Gradd Sylfaen mewn Rheoli Sector Gwasanaeth

L5 Lefel 5
Llawn Amser
14 Medi 2020 — 21 Mai 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn arbenigo mewn cynnig cyrsiau sy'n datblygu entrepreneuriaeth, sgiliau busnes a chyflogadwyedd i'r rheiny sydd â diddordeb mewn dechrau eu busnes eu hunain neu'n chwilio am yrfa mewn rheoli. Mae'r Radd Sylfaen mewn Rheoli Sector Gwasanaeth yn gwrs busnes a rheoli sydd wedi ei ddylunio i gynnig llwybr cynnydd addysg uwch addas i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau cymwysterau Lefel 3 galwedigaethol neu addysgol megis:

 • Busnes
 • Gwallt a Harddwch
 • Arlwyo a Lletygarwch
 • Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Diwydiannau eraill yn y sector gwasanaeth megis manwerthu.

Efallai y bydd dysgwyr hŷn heb gymhwyster lefel 3 priodol yn cael eu derbyn ar y cwrs os gallant arddangos cyflawniad mewn meysydd eraill sy'n dangos eu bod nhw'n gallu ymdopi â gofynion y cwrs.
Mae'r cwrs hwn hefyd yn addas i berchnogion busnesau bach sy'n gweithredu yn y sector gwasanaeth ac eisiau cofrestru ar raglen all eu helpu i ddatblygu fel person a gwella llwyddiant eu busnes. Mae'r rhaglen hefyd yn amcanu i ddatblygu’r unigolyn, gan fod llawer o gyrff proffesiynol a Chynghorau Sgiliau Sector yn blaenoriaethu datblygiad sgiliau a galluoedd proffesiynol yn ogystal â gwybodaeth yn seiliedig ar bwnc.
Wedi cwblhau'r Radd Sylfaen mewn Rheoli Sector Gwasanaeth yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i drosglwyddo i Brifysgol De Cymru i gwblhau trydedd flwyddyn i droi eu gradd sylfaen yn radd anrhydedd lawn.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Gan y bydd llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i redeg eu busnes eu hunain neu weithio mewn rheolaeth, mae cynnwys y cwrs yn mynd i'r afael â meysydd allweddol megis rheoli cwsmeriaid ac ansawdd, entrepreneuriaeth a dechrau busnesau a rheoli pobl. Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gwblhau 60 credyd o ddysgu yn seiliedig ar waith (WBL) sydd wedi cysylltu'n benodol â'u disgyblaeth alwedigaethol.
Bydd myfyrwyr yn astudio'r modiwlau canlynol;

 • Rheoli Gwybodaeth Ariannol
 • Cyd-destun Busnes
 • Datblygiad Proffesiynol ac Academaidd
 • Gwasanaeth Cwsmer
 • Rheoli Adnoddau Dynol
 • Cyfathrebu Marchnata
 • Rheoli Menter
 • Prosiect Sector Gwasanaeth
 • Dysgu Seiliedig ar Waith - Ymarfer a Myfyrio
 • Dadansoddi Busnes Strategol

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu ar y cyfan drwy aseiniadau gyda rhai arholiadau.  Bydd y Radd Sylfaen hon yn caniatáu i fyfyrwyr astudio cynnwys busnes cyfoes, cwblhau portffolio sylweddol yn seiliedig ar waith yn gysylltiedig â'u pwnc galwedigaethol, ac ymgymryd â modiwlau sy'n gysylltiedig â datblygiad a myfyrio proffesiynol.

Noder: Gallwch wneud cais am y cwrs hwn naill ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol gyda'r coleg.

Os ydych yn gwneud cais drwy UCAS, defnyddiwch y manylion canlynol:
Cod Cwrs CS7D, Cod Prifysgol W01, Cod Campws = F.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Gofynion mynediad

Cynnig Safon Uwch – DD Bydd ymgeiswyr yn cael eu hystyried yn unigol. Nodir isod y gofynion mynediad nodweddiadol, ond os nad ydych yn bodloni’r meini prawf hyn, yna bydd eich profiad gwaith a’ch profiad bywyd yn cael eu hystyried. Mae cyfuniad o’r cymwysterau isod yn dderbyniol, ac efallai y bydd cymwysterau eraill na chânt eu rhestru hefyd yn dderbyniol. Cynnig Safon Uwch nodweddiadol – DD. Cynnig BTEC nodweddiadol – proffil Lefel 3 BTEC perthnasol o Deilyngdod/Pasio neu Basio/Pasio/Pasio. Cynnig Bagloriaeth Cymru nodweddiadol – Gradd C, a DE Safon Uwch. Cynnig Mynediad at Addysg Uwch nodweddiadol – Pasio Diploma gyda 60 credyd i gyd yn cynnwys 45 credyd lefel 3 (pasio pob un).Ymhellach, wedi pasio TGAU mewn tri phwnc gyda gradd C neu uwch yn cynnwys Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Efallai hefyd y bydd yn ofynnol mynd trwy gyfweliad llwyddiannus er mwyn cael mynd ar y cwrs.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau gan gynnwys arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

21 Mai 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

13 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

BSHE5F03
L5

Cymhwyster

USW Foundation Degree in Service Sector

Mwy

Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Roedd tiwtor y cwrs yn wych ac mor barod i helpu. Mae popeth ar gael ar borthol y myfyrwyr ac roedden ni’n cael yr wybodaeth ddiweddaraf drwy’r amser. Rydw i mor falch ’mod i wedi cwblhau’r
cwrs. Doeddwn i erioed wedi meddwl cael Gradd Sylfaen felly roedd yn foment arbennig iawn i mi.

Siobhan Edwards
Myfyrwraig Raddedig - Gradd Sylfaen Rheoli’r Sector Gwasanaethau
Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE