Mandarin - TGAU

L2 Lefel 2
Rhan Amser
1 Medi 2020 — 11 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Diben y cwrs hwn yw galluogi myfyrwyr o bob gallu i ddatblygu eu sgiliau iaith Tsieinëeg (Mandarin) i’w potensial llawn, gan roi iddynt yr wybodaeth i gyfathrebu mewn amryw o gyd-destunau gyda hyder.

Bydd myfyrwyr yn ymarfer y pedwar sgil iaith  darllen, ysgrifennu, gwrando a siarad a chânt eu hannog i ddefnyddio’r iaith darged lle bynnag bo’n bosibl.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Themâu

Mae’r fanyleb yn ymdrin â thair thema unigryw. Mae’r themâu hyn yn berthnasol i’r pedwar papur arholiad. Disgwylir i fyfyrwyr ddeall a darparu gwybodaeth a barn am y themâu hyn mewn perthynas â’u profiadau eu hunain a rhai pobl eraill, gan gynnwys pobl mewn gwledydd/cymunedau lle caiff Tsieinëeg ei siarad.

Bydd myfyrwyr yn ymdrin â’r themâu canlynol y byddant yn cael eu hasesu arnynt.

Hunaniaeth a diwylliant

Meysydd o ddiddordeb lleol, cenedlaethol, rhyngwladol a byd-eang

Astudiaeth bresennol ac yn y dyfodol a chyflogaeth

Gramadeg

Gosodir y gofynion gramadegol ar gyfer Tsieinëeg (Mandarin) mewn dwy haen: Haen Sylfaenol a Haen Uwch.

Disgwylir i fyfyrwyr TGAU feithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o ramadeg Tsieinëeg (Mandarin) yn ystod eu cwrs. Yn yr arholiad, bydd gofyn iddynt ddefnyddio eu gwybodaeth a dealltwriaeth, sy’n briodol i’r haen mynediad berthnasol.

Disgwylir i fyfyrwyr ddatblygu a defnyddio eu gwybodaeth a dealltwriaeth o ramadeg, yn raddol drwy gydol y cwrs.

Geirfa

Mae’r rhestrau o eirfa graidd sylfaenol wedi eu bwriadu fel canllaw ar gyfer athrawon i gynorthwyo gyda chynllunio cynlluniau gwaith.

Bydd y tasgau asesu ar yr Haen Sylfaenol yn gofyn i fyfyrwyr ddeall ac ymateb i eiriau cyffredin neu gyfarwydd a/neu ffurfiau o eiriau nad ydynt ar y rhestr eirfa.

Bydd y tasgau asesu ar yr Haen Uwch yn gofyn i fyfyrwyr ddeall ac ymateb i eiriau a/neu ffurfiau o eiriau nad ydynt ar y rhestr eirfa ac sy’n llai cyffredin neu gyfarwydd na’r rhai hynny a ddefnyddir mewn perthynas ag asesiadau Haen Sylfaenol.

Dylid ystyried geirfa a restrir o dan thema benodol yn drosglwyddadwy, fel sy’n briodol, i’r themâu eraill. 

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £35.00

Ffi Cwrs: £375.00

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer dysgwyr sy'n oedolion. Dylai myfyrwyr llawn amser fod ag isafswm o 4 TGAU Gradd D.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

11 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

GCCC2E17
L2

Cymhwyster

Pearson Edexcel Level 1/Level 2 GCSE

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE