Gwallt a Cholur y Cyfryngau

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r Diploma Lefel 2 VTCT mewn Gwallt a Cholur y Cyfryngau (QCF) yn gymhwyster galwedigaethol sylweddol i ddysgwyr sy'n awyddus am yrfa fel artist gwallt a cholur cyflogedig a/neu hunangyflogedig.  Mae'r cymhwyster hwn wedi'i seilio ar y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol mewn Therapi Harddwch (colur) a Thrin Gwallt (NOS) fel y cydnabyddir gan gyrff proffesiynol blaenllaw'r DU (Cymdeithas Therapi Harddwch a Chosmetoleg Prydain (BABTAC) a'r Ffederasiwn Therapyddion Holistig (FHT) fel y safonau addas i baratoi dysgwyr am yrfa fel artist gwallt a cholur iau.

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i ddylunio'n benodol i'r grŵp oedran 16-19 a bydd yn datblygu gwybodaeth a sgiliau i baratoi dysgwyr am gyflogaeth fel artist gwallt a cholur iau.  Bydd sgiliau trin gwallt a choluro dysgwyr yn cael eu hasesu mewn amgylchedd gweithio go iawn neu realistig.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys yr holl elfennau sy'n ofynnol i weithio'n effeithiol fel artist gwallt a cholur gan gynnwys: celfyddyd gwisgo gwallt, colur ffotograffiaeth, rhoi colur, gofal cleient, iechyd a diogelwch, creu edrychiad yn seiliedig ar thema.  Bydd dysgwyr yn datblygu eu dealltwriaeth a'u sylfaen sgiliau ymhellach drwy ddewis nifer o unedau arbenigol opsiynol sy'n cynnwys: shampŵ a chyflyru'r gwallt a chroen pen, lliwio gwallt gan ddefnyddio lliw gwallt dros dro, rhoi lliw haul ffug ar groen, celf corff, celf ewinedd, paentio wyneb ar sail thema, plethu a throelli gwallt - mae rhestr lawn yr unedau opsiynol i'w chael ym manyleb llyfr Cofnod Asesu (RoA) y dysgwyr. 

Mae strwythur y cymhwyster hwn yn rhoi'r hyblygrwydd i ddysgwyr ddatblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau yn ddibynnol ar eu llwybr gyrfa dynodedig fel artist gwallt a cholur iau. Bydd gofyn i chi ymgymryd ag o leiaf 50 awr o brofiad gwaith sy'n gysylltiedig â gwaith, a dylech fod ar gael i deithio'n lleol i gymryd rhan mewn digwyddiadau/profiad gwaith sy'n gysylltiedig â'r diwydiant.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

3 TGAU Graddau A * - D gan gynnwys Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Fel arall, cyflawniad blaenorol o gymhwyster Lefel 1 mewn therapi harddwch neu drin gwallt a / neu brawf sgiliau a chyfweliad llwyddiannus. Cyfeiriad boddhaol gan neu'r Ysgol neu'r Coleg i nodi ymddygiad da, presenoldeb a chynnydd.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwyf wedi mwynhau gwneud gwallt a harddwch ers pan oeddwn i'n ifanc iawn. Drwy gysylltiadau un o fy nhiwtoriaid, cefais swydd yn gweithio mewn sba. Mae'r sgiliau ymarferol yr wyf wedi'u hennill wrth astudio yn CAVC wedi bod yn anhygoel.

Kelsey Bounds
Wedi astudio cwrs Harddwch a Therapi Sba Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1XZ

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ