Almaeneg -TGAU

L2 Lefel 2
Rhan Amser
1 Medi 2020 — 11 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae Almaeneg - TGAU yn gwrs dwys un flwyddyn. Er bod y cwrs yn addas i ddechreuwyr, argymhellir bod gennych chi rywfaint o ddealltwriaeth o Almaeneg. Bydd myfyrwyr yn ymarfer y pedair sgil iaith o ddarllen, siarad, gwrando ac ysgrifennu ac fe’i hanogir i ddefnyddio’r iaith darged ble bynnag fo’n bosibl.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cynnwys a astudir yn cwmpasu'r cyd-destunau canlynol:

Bywyd personol a chymdeithasol

Hunan, teulu, ffrindiau, bywyd yn y cartref, siopa, prydau, byw’n iach, salwch a damweiniau, amser rhydd, ffasiwn, perthnasau, cynlluniau ar gyfer y dyfodol. 

Cymuned leol

Tref gartref, ysgol, addysg, amgylchedd lleol, llygredd, ailgylchi, cyfleusterau lleol, cymariaethau gyda threfi a rhanbarthau eraill, tywydd a thymhorau.

Byd gwaith Profiad gwaith, swyddi rhan-amser, gyrfaoedd y dyfodol, technoleg (anfon negeseuon, ael gafael ar wybodaeth).

Y byd ehangach

Teithio a gwyliau, cyfryngau, materion cymdeithasol (e.e. Bywydau pobl ifanc heddiw, digartrefedd, troseddau, cyffuriau, byw'n iach, crefydd, gwleidyddiaeth), bywyd yn y gwledydd a chymunedau ble siaredir yr iaith.

Mae’r maes llafur yn cynnwys pedwar papur wedi eu rhannu yn ddwy lefel - Sylfaen (cyfatebol i raddau C-G) ac Uwch (A*-D).

Mae pwysiad y 4 sgil iaith fel a ganlyn:

Uned 1: Gwrando (20%)

Uned 2: Siarad (30%)

Uned 3: Darllen (20%)

Uned 4: Ysgrifennu (30%)

Mae’r cydrannau Siarad ac Ysgrifennu yn cael eu hasesu rhwng Ionawr ac Ebrill yn ystod amser gwersi. Rhaid cwblhau dwy dasg asesiad a reolir ar gyfer Ysgrifennu ac mae’r rhain ill dwy yn 1 awr o hyd. Mae’r Siarad hefyd yn cynnwys dau asesiad a reolir: Sgwrs strwythuredig, 4–5 munud a Chyflwyniad a thrafodaeth, 5–7 munud. Ceir arholiad Gwrando a Darllen ym mis Mai.

Gwrando ac Ymateb: 35 munud ar gyfer Haen Sylfaen, 45 ar gyfer Haen Uwch.

Darllen ac Ymateb: 35 munud ar gyfer Haen Sylfaen, 45 ar gyfer Haen Uwch. Gall myfyrwyr ddefnyddio’r cyfleusterau TG yn y coleg wedi eu lleoli yn y Ganolfan Ddysgu ac yn yr Ystafelloedd Mynediad Agored ble mae cymorth ar gael.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £35.00

Ffi Cwrs: £375.00

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer dysgwyr sy'n oedolion. Dylai myfyrwyr llawn amser fod ag isafswm o 4 TGAU Gradd D.

Amseroedd cwrs

17:45 - 20:45 Dydd Iau

Addysgu ac Asesu

  • Asesiadau parhaus

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

11 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

GCCC2E11
L2

Cymhwyster

WJEC Level 1/Level 2 GCSE in German

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE