Ffrangeg - TGAU

L2 Lefel 2
Rhan Amser
1 Medi 2020 — 11 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r cwrs Ffrangeg TGAU hwn yn gwrs un flwyddyn ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau datblygu gwell dealltwriaeth o gymdeithas, iaith a diwylliant Ffrainc. Mae’n ceisio datblygu cymhwyster cyffredinol, sgiliau cyfathrebu a dealltwriaeth ramadegol yn y Ffrangeg, ac yn ffordd o baratoi i unrhyw un sydd eisiau parhau gyda’u hastudiaethau ar Safon Uwch. Fodd bynnag, yn bennaf oll, mae’r cwrs ar gyfer unrhyw un sy'n hoffi Ffrainc a’r Ffrangeg. 

Beth fyddwch yn ei astudio?

Er bod y cwrs yn addas i ddechreuwyr, argymhellir bod gennych chi rywfaint o ddealltwriaeth o Ffrangeg.

Mae’r cwrs yn cwmpasu'r meysydd pynciau canlynol:

Bywyd personol a chymdeithasol

Hunan, teulu, ffrindiau, bywyd yn y cartref, siopa, prydau, byw’n iach, salwch a damweiniau, amser rhydd, ffasiwn, perthnasau, cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Cymuned leol

Tref gartref, ysgol, addysg, amgylchedd lleol, llygredd, ailgylchi, cyfleusterau lleol, cymariaethau gyda threfi a rhanbarthau eraill, tywydd a thymhorau.

Byd gwaith

Profiad gwaith, swyddi rhan-amser, gyrfaoedd y dyfodol, technoleg (anfon negeseuon, ael gafael ar wybodaeth).

Y byd ehangach

Teithio a gwyliau, cyfryngau, materion cymdeithasol (e.e. Bywydau pobl ifanc heddiw, digartrefedd, troseddau, cyffuriau, byw'n iach, crefydd, gwleidyddiaeth), bywyd yn y gwledydd a chymunedau ble siaredir yr iaith.

Mae’r maes llafur yn cynnwys pedwar papur wedi eu rhannu yn ddwy lefel - Sylfaen (cyfatebol i raddau C-G) ac Uwch (A*-D).

Fe brofir pedair elfen - asesir Gwrando, Siarad, Darllen ac Ysgrifennu yn eu trefn ar: 20%, 30%, 20% a 30%.

Mae’r cydrannau Siarad ac Ysgrifennu yn cael eu hasesu rhwng Ionawr ac Ebrill yn ystod amser gwersi. Rhaid cwblhau dwy dasg asesiad a reolir ar gyfer Ysgrifennu ac mae’r rhain ill dwy yn 1 awr o hyd.

Mae’r Siarad hefyd yn cynnwys dau asesiad a reolir: Sgwrs strwythuredig, 4–5 munud a Chyflwyniad a thrafodaeth, 5–7 munud. Ceir arholiad Gwrando a Darllen ym mis Mai. Gwrando ac Ymateb: 35 munud ar gyfer Haen Sylfaen, 45 ar gyfer Haen Uwch. Darllen ac Ymateb: 35 munud ar gyfer Haen Sylfaen, 45 ar gyfer Haen Uwch. Gall myfyrwyr ddefnyddio’r cyfleusterau TG yn y coleg wedi eu lleoli yn y Ganolfan Ddysgu ac yn yr Ystafelloedd Mynediad Agored ble mae cymorth ar gael.

Llyfrau'r cwrs:

Breakthrough French 1, Euro edition gan Stephanie Rybak

GCSE French grammar workbook gan Marian Jones a Gill Maynard

[Please type here course content]

[Please type here course content]

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £35.00

Ffi Cwrs: £375.00

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer dysgwyr sy'n oedolion. Dylai myfyrwyr llawn amser fod ag isafswm o 4 TGAU Gradd D.

Amseroedd cwrs

17:45 - 20:45 Dydd Mercher

Addysgu ac Asesu

  • Arholiadau, asesiad parhaus a gwaith cwrs

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

11 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

GCCC2E02
L2

Cymhwyster

WJEC Level 1/Level 2 GCSE in French

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE