Gwallt a Cholur y Cyfryngau

L2 Lefel 2
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 25 Mehefin 2021
Campws Dwyrain Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.
Sylwer: Gan fod Campws Cymunedol Eastern yn cael ei rannu gydag Ysgol Uwchradd Eastern, nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau ar gyfer cyrsiau a gyflwynir ar Gampws Cymunedol Eastern gan unrhyw un sy'n 19+ oed neu a fydd yn troi'n 19 yn ystod ei gwrs.

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r Diploma Lefel 2 VTCT mewn Gwallt a Cholur y Cyfryngau (QCF) yn gymhwyster galwedigaethol sylweddol i ddysgwyr sy'n awyddus am yrfa fel artist gwallt a cholur cyflogedig a/neu hunangyflogedig.  Mae'r cymhwyster hwn wedi'i seilio ar y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol mewn Therapi Harddwch (colur) a Thrin Gwallt (NOS) fel y cydnabyddir gan gyrff proffesiynol blaenllaw'r DU (Cymdeithas Therapi Harddwch a Chosmetoleg Prydain (BABTAC) a'r Ffederasiwn Therapyddion Holistig (FHT) fel y safonau addas i baratoi dysgwyr am yrfa fel artist gwallt a cholur iau.

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i ddylunio'n benodol i'r grŵp oedran 16-19 a bydd yn datblygu gwybodaeth a sgiliau i baratoi dysgwyr am gyflogaeth fel artist gwallt a cholur iau.  Bydd sgiliau trin gwallt a choluro dysgwyr yn cael eu hasesu mewn amgylchedd gweithio go iawn neu realistig.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys yr holl elfennau sy'n ofynnol i weithio'n effeithiol fel artist gwallt a cholur gan gynnwys: celfyddyd trin gwallt,

 • colur ffotograffig
 • sut i ddefnyddio colur
 • gofalu am gleientiaid
 • iechyd a diogelwch
 • creu darlun ar sail thema

Bydd dysgwyr yn datblygu eu dealltwriaeth a'u sylfaen sgiliau ymhellach drwy ddewis nifer o unedau arbenigol opsiynol sy'n cynnwys: lliwio gwallt gan ddefnyddio lliw gwallt dros dro, rhoi lliw haul ffug ar groen, celf corff, torri gwallt, paentio wyneb ar sail thema, plethu a throelli gwallt - mae rhestr lawn yr unedau opsiynol i'w chael ym manyleb llyfr Cofnod Asesu (RoA) y dysgwyr.  Mae strwythur y cymhwyster hwn yn rhoi'r hyblygrwydd i ddysgwyr ddatblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau yn ddibynnol ar eu llwybr gyrfa dynodedig fel artist gwallt a cholur iau. 

Yn ogystal, bydd gofyn i chi ymgymryd ag o leiaf 60 awr o brofiad gwaith sy'n gysylltiedig â gwaith.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

3 TGAU Graddau A* - D gan gynnwys Saesneg Iaith (neu gyfatebol). Geirda boddhaol gan Diwtor Cwrs. Fel dewis arall, cyflawni Lefel 1 yn llwyddiannus a geirda boddhaol. Geirda boddhaol gan Ysgol neu Goleg i ddynodi ymddygiad, presenoldeb a chynnydd da.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

25 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

15 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Dwyrain Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
Sylwer: Gan fod Campws Cymunedol Eastern yn cael ei rannu gydag Ysgol Uwchradd Eastern, nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau ar gyfer cyrsiau a gyflwynir ar Gampws Cymunedol Eastern gan unrhyw un sy'n 19+ oed neu a fydd yn troi'n 19 yn ystod ei gwrs.

Cod y cwrs

HBEH2F50
L2

Cymhwyster

Diploma in Hair & Media Make Up

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwyf wedi mwynhau gwneud gwallt a harddwch ers pan oeddwn i'n ifanc iawn. Drwy gysylltiadau un o fy nhiwtoriaid, cefais swydd yn gweithio mewn sba. Mae'r sgiliau ymarferol yr wyf wedi'u hennill wrth astudio yn CAVC wedi bod yn anhygoel.

Kelsey Bounds
Wedi astudio cwrs Harddwch a Therapi Sba Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1XZ