Cyfathrebu Graffeg - Gradd Sylfaen

L5 Lefel 5
Llawn Amser
14 Medi 2020 — 21 Mai 2022
Creative Arts Academy

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r Radd Sylfaen Cyfathrebu Graffeg hon yn gymhwyster sy’n cael ei gydnabod gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd a fydd yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi gael gyrfa yn y celfyddydau graffeg. Ar ôl cwblhau’r ail flwyddyn, mae’n bosib y byddwch yn dewis ychwanegu at eich cymhwyster er mwyn cael gradd BA drwy astudio’r flwyddyn olaf ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r cwrs hwn yn annog myfyrwyr i astudio ystod lawn o bynciau Dylunio Graffeg, gan ymgorffori ffurfiau traddodiadol a newydd o gyfathrebu. Mae wedi ei seilio ar greadigrwydd ac yn cynnwys ystod eang o sgiliau datrys problemau sy’n berthnasol i’r maes addas: argraffu (digidol a thraddodiadol), ffotograffiaeth, gwybodaeth, golygu a dylunio cyhoeddusrwydd, dylunio a chynllunio gwefan rhyngweithiol. Mae’r cwrs hefyd yn canolbwyntio’n gryf ar ddiwydiant ac mae ganddynt gysylltiadau â chwmnïau dylunio lleol. Mae’r cwricwlwm yn cynnwys amrywiaeth o friffiau masnachol ac arbrofol.

Mae Cyfathrebu Graffig yn ddisgyblaeth gyffrous sy'n uno sgiliau syniadau creadigol gydag ystod eang iawn o gyfryngau ymarferol, o wneud marciau gyda phensil a phapur i raglenni meddalwedd cyfredol. Bydd unigolion yn astudio ystod eang o dechnegau cyfryngau creadigol, yn cynnwys llunio delweddau naratif, dylunio cynllun a delwedd symudol.

Sylwer: Gallwch ymgeisio ar gyfer y cwrs hwn naill ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol gyda'r coleg.

Os yn ymgeisio trwy UCAS, defnyddiwch y manylion canlynol:
Cod Cwrs W213, Cod Prifysgol C20, Cod Campws = 5

Beth yw Gradd Sylfaen?

Mae Graddau Sylfaen yn integreiddio dysgu academaidd a seiliedig ar waith trwy gydweithredu rhwng cyflogwyr a darparwyr rhaglenni. Eu bwriad yw i ddarparu dysgwyr â sgiliau a gwybodaeth sy'n berthnasol i'r diwydiant ac i annog cyfranogiad gan ddysgwyr nad ydynt o reidrwydd wedi ystyried astudio am gymhwyster lefel uwch yn flaenorol. Mae Graddau Sylfaen yn darparu cymhwyster unigol, ond hefyd yn cynnwys cyfleoedd cynnydd ar gyfer astudio pellach. Am ragor o wybodaeth ynghylch nodweddion diffiniol Graddau Sylfaen, gallwch gyfeirio at Ddatganiad Meincnodi Graddau Sylfaen yr Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd (QAA).

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gofynion mynediad

Bydd ceisiadau i'r cwrs yn cael eu hystyried yn unigol. Manylir ar y gofynion mynediad isod ond os na fyddwch yn bodloni'r meini prawf hyn, bydd eich portffolio o waith a phrofiad priodol yn cael eu hystyried yn y cyfweliad. Mae cyfuniadau o'r cymwysterau isod yn dderbyniol a gall cymwysterau eraill nad ydynt wedi'u rhestru hefyd fod yn dderbyniol. Rhaid i ymgeiswyr fod yn 18 oed neu'n hŷn ac am fynediad safonol mae angen o leiaf 48 o bwyntiau tariff UCAS, a adlewyrchir yn y cynigion isod: Cynnig Lefel A - DD Cynnig BTEC - proffil lefel BTEC lefel 3 Pasio / Pasio / Pasio Cynnig Bac Cymreig - Gradd C a DE ar Lefel A Cynnig Mynediad at AU - Diploma Pasio gyda 60 credyd i gynnwys 45 o gredydau lefel 3 i gyd Yn ogystal, pasio TGAU mewn tri phwnc ar radd C neu uwch i gynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfatebol). Efallai y bydd cyfweliad llwyddiannus gyda'r Arweinydd Cwrs neu aelod arall o'r tîm hefyd yn ofynnol ar gyfer mynediad i'r cwrs.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

21 Mai 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

15 awr yr wythnos

Lleoliad

Creative Arts Academy
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CDCC5F05
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Graphics

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Creative Arts Academy
Creative Arts Academy

45a Stryd Masnach,
Caerdydd 
CF10 5DT