Tystysgrif Gwyddorau Biofeddygol AU

L4 Lefel 4
Llawn Amser
14 Medi 2020 — 21 Mai 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar yr astudiaeth wyddonol o’r holl agweddau ar ffordd iach o fyw, a strategaethau y gellir eu defnyddio i wella iechyd. Mae'r rhaglen yn cynnwys cyfres o fodiwlau sy'n seiliedig ar wyddoniaeth sylfaenol mewn ffisioleg ddynol, maeth a biocemeg. Bydd pwyslais ar y berthynas rhwng ymarfer corff, maeth, ffactorau ffordd o fyw ac iechyd. Defnyddir ymagwedd sy’n seiliedig ar dystiolaeth, gan alluogi graddedigion o'r rhaglen i werthuso tystiolaeth o atal clefydau a thriniaeth, dylunio treialon i asesu ymyriadau iechyd, chwarae rhan arweiniol mewn hybu iechyd ac ymwneud ag Agenda Iechyd y Genedl.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn astudio’r modiwlau canlynol:  

  • Biocemeg
  • Bioleg celloedd a geneteg
  • Anatomeg ddynol a ffisioleg
  • Sgiliau labordy a dadansoddi data
  • Heintiau ac imiwnedd A
  • Datblygiad personol a phroffesiynol

A Bydd dulliau cyflwyno yn cynnwys darlithoedd a ategir gan diwtorialau, seminarau, sesiynau ymarferol labordy ac astudiaethau achos. Nodwch: Gallwch wneud cais am y cwrs hwn naill ai drwy UCAS neu’n uniongyrchol gyda'r Coleg.

Os ydych yn gwneud cais trwy UCAS, defnyddiwch y manylion canlynol: Cod y Cwrs -B990, Cod y Brifysgol - C20, Cod y Campws - 5, CAVC - Caerdydd.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gofynion mynediad

Gofynion Mynediad Safonol: 72 pwynt tariff UCAS i gynnwys graddau Lefel A Bioleg a Chemeg neu gymhwyster cyfwerth mewn Gwyddoniaeth fel Diploma Estynedig BTEC neu gwrs Mynediad perthnasol. Dylai ymgeiswyr fod wedi llwyddo mewn pum pwnc TGAU gradd C neu uwch.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18
  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ag anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n parchu amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cydraddoldeb cyfle a thrin pawb yn deg a chyda pharch *Ceidw Coleg Caerdydd a'r Fro'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb roi rhybudd ymlaen llaw
  • Mae'r holl gyrsiau'n gywir adeg eu huwchlwytho neu eu hargraffu *Nid oes modd cynnal cyrsiau onid yw'r niferoedd yn ddigonol A fyddech cystal â nodi, os byddwch yn dewiswch tri neu fwy o ddewisiadau cwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaeodd yn gyntaf. NId yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Lefel A neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

21 Mai 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

13 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

GEHE5F03
L4

Cymhwyster

Certificate of HE Biomedical Sciences (HEN)

Mwy

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE