Hanfodion Gwasanaethau Ariannol

L2 Lefel 2
Llawn Amser
11 Ionawr 2021 — 25 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cymhwyster hwn yn gam cyntaf pwysig i ddatblygu gwybodaeth hanfodol, sylfaenol ar gyfer gweithio mewn gwasanaethau ariannol. Mae'n darparu trosolwg eang o'r diwydiant a gallai fod yn gam cyntaf i chi at yrfa mewn gwasanaethau ariannol.

Byddwch yn dysgu am y ffyrdd gwahanol o fancio a chynnyrch ariannol a ddefnyddir yn aml, megis cyfranddaliadau, bondiau ac yswiriant. Bydd yn darparu dealltwriaeth o derminoleg ariannol ac yn eich galluogi chi i wneud cyfrifiadau sylfaenol pwysig.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Byddwch yn astudio modiwlau mewn:

 • Moeseg ac uniondeb mewn Gwasanaethau Ariannol
 • Cyflwyniad i gynilo a benthyca
 • Bancio - Cydnabod y gwahaniaeth rhwng bancio manwerthu a bancio masnachol
 • Ecwitïau/Cyfranddaliadau/Stociau - Darparu dealltwriaeth am gyfranddaliadau, beth yw eu pwrpas a'r risgiau sydd ynghlwm â bod yn berchen arnynt
 • Bondiau - Cydnabod y ddau brif ddosbarthwr bondiau, sef cwmnïau a llywodraethau.
 • Marchnadoedd - Egluro sut mae cyfnewidfa stoc yn gweithredu

Meysydd eraill o fewn Gwasanaethau Ariannol - Tynnu sylw ar feysydd allweddol eraill yn cynnwys: Rheoli Cyllid, Cyfnewidfa Dramor, Yswiriant a Chynllunio ar gyfer Ymddeoliad.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

Sgiliau llythrennedd a rhifedd da

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

11 Ionawr 2021

Dyddiad gorffen

25 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

15 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSCC2F30
L2

Cymhwyster

CISI Level 2 Award In Fundamentals of Fi

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE