Gwasanaethau Cwsmer, Gwallt a Harddwch

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Os ydych yn awyddus i olrhain gyrfa mewn Trin Gwallt a Harddwch, mae ein cwrs Lefel 1 yn ddewis perffaith i chi! Bydd y rhaglen hon yn gweddu i unrhyw un sy'n newydd i'r diwydiant ac sy'n awyddus i ddod yn Gynorthwyydd Trin Gwallt. Trwy astudio yn ein cyfleusterau rhagorol, bydd y cymhwyster hwn yn darparu'r disgyblion â'r wybodaeth a'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i barhau ar y llwybrau dilyniant yn y coleg, yn ogystal â chyflawni gyrfa lwyddiannus fel triniwr gwallt yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn datblygu eu sgiliau ochr yn ochr â staff cymwys y diwydiant ac yn cael mynediad at y cynnyrch a'r offer o'r radd flaenaf. Trwy gydol y cymhwyster hwn, bydd dysgwyr yn sicrhau cyfrifoldeb i leihau risgiau i iechyd a diogelwch, yn paratoi ar gyfer gwasanaethau gwallt a chynnal ardaloedd gweithio, yn ogystal â chyfrannu at ddatblygiad perthnasoedd gweithio effeithiol a siampŵo a chyflyru gwallt. Gyda chynwysiad yr uned triniaeth dwylo, bydd disgyblion hefyd yn gweithio ochr yn ochr â'r adran therapi harddwch, yn ennill gwybodaeth a phrofiad yn y gwasanaeth ewinedd a gweithio o fewn y proffesiwn.

Bydd y cymhwyster yn datblygu sgiliau'r dysgwyr mewn shampŵ a chyflyru, chwythsychu, tynnu gwahanol fathau o lw, plethu a throelli gwallt yn ogystal â bod yn gyfrifol am leihau risgiau at iechyd a diogelwch, paratoi ar gyfer gwasanaethau gwallt a chynnal ardaloedd gweithio. Gan gynnwys uned driniaeth dwylo a'r Wyneb, bydd dysgwyr yn gweithio gyfochr â'r adran therapi harddwch, gan ennill gwybodaeth a phrofiad o weithio o fewn eu proffesiwn.

Hefyd, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ymgymryd â phrofiad Gwaith mewn Salon/Sba weithredol a phrysur i gyfoethogi eu sgiliau.  Mae hyn yn ofynnol ar gyfer y cwrs Llawn amser. Bydd gofyn i fyfyrwyr weithio ar ddyddiau Sadwrn ar sail rota.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd myfyrwyr yn cael eu goruchwylio gan staff technegol a'u hasesu ar eu cymhwysedd trwy nifer o ddulliau gan gynnwys cymhwysedd ymarferol a phortffolio o dystiolaeth. Bydd disgyblion hefyd yn cyflawni arholiadau allanol a phortffolios Sgiliau Hanfodol.

Mae'r meysydd ychwanegol a ymdrinnir â hwy yn cynnwys:

  • Llythrennedd a Rhifedd Sgiliau Hanfodol Cymru

Bydd dysgwyr yn cael cyfle i weithio mewn amgylchedd masnachol prysur er mwyn datblygu eu sgiliau a'u cymhwysedd galwedigaethol.

Wedi cwblhau'r cwrs yn llawn, byddwch yn gallu parhau â'n cyrsiau lefel 2 trin gwallt neu therapi harddwch, neu ein cwrs lefel 2 colur theatraidd.

Bydd gofyn i fyfyrwyr weithio ar ddyddiau Sadwrn ar sail rota 4 dydd Sadwrn yng nghampws Caerdydd, yn ogystal ag un diwrnod o brofiad gwaith yn ystod y flwyddyn academaidd.  Mae ffi Salon hefyd o £30 a phrynu cit trin gwallt tua £2000 a chit harddwch tua £80.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffi Salon: £15.00

Gofynion mynediad

Byddai ymgeiswyr yn elwa o gyflawni 3 TGAU Gradd D-F. Fel arall, bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn seiliedig ar gyfweliad a sgan sgiliau boddhaol, a'u hawydd a'u hymrwymiad i gwblhau'r cwrs y maent yn dymuno ei astudio.

Addysgu ac Asesu

  • Asesiad parhaus gan gynnwys asesiadau ymarferol ac arholiadau

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
  • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
  • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
  • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Fy nyddiau gorau yn y coleg yw pan fyddwn ni'n dysgu technegau newydd, sy'n ein cadw'n gyfoes â'r diwydiant trin gwallt. Mae'r tiwtoriaid yn wirioneddol hyfryd a chefnogol ac maen nhw'n eich helpu gymaint ag y gallant.

Jordan James
Yn astudio cwrs Trin Gwallt Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE