Gradd Sylfaen mewn Ieuenctid a Gofal Cymdeithasol

L5 Lefel 5
Llawn Amser
13 Medi 2021 — 20 Mai 2023
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r FdA mewn Astudiaethau Ieuenctid a Gofal wedi'i ddylunio'n arbennig i fodloni anghenion lleol a rhanbarthol y sector ieuenctid a gofal.
Wedi'i leoli ar ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, mae hon yn rhaglen gyfunol, sy'n cyfuno'r cysyniadau damcaniaethol sy'n gysylltiedig â phobl ifanc, gofalu amdanynt a'u helpu nhw ofalu amdanynt eu hunain, wrth weithio yn y sector gofal ehangach. Mae hyn yn cynnwys gosodiadau gofal preswyl, hostelau i'r digartref, lletyau cymorth i bobl ifanc a rhaglenni troseddau ieuenctid.

Bydd myfyrwyr yn datblygu dull gweithredu hyblyg a myfyriol i arfer proffesiynol, ar sail egwyddorion ac ethos o weithio gyda phobl ifanc mewn gosodiad gofal cymdeithasol. Byddent yn datblygu ymwybyddiaeth gynyddol o rolau a gweithrediadau gwahanol sefydliadau statudol, gwirfoddol a'r trydydd sector a'r gwahanol gyfyngiadau yng nghyd-destun y polisi presennol.

Yn ogystal â'r Radd Sylfaen, bydd gan fyfyrwyr gyfle i gwblhau'r Tystysgrifau Lefel 2 a Lefel 3 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid a ddarperir gan Addysg Oedolion Cymru. Bydd hyn yn eu galluogi i gofrestru fel gweithwyr cymorth ieuenctid cymwys gyda'r Cyd-bwyllgor Negodi (cofrestriad JNC) i weithwyr ieuenctid a chymuned cymwys, sy'n ofyniad cyfreithiol i weithio gyda phobl ifanc mewn sefyllfaoedd gwaith ieuenctid. Mae'n rhaid talu ffi gofrestru o £50 ar gyfer pob Lefel ac mewn rhai achosion bydd angen ffi o £350 yn dibynnu ar amgylchiadau'r unigolyn.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn astudio'r modiwlau canlynol:

 • Cyflwyniad i Weithio gyda Phobl Ifanc ym maes Gofal Cymdeithasol
 • Sgiliau academaidd ac ymchwil prosiect ar gyfer gweithio gyda phobl ifanc
 • Blaenlecyndod a lles
 • Gwaith Grŵp Creadigol gyda Phobl Ifanc
 • Pobl Ifanc a Chymdeithas
 • Cefnogi pontio yn ymarfer 1 (dysgu ar leoliad ac ôl-fyfyrio critigol ar ymarfer)
 • Deall anghenion Pobl Ifanc
 • Diogelu Pobl Ifanc ac Ymarfer Gwrth-ormesol ym maes Gofal Cymdeithasol
 • Ymchwil Cymhwysol gyda Phobl Ifanc
 • Gweithio gyda sefydliadau i wella canlyniadau ar gyfer pobl ifanc
 • Cefnogi pontio yn ymarfer 2 (dysgu ar leoliad ac ôl-fyfyrio critigol ar ymarfer)

Noder: Gallwch wneud cais am y cwrs hwn naill ai drwy UCAS neu'n uniongyrchol gyda'r Coleg.

Os ydych yn gwneud cais drwy UCAS defnyddiwch y manylion canlynol:

Cod y Cwrs L530, Cod Prifysgol W01, Cod Campws = F - Coleg Caerdydd a'r Fro (Caerdydd).

Yn ychwanegol i'r Radd Sylfaen, bydd gan fyfyrwyr gyfle i gwblhau'r Tystysgrifau Lefel 2 a Lefel 3 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid. Bydd hyn yn eu galluogi i gofrestru fel gweithwyr cymorth ieuenctid cymwys gyda'r Cydgyngor Trafod Telerau (cofrestriad JNC) i weithwyr ieuenctid a chymunedol cymwys, sy'n ofyniad cyfreithiol i weithio gyda phobl ifanc mewn sefyllfaoedd gwaith ieuenctid.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd : £45.05

Gofynion mynediad

Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn unigol. Nodir isod y gofynion mynediad nodweddiadol, ond os nad ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, yna bydd eich profiad gwaith a’ch profiad bywyd yn cael eu hystyried. Mae cyfuniad o’r cymwysterau isod yn dderbyniol, ac efallai y bydd cymwysterau eraill na chânt eu rhestru hefyd yn dderbyniol fesul achos. Cynnig Safon Uwch nodweddiadol – DD Cynnig BTEC nodweddiadol – proffil Lefel 3 BTEC perthnasol o Deilyngdod/Pasio neu Basio/Pasio/Pasio. Cynnig Bagloriaeth – Gradd C, a DE Safon Uwch. Cynnig Mynediad at Addysg Uwch nodweddiadol – Pasio Diploma gyda 60 credyd i gyd yn cynnwys 45 credyd lefel 3 (pasio pob un). Hefyd, pasio TGAU mewn tri phwnc gyda gradd C neu uwch yn cynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Efallai hefyd y bydd yn ofynnol mynd trwy gyfweliad llwyddiannus er mwyn cael mynd ar y cwrs.

Addysgu ac Asesu

*Aseiniadau ysgrifenedig, asesiadau parhaus ac arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

13 Medi 2021

Dyddiad gorffen

20 Mai 2023

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ACCC5F01
L5

Cymhwyster

Foundation Degree in Youth and Social Ca

Wedi'i achredu gan:

Mwy

Fideos
Dysgu Dwyieithog
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Ymchwiliais i golegau cyn dewis i le y byddwn yn mynd, ond roedd Coleg Caerdydd a'r Fro yn darparu'r wybodaeth cwrs yr oeddwn ei eisiau. Rydym wedi gwneud llawer o adroddiadau ac astudiaethau achos ond edrychasom hefyd ar sut mae'r ymennydd dynol yn gweithio, fel y gallwn ddeall sawl ffurf o anableddau, yn feddyliol a chorfforol. O'm hamser yn CAVC gallaf ddweud bod y staff yn hynod gyfeillgar, rwyf hefyd wedi gwneud llawer o ffrindiau ac wedi mwynhau fy amser yno yn gyffredinol.

Lori Mamo
Myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE