion Cyfredol mewn Camddefnyddio Sylweddau
 • Cyflwyniad i Ymarfer yn Seiliedig ar Dystiolaeth
 • Caethiwed

Bydd astudio'r rhaglen yn galluogi myfyrwyr i ddysgu a deall rhagor am:

 • Ymyraethau gostwng niwed ac ymatal
 • Fframweithiau cenedlaethol a lleol
 • Cael cyfle i archwilio’r sgiliau rhyng-bersonol angenrheidiol i weithio gyda'r grŵp cleientiaid hyn
 • Asiantaethau arbenigol ac an-arbenigol a gweithio partneriaethol effeithiol
 • Y cymorth sydd ar gael i bobl yn lleol a sut i gael mynediad at wasanaethau

Cyfleusterau

Mae Campws Y Barri wedi bod yn bencadlys poblogaidd i'r Coleg ers mwy na 50 mlynedd. Mae gan y safle helaeth hwn ystod anferth o adnoddau ac y mae yno hefyd ffreutur prysur, siop a siop goffi ar safle ar gyfer y dysgwyr .

Bydd gan fyfyrwyr ar y cwrs hwn fynediad at Lyfrgell eithriadol o safonol a Chanolfan Sgiliau, ardal Astudio AU, mynediad at adnoddau TGCh, yn cynnwys Moodle VLE a pharth astudio tawel.

Addysgu ac Asesu

Bydd myfyrwyr yn mynychu am 30 wythnos y flwyddyn ar y rhaglen lawn amser
Mae dulliau addysgu yn cynnwys darlithoedd, seminarau, tiwtorialau, cyflwyniadau, gwaith grŵp a thrafodaeth

Seilir yr asesiad ar gyfer y cwrs ar aseiniadau ysgrifenedig; cyflwyniadau, portffolios ac asesiad ymarferol

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £9,000.00

Gofynion mynediad

Ystyrir ceisiadau i'r cwrs yn unigol. Mae manylion y gofynion mynediad nodweddiadol isod ond os nad ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, yna bydd eich profiad gwaith a bywyd yn cael ei ystyried.

Rydym yn derbyn cyfuniadau o'r cymwysterau isod ac mae'n bosib y derbynnir cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u nodi ar sail unigol:

 • Cynnig Safon Uwch Nodweddiadol – CC mewn pynciau perthnasol
 • Cynnig BTEC Nodweddiadol – Diploma Estynedig Cenedlaethol (MPP), Lefel 3 Diploma Cenedlaethol (MM) mewn pwnc perthnasol.
 • Cynnig Bagloriaeth Cymru Nodweddiadol – O leiaf gradd C ac un Safon Uwch, gradd C mewn pwnc perthnasol.
 • Cynnig Mynediad at Addysg Uwch Nodweddiadol - Cyflawni Diploma gyda 45 credyd ar lefel 3, 15 ar sail Teilyngdod, 30 ar sail Llwyddo. 

Yn ogystal, llwyddo mewn tri phwnc TGAU ar radd C/gradd 4 neu uwch i gynnwys Mathemateg a Saesneg Iaith (neu gyfwerth). Gall cyfweliad llwyddiannus hefyd fod yn ofyniad i sicrhau lle ar y cwrs. Yn ychwanegol at hynny, bydd CAVC yn ystyried dysg flaenorol ymgeiswyr wrth ystyried eu cais am le ar y rhaglen drwy Gydnabod Dysgu Blaenorol.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

11 Medi 2023

Dyddiad gorffen

24 Mai 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

13 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ACCR4F01
L4

Cymhwyster

Certificate of Higher Education Substance Misuse

Mwy...

Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Bydd y cymhwyster hwn yn gwella rhagolygon gyrfa o fewn y maes iechyd a gofal cymdeithasol, yn arbennig gweithio gydag asiantaethau gwirfoddol yn delio â chamddefnyddio sylweddau ac fel gweithwyr cynghori mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a'r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ