BSc (Hons) mewn Seiberddiogelwch

L6 Lefel 6
Llawn Amser
10 Medi 2024 — 17 Mai 2027
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Wrth i fwy o bobl dreulio fwyfwy o amser ar-lein, mae'r data y maent yn ei gynhyrchu yn cynyddu. Os nad oes gan sefydliadau a chwmnïau systemau gwybodaeth diogel yna gall data fynd i'r dwylo anghywir, sy'n gallu achosi canlyniadau peryglus.  Mae'r cwrs BSc mewn Seiberddiogelwch hwn wedi'i ddylunio i hyfforddi gweithwyr proffesiynol ym maes diogelwch y dyfodol, gan gyfuno cysyniadau ac egwyddorion sylfaenol ag amlygiad i dechnolegau a datrysiadau newydd.

Bydd myfyrwyr yn ennill dealltwriaeth ymarferol o'r prif faterion sy'n gysylltiedig â dylunio, dadansoddi a gweithredu systemau diogelwch TG modern.  Bydd y cwrs yn datblygu gallu myfyrwyr i adnabod y materion cyfreithiol, cymdeithasol, moesegol a phroffesiynol sy'n ymwneud ag amlygu technoleg Seiberddiogelwch a chael eu harwain drwy fabwysiadu arferion proffesiynol, moesegol a chyfreithiol priodol.  

Mae'r cwrs wedi'i ddylunio i fodloni anghenion y diwydiant/gofynion y farchnad swyddi, a chynhyrchu graddedigion sy'n wybodus ac sydd wedi'u cyfarparu'n addas i fodloni anghenion y diwydiant. Bydd myfyrwyr sy'n astudio ar y radd seiberddiogelwch hon yn:

 • meithrin y sgiliau sydd eu hangen i fynd i'r afael â systemau diogelwch modern
 • datblygu gwerthfawrogiad o gyfarpar, meddalwedd a gwasanaethau Seiberddiogelwch masnachol a chod agored
 • dysgu'r arferion rheoli a chymwysiadau sy'n ganolog i faterion Seiberddiogelwch
 • datblygu sgiliau rhyngbersonol a chraffter busnes.

Sut i wneud cais: Rydych yn gwneud cais ar gyfer y cwrs hwn drwy UCAS. Bydd y botwm ‘Ymgeisiwch Nawr’ yn mynd â chi i wefan cyrsiau UCAS.
Bydd angen y manylion canlynol arnoch:
Cod Cwrs – BS01, Cod Sefydliad – C16, Cod Campws - A, Enw Campws – Campws Canol y Ddinas
Am ragor o wybodaeth ewch i Cwblhau eich cais UCAS.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Blwyddyn 1

 • Pensaernïaeth Cyfrifiadur
 • Rhaglennu
 • Mathemateg ar gyfer Cyfrifiadura
 • Algorithmau a Mathau o Ddata
 • Systemau Gwybodaeth a Chronfeydd Data (ISDB)
 • Seiberddiogelwch mewn Cymdeithas

Blwyddyn 2

 • Cryptograffeg Gymhwysol
 • Theori Cyfrifiad
 • Deallusrwydd Artiffisial
 • Rhwydwaith a Diogelwch
 • Dadansoddiad o Ddiogelwch Seiber
 • Prosiect Ymchwil Grŵp

Blwyddyn 3

 • Rheoli Diogelwch Menter
 • Trosedd Seiber
 • Dysgu Peirianyddol
 • Pynciau Uwch mewn Seiberddiogelwch
 • Prosiect

Yn amodol ar gymeradwyaeth gan Brifysgol Gorllewin Llundain mewn digwyddiad cymeradwyo ym Mehefin 2020.

Amodau a Thelerau

Cliciwch yma am fwy

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £9,000.00

Gofynion mynediad

Pwyntiau UCAS 112-120. Gall hyn gynnwys;

 • Lefel A gradd B, B a C, neu uwch
 • Diploma Estynedig BTEC gyda Rhagoriaeth, Teilyngdod, Teilyngdod
 • Diploma Mynediad i Addysg Uwch
 • Byddwch hefyd angen TGAU Saesneg a Mathemateg (gradd 9-4 / A* - C) neu Lefel 2 sydd yn gyfwerth      

Ymgeiswyr hŷn (21+ oed): Os nad yw’r cymwysterau a nodir gennych, ond mae gennych y profiad gwaith perthnasol, mae croeso i chi ymgeisio. Bydd eich cais yn cael ei ystyried ar sail unigol. 

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

10 Medi 2024

Dyddiad gorffen

17 Mai 2027

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

13 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ITCC6F05
L6

Cymhwyster

BSc (Hons) Cyber Security

Wedi'i achredu gan:

Mwy...

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

“Fe wnes i fwynhau’r holl wahanol unedau ac aseiniadau oedd angen llawer o ymchwil ar fy nghwrs. Fy hoff beth am CAVC ydy fod y cyfleusterau ar gael i ni eu defnyddio 24/7.”

Heather Curtis Rich
Astudio Technoleg Gwybodaeth a Chyfrifiadura
Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

28%

Mae gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd glwstwr digidol llewyrchus gyda rhagamcanion o 6,000 o swyddi ychwanegol erbyn 2025, sy’n gyfanswm twf o 28% (EMSI 2019).

Mae gofyn mawr am weithwyr proffesiynol yn y maes Seiberddiogelwch ar draws bob diwydiant. Yn gyffredinol mae gan raddedigion Seiberddiogelwch record dda o ennill cyflogaeth a mynd ymlaen yn eu gwaith proffesiynol. Bydd graddedigion y cwrs BSc (Anrh) Seiberddiogelwch yn gallu ennill cyflogaeth fel arbenigwyr Seiberddiogelwch mewn ystod eang o sectorau cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys gorfodi'r gyfraith, asiantaethau'r llywodraeth ac ymgynghoriaethau diogelwch, neu mewn adrannau TG masnachol a swyddi cyfrifiadura eraill lle mae diogelwch cyfrifiadurol yn codi.  Er enghraifft, mae swyddi poblogaidd i raddedigion Seiberddiogelwch BSc yn cynnwys

 • technegydd rhwydwaith neu ddiogelwch cyfrifiadurol
 • swyddog diogelwch cyfrifiadurol neu rwydwaith
 • swyddog adnabod a rheoli mynediad
 • dadansoddwr ymateb i fygythiadau a digwyddiadau
 • swyddog preifatrwydd data
 • ymgynghorydd diogelu data
 • dadansoddwr gweithrediadau diogelwch
 • pensaer diogelwch cwmwl
 • ymgynghorwr diogelwch
 • rheolwr cysondeb busnes
 • rheolwr risg gwybodaeth
 • rheolwr rheoli gwybodaeth
 • cryptograffwr/cryptolegwr
 • datblygwr meddalwedd diogelwch
 • archwilydd cod ffynhonnell
 • technegydd firysau.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE